Posts Tagged ‘Politik’

Bill Clinton – Presidenten som blev kapitalets man i Vita Huset

May 19, 2017

Bill Clinton var relativt ung när han tillträdde som USA:s President efter att han gått till val på att skapa tillväxt och det genom ett ambitiöst program med omfattande federala utgifter.

Men, sedan hände något. Det som hände vara att hans rådgivare tvingade honom att backa därför att presidentens plan skulle uppfattas på ett negativt sätt av aktiemarknaden och därmed bidra till ökade räntor och minskad tillväxt.

Helt plötsligt så började Clinton att istället omge sig med personer som representerade kapitalisterna. Finansministern byttes ut mot en bankir som tidigare haft ansvaret för Goldman Sachs. Rubin stannade inte kvar under hela mandatperioden eftersom han valde att lämna i samband med att Glass-Steagall act förändrades, vilket medförde att han tjänade väldigt mycket pengar på det. För att ersätta Rubin så utnämnde istället Bill Clinton en annan från finansvärlden, nämligen Lawrence Summers. Samtidigt så valde han att återigen rekrytera en annan person med starka band till den kontroversiella Ayn Rand, nämligen Alan Greenspan, som varit chef för Federal Reserve.

I december så kom sedan nästa märkliga beslut från President Clinton, när han valde att skriva under en ny lagstiftning som helt enkelt förbjuder alla former av regleringar av handel med derivat.

Dock visade sig att President Clinton var en person som lärde sig saker och ting snabbt, så han började plocka in en massa personer från Wall Street som rådgivare och många av dessa är kända som Wall Street fixers (Lofgren.2016:77-78).

President-Bill-Clinton

Advertisements

Perestrojka och Glasnost blev slutet för sovjetsystemet och Gorbatjovs fall

May 13, 2017
Glasnost och perestrojka-sovetsystemets-död
Det började med att Gorbatjov saknade allt som handlade om ekonomiska reformer och någon typ av politik gentemot de forna sovjetrepublikerna. Nästa steg blev att han började släppa på den politiska kontrollen efter råd att göra så från de mer reforminriktade.
 
Makt kom att överföras till olika regeringsorgan och sakta togs ett steg mot demokratiska val och där det påstods att all makt finns hos det sovjetiska folket.
 
Problemen började redan tidigare, nämligen den 9 april när ryska trupper mer eller mindre invaderade Georgiens huvudstad Tbilisi och tog till våld mot 10.000-tals fredliga demonstranter som krävde självständighet från Sovjetunionen. Det hela slutade i en massaker.
 
Gorbatjov var i London den dagen och återvände först på kvällen. Det visade sig först vara oklart vem som gett order om attacken i Tbilisi. Yegor Yakovlev som då var en av företrädarna för Högsta Sovjet åkte till Tbilise för att utreda vad som hänt och han drog tillslut den slutsatsen att det inte fanns någon anledning eller försvar för att använda våld.
 
Sakta men säkert blev det tydligt för folket att landet var på väg mot sitt slut och sovjetunionens upplösning. Under slutet av 1989 så blev det tydligt att det glädjerus som kom som en del av Perestrojka hade kommit att försvinna. Det var omfattande köer till allting. Först 1990 hade dessa köer kommit att mer eller mindre försvinna eftersom det inte längre fanns något att köa för då det var brist på allting.
 
Till och med media drabbades. Först var det brist på papper och sedan fick de slut på bläck eftersom de utländska företag som tidigare sålt detta till Sovjetunionen slutade att leverera eftersom de inte fick betalt.
 
Något annat som kommit att förändras var den interna attityden i landet. Fler ansåg nu att Sovjetunionen var det värsta landet i världen och som fungerade som en avskräckning vad gäller “hur man inte ska leva”. De som stödde det här sättet att se på saken hade ökat från 7% till 56% (Ostrovsky.2015:92-100).

Två perspektiv på USA och amerikansk utrikespolitik

March 28, 2017

USA är något som antingen älskas eller hatas i svensk debatt. Det är inte alltid som nyanserna är klara utan vi behöver ibland vara rätt så insatta för att förstå varför någon säger som han eller hon gör när USA kommer på tal och då speciellt amerikansk utrikespolitik.

