Posts Tagged ‘Demokrati’

Så kan vi förstå konflikten mellan Indien och Kina!

May 28, 2017

Det visar sig att religioner, filosofier och politik spelar stor roll för att förstå skillnaderna mellan dessa två länder.

Tittar vi historiskt så valde de tidigare härskarna i Indien att assimilera kulturer och religioner som kom utifrån. Samtidigt valde Kina att begränsa extern påverkan, då de redan fanns en stor misstro mot omvärlden.

Båda länder fick kämpa för att skapa sina respektive regimer och då handlade om demokrati i Indien och Kommunism i Kina.

Idag däremot så är Kina bara Kommunistiskt i partinamnet, men inte i verkligheten.

År 2014 så blev den kontroversiella Modi premiärminister i Indien. Det har bidragit till att ett antal ministrar i hans regering har skapat ökade spänningar i landet då de är hindunationatlister. De har bland annat krävt hårdare tag mot Kina och att muslimer inte är välkomna så länge de äter kor.

Vad är då det stora problemet i relationen mellan Indien och Kina? Jo, det handlar om att Buddhismen kom att spela en central roll när Indien växte fram och att Indien kom att bli tillflyktsorten när Dalai Lama och andra Buddhister drevs ut ur Kina år 1959 (Manuel.2016:14-21).

Kina

New Delhi

Advertisements

John Locke – Liberalismens fader

March 25, 2016

Mikael Drakenberg profilbild

John Locke´s idéer kom att ta sin grund i det som vi i Europa kallar för liberalism. I USA däremot så kallas det ofta libertarianism.

John Locke som tillhör de så kallade upplysningsfilosoferna och såg individer som fria och ensamma individer som är lyckliga med sitt skapade. Genom svett och sitt eget arbete så skapade de vad vi kallar för egendomar. De påpekas också att de som jobbade hårt också var de som fick en majoritet av egendomarna.

För att försvara det här så skapade de regeringar som bands till sitt uppdrag genom ett så kallat kontrakt. Om regeringen bröt mot det sociala kontraktet så ansågs det relevant att egendomsägare kunde avsätta regeringen.

Fram växte en misstro mot den stora staten och de klassiska liberalerna såg staten som det stora problemet därför att med större stat så finns det mindre frihet för individen.

Hur kom det sig då att klassisk liberal teori inte klarade av att leverera löftet om frihet. Det visade sig bero på att frihet är inte något som är bilateralt utan istället är det triangulärt. Deltagarna var nämligen staten, folket och de som kom att bli aristokratin eller oligarkin.

Den liberala demokratin har således uppdraget att hålla dessa tre krafter i balans (Woodard.2016.13-15).

Vad menas med parlamentarism?

November 25, 2015

 

MD 400 x 400

Parlamentarism kopplas direkt till att vi har folkvalda som företräder folket, eftersom de är valda i demokratiska val.

Men, statsvetaren och tidigare talmannen Björn Von Sydow har i samband med en större genomgång identifierat åtta olika kriterier som måste vara uppfyllda för att det ska vara tal om parlamentarism.

De åtta kriterierna är:

  1. Hur regeringen sätts samman beror på storleksordningen vid riksdagsvalet. Sedan är det partiledaren för det största partiet som får sondera möjligheten att bilda regering.
  2. Väljarna har ett indirekt inflytande över hur den kommande regeringen ser ut baserat på hur de har röstat i riksdagsvalet.
  3. Statschef och regeringschef är två helt olika funktioner.
  4. Ministrarna är parlamentsledamöter, vilket innebär att de också deltar aktivt i olika debatter som sker i kammaren.
  5. Regeringen tar ansvar som ett kollektiv, men det finns också ett visst individuellt ansvar för ministrarna.
  6. Det är premiärministern/statsministern som har den ledande ställningen i regeringen.
  7. I kammaren finns det möjlighet att väcka misstroendeförklaring mot en regering, eller att ett förordnande om riksdagens upplösning framställs av en majoritet i riksdagen.
  8. Oppositionen i riksdagen deltar i lagstiftningsarbetet, men även att granska hur regeringen utövar regeringsmakten. Detta sker inom ramen för Konstitutionsutskottet. Detta ansvar innebär att om en regering fallet, så tar oppositionen ansvaret att då ta över makten i landet.

(Henry Bäck, Gissur Erlingsson, Torbjörn Larsson.2015:65-66)

 

Utvecklingen från 1990-talet och framåt

November 25, 2015

Mikael

Sedan Berlinmurens fall så har utvecklingen gått med en rasande fart. Vi har sedan 1990-talet kunnat konstatera bland annat att den Europeiska Unionen och Nato kommit att expandera österut.

En annan utveckling som är viktig och som påverkar världen är att kapitalismen gjort sitt intåg i Kina. Samtidigt har det kommit signaler från Ryssland om en ökad vilja att genomföra program för strukturanpassning, så som både världsbanken och internationella valutafonden önskar.

I och med att kapitalismen som system breder ut sig alltmer så sprids också demokratin som system över världen. Det har medfört att västvärlden stärkt kraven på finansiell hjälp och politisk support som baseras på just demokratiska reformer.

För att få bli medlem av denna exklusiva klubb av demokratier så ställdes det krav på att länder skulle respektera mänskliga rättigheter, men även en grundläggande standard vad gäller mänsklig välfärd.

De länder som vägrade följa detta och därmed vägrade att genomföra den här typen av reformer kom att betraktas som misslyckade stater eller skurkstater, som kom att behandlas som om de vore paria.

Antonio Cassese som är en av de ledande experterna kring mänskliga rättigheter och internationell rätt kom också att påpeka en så enkel sak som att mänskliga rättigheter kan uppfattas av en del länder och ledare som subversiva, vilket kan öka motsättningarna och konflikterna mellan olika stater. Något annat som kom att bli mycket omdiskuterat efter slutet på det kalla kriget är staters suveränitet. Detta eftersom stater som kritiseras för brott mot mänskliga rättigheter då reagerade starkt och fördömde inblandningen i deras inre angelägenheter. Även uttryck som neokolonialism kom att användas av en del auktoritära och diktatoriska ledare (Hehir.2013:3).