Archive for the ‘Omvärldsbevakning’ Category

Nationalism och populism – ett gift som sprider sig

January 28, 2017

Nationalism och populism har kommit att sprida sig snabbt till olika länder. Det är en tydlig varningssignal till den politiska eliten att de måste börja lyssna på folket. Många har tappat förtroendet för den politiska eliten som är tondöva i dagsläget. Till och med i Sverige har populismen nå nya höjder då många har tagit till sig av budskapet från bland annat Sverigedemokraterna.

I vårt grannland Norge så har populismen och nationalismen funnits mycket längre och kan härledas tillbaka till den tidsperiod då det fanns en tendens att framställa det som att det finns fria och självständiga, men även jämlika personer inom bondeklassen och att det samtidigt saknades en tydlig överklass bestående av bland annat stora godsherrar.

Norge kom dock att förändras och fram växte istället en urban och ny borgerlighet, men även kom vi att se framväxten av en statsförvalning, en ämbetsmannakår och ett intellektuellt och akademiskt liv. Det här medförde att samhället började glida isär och att då växte det fram ett behov av att hålla ihop Norge både socialt och kulturellt, vilket brukar benämnas att skapa en nationell identitet (Lindroth.2016:129).Sverige

Advertisements

Påtryckningar från Moskva

April 10, 2016

Mitt foto_fotograf Mehdi Amiri

Redan på 1940-talet så vidtog regimen i Moskva påtryckningar mot partierna i det som var känt som Östtyskland.

Resultatet lät inte vänta på sig då det tyska kommunistpartiet (KPD) började anstränga sig och tillslut lyckas med att övertyga socialdemokraterna (SPD) om att bilda ett nytt och gemensamt parti, nämligen Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED).

Men, det första valet efter att andra världskriget tagit slut hölls inte förrän år 1946.

Samarbetet inom detta sammanslagna parti höll dock inte särskilt länge eftersom att kommunisterna fick allt större inflytande och de började tillämpa utrensningar som riktades mot socialdemokrater.

Samtidigt kom konflikten mellan Väst och Öst att öka, nämligen konflikten mellan allierade västländer och Sovjetunionen. Resultatet av detta blev nämligen att den 7 oktober 1949 så bildades Deutsche Demokratische Republik (DDR) (Hansson.2014:24).

 

Så fungerade det kommunistiska sovjetsystemet

April 9, 2016

Mitt foto_fotograf Mehdi Amiri

Från Moskva och makthavarna i Kreml så byggdes ett utopiskt samhälle upp. I detta systemet så hade individen inte några rättigheter. I princip allt ägdes av staten, däribland fabriker, jordbruk, kärnkraftverk, banker, järnvägar, flygbolag, tidningar, televisionen, restauranger, barer, affärer och shoppingcenter.

Den icke-vinstdrivande sektorn och civilsamhället avskaffades.

Sovjetversionen av kommunismen påtvingades andra länder i Östeuropa och på Balkan under vapenhot efter andra världskriget.

På den psykologiska nivån så krävdes det att individen kom att överge sitt eget ego, för att istället ersätta detta med vad som makten i Moskva krävde vad gäller till exempel samvete och moralisk kompass.

Den radikala kollektivism som sovjetsystemet kom att bygga på  krävde att individen tog till sig av det kommunistiska systemet och dess sätt att tänka och agera i alla situationer. Den som avvek kunde straffas på olika sätt, eller i värsta fall dödas.

Kommunistpartiet ansåg sig ha den exklusiva rätten att formulera samhällets normer, mål och värderingar. Ingen som helst kritik eller konkurrens tillåts.

Det var heller inget ovanligt att hela familjer förstördes, då den sovjetiska kommunismen uppmanade föräldrar att låta staten ta ansvaret för deras barn, och barn mer eller mindre förvarades i så kallade detskie doma. Det var en form av barnhem som var både underfinansierade och underbemannade.

Skilsmässor och aborter var lagliga, och syftet var att minska lojaliteten mot familjen. För att ersätta så många funktioner som möjligt som normalt tillhör familjen, så infördes alla möjliga institutioner för att ta hand om och forma framtida generationer. Det var till och med som så att barn uppmuntrades att spionera på sina föräldrar och att rapportera allt som var avvikande till relevanta myndigheter. Barnen lärdes också upp i att aldrig ifrågasätta partiets analys av verkligheten och att låta partiet tjäna som moralisk väktare.