I den svenska politiska debatten kring USA och amerikansk utrikespolitik kan vi urskilja två helt olika synsätt och resonemang, nämligen:

  1. Å ena sidan framhålls det att den politik som förs av en specifik administration egentligen är en anomali i relation till den riktiga amerikanska politiken. Vanligt här är att all kritik som framförs avfärdas och här används ofta begreppet eller uttrycket anti-amerikanism.
  2. Amerikansk politik och då särskilt utrikespolitiken målas upp som om den vore imperialistisk och att den står för vad de här i Sverige ibland kallar för hyckleri. Ofta leder det fram till en situation där allt som USA  gör, men även deras utrikespolitik fördöms rakt upp och ner.

Hur förhåller det sig då i verkligheten kan man undra. Den formella politiken i USA består enligt Karlsson (2014) dels av argument och uttalanden från administrationen i Vita Huset och de policyföreträdare som finns runt dem. Sedan finns det också den konkreta politik som förs beroende på vilka utmaningar som USA och den amerikanska administrationen står inför (Karlsson.2014:16-19).

Amerikansk politik

Saudiarabien och islamisterna

March 26, 2017

Vill vi förstå den enorma sprängkraft som finns under ytan i hela Mellan Östern så måste vi gå tillbaka till år 1979 och ockupationen av stora moskén i Mecka. Den som kom att leda denna ockupation var Juhayman Ibn Muhammed ibn Sayf al-Otaybi som var en rätt så känd och mycket radikal wahabbist och Salafist.

Han kom att ställa flera krav på den Saudiska regeringen och bland kraven som framställdes fanns det skrivet om hur Saudiarabien bör undervisa i Islam.

Militären kom att slå till mot ockupanterna och då dödades de allra flesta. Men, situationen medförde en allvarlig kris och av olika anledningar så drog regeringen i Saudiarabien då slutsatsen att de inte vill se några upprepningar och därför lät de delar av kraven från ockupanterna att få inflytande på hur Islam från och med nu skulle presenteras i media, i utbildningen och i den allmänna diskussionen.

Sammankopplingen mellan Islam och politik är något som i dagsläget finns i hela regionen Mellan Östern, varav vissa länder har en mer extrem tolkning och tillämpning av Islam tex Saudiarabien där Wahhabismen spelar en framträdande roll. Men, kopplingen mellan Saudiarabien och Wahhabismen går att härleda tillbaka till när staten Saudiarabien bildades då den politiska ledaren Imam Muhammed Ibn Saud kom att slå sig ihop med den religiösa ledaren Muhammed bin Abd al-Wahab redan i slutet av 1700-talet (Norell.2015:87-89).

Saudiarabien-och-wahabbism

Det kulturradikala Sverige – en kritik mot utvecklingen i Sverige

February 17, 2017

kulturradikalisering

I den nya boken HAVERIET – Den Humanitära stormaktens fall, så finns där bland annat ett intressant kapitel skrivet av Claes G Ryn som är Professor i Statsvetenskap vid Catholic University of America, Washington D.C. Det handlar helt enkelt om hans bild av hur det står till med Sverige och vad som sägs / inte sägs i debatten.

Han lyfter fram något mycket relevant, nämligen att:

“Huvudskälet till att jag här kommer att skriva ner vissa av mina intryck är en allt starkare känsla, att landet har allvarliga problem men att flera av dem egentligen inte diskuteras eller berörs ytligt i den tongivande debatten” (Swedberg red.2016:15).

Han påpekar också att Sverige och stora delar av Europa trots att det är hyfsat välmående nu är inne i en period av vad han kallar för “kulturell försvagning och förvirring” och detta utgör en del av vad han uppfattar som ett kulturradikalt experiment i Sverige. Med kulturradikal menar han att vara fientligt inställd till det gamla, det som är djupt rotat vad gäller synsätt och våra beteenden (Swedberg red.2016:17).

USA är inte något perfekt land

February 12, 2017

I USA är budgetunderskottet lite drygt 19 biljoner dollar. 1 av 7 amerikanker är beroende av food stamps för att kunna få mat.

Dessutom visar det sig att USA som land bara klarar av att tillmötesgå 35% av den collegeutbildade befolkningen och att det är ett måste att du har “rätt” major i examen, dvs business eller engineering.

Många tror att religion är viktigt för landet, men så är inte fallet. Däremot kan religion vara väldigt viktigt för den enskilda individen.

