Posts Tagged ‘EU’

EU och cirkulär migration

December 12, 2015

MIkael 300 X 300

Det har kommit att ske en stor förändring, från den tiden då det var migration för permanent bosättning i annat land, till det som idag benämns cirkulär migration

EU-kommissionen har bland annat lyft fram att den cirkulära migrationen har kommit att erkännas därför att den kan hjälpa till att matcha utbud och efterfrågan på arbetskraft på en internationell nivå.

Dock finns det så klart utmaningar även med detta. Därför måste det enligt EU utformas på ett sätt så att det inte blir tal om en permanent flyttning.

Att folk flyttar i dåliga tider är naturligt. Forskningen visar på att det under den finansiella krisen inom EU kommit att ske en netto-utvandring mellan olika EU-länder. Bland annat så var netto-utvandringen från Irlan uppe i hela 8% bland åldersgruppen 20-30 åringar. Samma tendens har forskarna kunnat finna i Grekland, Baltstaterna, Spanien, Portugal och Italien. Under perioden januari 2011 till oktober 2012 så var det hela 1 miljon människor som lämnade Spanien, och samtidigt var det ett par hundratusen som valde att utvandra från Portugal till Angola och Mocambique.

Tidigare talades det på EU-nivå om att EU var positivt inställda till arbetskraftsinvandring, men i ljuset av den nedskärningsdoktrin som har kommit att växa fram på senare år så har det gett ny luft åt populistiska och främlingsfientliga partier (Hansen.2014:48-51).

Advertisements

Utvecklingen från 1990-talet och framåt

November 25, 2015

Mikael

Sedan Berlinmurens fall så har utvecklingen gått med en rasande fart. Vi har sedan 1990-talet kunnat konstatera bland annat att den Europeiska Unionen och Nato kommit att expandera österut.

En annan utveckling som är viktig och som påverkar världen är att kapitalismen gjort sitt intåg i Kina. Samtidigt har det kommit signaler från Ryssland om en ökad vilja att genomföra program för strukturanpassning, så som både världsbanken och internationella valutafonden önskar.

I och med att kapitalismen som system breder ut sig alltmer så sprids också demokratin som system över världen. Det har medfört att västvärlden stärkt kraven på finansiell hjälp och politisk support som baseras på just demokratiska reformer.

För att få bli medlem av denna exklusiva klubb av demokratier så ställdes det krav på att länder skulle respektera mänskliga rättigheter, men även en grundläggande standard vad gäller mänsklig välfärd.

De länder som vägrade följa detta och därmed vägrade att genomföra den här typen av reformer kom att betraktas som misslyckade stater eller skurkstater, som kom att behandlas som om de vore paria.

Antonio Cassese som är en av de ledande experterna kring mänskliga rättigheter och internationell rätt kom också att påpeka en så enkel sak som att mänskliga rättigheter kan uppfattas av en del länder och ledare som subversiva, vilket kan öka motsättningarna och konflikterna mellan olika stater. Något annat som kom att bli mycket omdiskuterat efter slutet på det kalla kriget är staters suveränitet. Detta eftersom stater som kritiseras för brott mot mänskliga rättigheter då reagerade starkt och fördömde inblandningen i deras inre angelägenheter. Även uttryck som neokolonialism kom att användas av en del auktoritära och diktatoriska ledare (Hehir.2013:3).