Ännu mer galet var att regimen ville skapa den nya socialistiska mannen som skulle hjälpa till att bygga och upprätthålla den kommunistiska utopin.

Rättsapparaten var en del av den hemliga polisen och styrdes därmed av seniora ledare inom kommunistpartiet. Resultatet blev att rättsstaten inte existerade. Vad lagen är eller inte är styrdes helt av vad partibyråkrater hänvisade till att lagen är.

Det kommunistiska systemet i Sovjetunionen dödade tiotals miljoner människor och skadade hundratals miljoner människor (Woodard.2016:32-37).

 

 

 

 

 

Iran är komplicerat

March 24, 2016

Mikael Drakenberg profilbild

Med tanke på hur orolig vår omvärld är så behövs det hela tiden kunskap och ökad förståelse för hur dessa länder fungerar och hur det har med landets historia att göra.

Iran är ett av dessa länder som aspirerar på att vara en viktig aktör i Mellan Östern och Arabvärlden.

Mohammad Mossadeq installerades år 1951 som Premiärminister och var då känd som en skarp motståndare till allt utländskt inflytande. Bland annat ingick det i hans politik att nationalisera oljeindustrin som varit under brittisk kontroll sedan år 1913.

Två år senare, det vill säga 1953 så avsattes Premiärministern i en statskupp som organiserades av CIA och med stöd av MI6. Det som kom att bli känt som The Mossadeq Affair kom att leda fram till ett djupt misstroende och paranoia mot både amerikaner och britter.

USA kom senare att stödja Shahen som kom att sätta igång en Västanpassning och modernisering av Iran under 1960-talet.

Tillslut gick det så långt att fullt kaos kom att bryta ut, och Shahen tvingades i landsflykt den 16 januari 1979.

Resultatet blev att folk från alla samhällsklasser firade i Iran när Ayatollah Khomeini återvände från sin exil i Frankrike den 1:a februari, efter att ha tillbringat hela 14 år i exil. Khomeini hade nämligen först fängslats av Shahen på 1960-talet på grund av att han fördömt USA.

I april 1979 så utropas den Islamiska Republiken Iran, och i november månad så tar studenter i Teheran personal som gisslan på den amerikanska ambassaden. Det var hela 66 amerikanska diplomater som kom att hållas som gisslan. Studenterna som låg bakom gisslansituationen krävde nämligen att Shahen skulle återvända från USA där han befann sig av medicinska skäl. Shahen lämnade USA i december för asyl i Kairo, och han dog där i juli 1980.

Efter ett avtal som medlats fram av Algeriet så avslutades gisslandramat vid den amerikanska ambassaden i Teheran. En av kraven som fanns med i avtalet var att USA inte skulle lägga sig i Irans inre angelägenheter. Ännu mer förödmjukande för USA var att gisslan inte släpptes förrän sista dagen av President Jimmy Carter´s mandatperiod. Detta hade de medvetet dragit ut på därför att på så vis försäkra sig om att Carter inte skulle bli omvald som President.

USA lät sig dock inte hunsas eller styras av Iran, och 1979 införde USA sanktioner mot Iran som ett direkt resultat av gisslandramat på USA:s ambassad i Iran. När sedan Bill Clinton blev USA:s President så skärptes dessa sanktioner så att de kom att slå direkt mot Irans viktiga oljeindustri. Detta genomfördes också som en markering ifrån USA med hänvisning till att Iran anklagades för att sponsra terrorism och att de ägnar sig åt att utveckla kärnvapen (Andrews.2015:34-37).

 

Polariseringen i USA

February 6, 2016

MIkael 300 X 300

Det råder enligt forskarna en stark polarisering mellan folket, olika aktivister, men även bland valda tjänstemän. Detta anses många gångar utgöra det stora problemet för att kunna styra landet.

Både republikanerna och demokraterna är står ännu längre bort ifrån varandra än tidigare i historien, och de framställer ofta en mycket negativ bild av varandra. Det har har medfört att partierna har skapat ett klimat där de avråder från att kompromissa vilket skapar låsningar.

Det här märks mycket tydligt bland de institutioner som är direkt kopplade till regeringen i Washington. Men, samma fenomen ser vi bland de lagstiftande församlingarna på delstatsnivå. Tyvärr har det skapats totala låsningar och det politiska och lagstiftande systemet är mer dysfunktionellt än tidigare, samtidigt som det råder ett klimat av politisk krigföring (Thurber & Yoshinaka.2015:1).