Många tror att USA har den bästa formen av regering. Detta visar sig inte stämma då den demokrati som tillämpas i USA inte fungerar särskilt bra. Dessutom visar det sig att många demokratier i västvärlden befinner sig i djup ekonomisk kris och en del är till och med konkursmässiga (Li.2016:59-60).

success and failure

Populisternas intåg i Danmark

November 30, 2016

dansk-politik-makt

Det var i samband med valet 1973 som Danmark fick se hur populisterna gjorde sitt intåg i dansk politik.

Valet slutade då med att Fremdskridspartiet gjorde ett så bra val att de blev landets andra största parti.

Den stora förloraren i detta val var den dåvarande statsministern Jens Otto Krag och han valde då att avgå och lämna politiken efter att ha suttit i Folketinget i 26 år.

Men, innan han helt försvann från den politiska scenen så påpekade han att bästa sättet att komma åt Fremskridspartiet och Glistrup var att helt enkelt göra något åt de samhällsproblem som populisterna påpekade. Däremot avrådde han starkt från att jaga Glistrup, hans parti och deras väljare (Lindroth.2016:9).

 

Republikanerna saboterar för Obama

October 15, 2016

Tänk att det bara var under de två första åren efter att han blev vald till President som Obama verkligen kunde agera eftersom då kontrollerade demokraterna både representanthuset och senaten.

Efter det har Obama varken kunnat få igenom budgetar eller viktiga delar av den nationella politiken därför att republikanerna ägnat sig åt så kallad “filibustering” som är en form av sabotageteknik.

Republikanerna har även stoppat viktiga tillsättningar inom bland annat det federala domstolsväsendet.

När sedan Demokraterna återigen fick kontrollen över senaten så svarade de genom att försvaga möjligheterna till “filibustering” och då svarade Republikanerna med andra former av förhalning och sabotage i parlamentet (Lofgren.2016:31).

Liberalerna i Tyskland

September 25, 2016

Liberalerna i Tyskland har bytt namn många gånger genom åren. De allra första liberalerna kallade sig för progressiva. Efter ett tag kom de att splittras i två olika grupper, nämligen de högerinriktade nationalliberalerna och de vänsterinriktade Frisinnade eller de oberoende.

Den sistnämnda kom också att splittras med åren och blev de den oberoende unionen respektive oberoende folkets parti.

Detta var alldeles i början av 1900-talet, innan de 1910 återigen blev de progressiva.

Nästa förändring inträffade efter Weimar republiken år 1918 då nationalliberalerna bytte namn till Tyska folkpartiet. Vänsterliberalerna blev då Tyska demokratiska partiet.

Slutligen så förvandlades liberalerna till fria demokrater efter 1949 (Fawcett.2014:8).

Kritik mot postmodernister

September 19, 2016

De flesta som studerat något ämne inom samhällsvetenskap vid något universitet eller någon högskola har säkert träffat på postmodernism.

Det går att kritisera postmodernister då de ofta framställer sig själva som relativister istället för att vara dogmatiska. Dessutom tenderar de att skjuta från alla håll mot systemet eftersom de inte anser sig behöva försvara något som existerar. Deras teoretiska argument använder de sig ofta av för att framställa sig själva som hederliga och att deras argument är trovärdiga.

Dock går det att uppfatta postmodernister som en form av intellektuella gerillakrigare i ett assymetriskt krig mot västvärldens kultur. Dessutom är det vanligt att de attackerar från det kulturella hållet för att sedan söka sitt skydd bakom akademin och att de enbart är intresserade av det teoretiska, eller hur vi uppfattar något, språket eller kunskap.

Den så kallade postmoderna vänstern har skapat ett varumärke baserat på kulturkritik och där de också väver in politiska syften, vilket vi hittar bland till exempel radikala feminister, de som ägnar sig åt raspolitik eller sexualpolitik. Vi känner också igen postmodernister på så sätt att de ofta försöker tillämpa teorier som strukturalism, poststrukturalism och dekonstruktionism för att nå sina egna politiska syften.

Med hjälp av en hopkok av teorier så lovar de den perfekta mångfalden och de gömmer sig ofta bakom  radikal multikulturalism, kritisk rasteori, feministiska teorier, genus och transteorier och mycket annat (Holmes.2016:39).