Archive for the ‘ny arbetsmarknad’ Category

Fri rörlighet för arbetstagare inom EU

August 30, 2014

I Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt så finns det reglerat om din fria rörligheten för arbetstagare. I artikel 45 så finner vi att: (1) fri rörlighet för arbetstagare ska säkerställas inom unionen. (2) Denna fria rörlighet ska innebära att all diskriminering av arbetstagare från medlemsstaterna på grund av nationalitet ska avskaffas vad gäller anställning, lön och övriga arbets- och anställningsvillkor. (3) Den ska, med förbehåll för de begränsningar som grundar sig på hänsyn till allmän ordning, säkerhet och hälsa, innefatta rätt att (a) anta faktiska erbjudanden om anställning, (b) förflytta sig fritt inom medlemsstaternas territorium för detta ändamål, (c) uppehålls sig i en medlemsstat i syfte att inneha anställning där i överensstämmelse med se lagar och andra författningar som gäller för anställning av medborgare i den staten. (4) Bestämmelserna i denna artikel ska inte tillämpas på anställning i offentlig tjänst (Göransson & Garpe. 2014:368).

Advertisements