 

Utvecklingen från 1990-talet och framåt

November 25, 2015

Mikael

Sedan Berlinmurens fall så har utvecklingen gått med en rasande fart. Vi har sedan 1990-talet kunnat konstatera bland annat att den Europeiska Unionen och Nato kommit att expandera österut.

En annan utveckling som är viktig och som påverkar världen är att kapitalismen gjort sitt intåg i Kina. Samtidigt har det kommit signaler från Ryssland om en ökad vilja att genomföra program för strukturanpassning, så som både världsbanken och internationella valutafonden önskar.

I och med att kapitalismen som system breder ut sig alltmer så sprids också demokratin som system över världen. Det har medfört att västvärlden stärkt kraven på finansiell hjälp och politisk support som baseras på just demokratiska reformer.

För att få bli medlem av denna exklusiva klubb av demokratier så ställdes det krav på att länder skulle respektera mänskliga rättigheter, men även en grundläggande standard vad gäller mänsklig välfärd.

De länder som vägrade följa detta och därmed vägrade att genomföra den här typen av reformer kom att betraktas som misslyckade stater eller skurkstater, som kom att behandlas som om de vore paria.

Antonio Cassese som är en av de ledande experterna kring mänskliga rättigheter och internationell rätt kom också att påpeka en så enkel sak som att mänskliga rättigheter kan uppfattas av en del länder och ledare som subversiva, vilket kan öka motsättningarna och konflikterna mellan olika stater. Något annat som kom att bli mycket omdiskuterat efter slutet på det kalla kriget är staters suveränitet. Detta eftersom stater som kritiseras för brott mot mänskliga rättigheter då reagerade starkt och fördömde inblandningen i deras inre angelägenheter. Även uttryck som neokolonialism kom att användas av en del auktoritära och diktatoriska ledare (Hehir.2013:3).

 

Mina tips på hur du kan jobba på ett ansvarsfullt sätt som omvärldsbevakare?

January 13, 2015

Jag kan bara tala utifrån mina egna erfarenheter. Det jag börjar med är att bestämma mig för vad eller vilka saker/ämnen som ska bevakas. Sedan handlar det om att fokusa på någon världsdel, för det är omöjligt att hinna med hela världen. Sedan gäller det att börja samla in information och material.

Det kan handla om att intervjua personer, det kan handla om digitala och tryckta källor. Men, när det gäller källor så är det viktigt att vara medveten om källkritiken och hur den tillämpas på de källor som du valt att använda. Dessutom är språk och kultur en stor utmaning eftersom det är så olika. Det kan också handla om allt ifrån att besöka och vistas i den miljö som du ska bevaka, till att sköta det via nätet.

Fördelen med att vara fysiskt på plats är ju att då är du en förstahandskälla. Det har högre trovärdighet än 2:a och 3:e handskällor, som kan och ofta har någon typ av politisk/ideologisk vinkling. Dessutom gäller det att välja ut vilka tryckta källor man vill använda för att hålla en hög trovärdighet. Då blir det viktigt med böcker av kända personer inom sitt område / sina områden, men även respekterade tidskrifter.

Kvällstidningar och i viss mån dagstidningar bör man vara ytterst försiktiga med eftersom här kan det vara stora problem med källkritiken. Samma sak gäller om du använder internetkällor. Därför gäller det att sköta insamlingen av material på flera olika sätt, och ett av sätten som är billiga är att använda tex Google Alerts, och där ställa in ämne, land/kontinent, och språk.

Slutligen så är det en stor fördel om den del av världen som du vill fokusera på är en plats som du är väl bekant med, tex kan språket och kulturen därför att du bott och gått i skola där, eller har din utbildning därifrån, eller har arbetat där tidigare. För att visa upp vad du kan så är det viktigt att ha någon plattform som grund, och det kan vara en professionell hemsida, och sedan att du är aktiv på någon social plattform tex Facebook, Twitter, Google+. Detta fär att kunna sprida dina bloggtexter och eventuella videoklipp.

Själv har jag valt dels Google+ där jag har min omvärldsbevakning på engelska: Drakenberg information och omvärld: https://plus.google.com/b/101069813046247978268/101069813046247978268/posts

Sedan har jag också en plattform på Facebook som jag kallar för: Vår värld – dina möjligheter.

Förutom dessa två så har jag också min blogg som kallas för Drakenberg Blog här på WordPress, vilket är var denna text finns publicerad.

profil 3