Archive for the ‘Liberalism’ Category

Liberalismens principer

September 3, 2016

Liberalism frihet

Liberalismen så som vi känner till den idag kan härledas tillbaka till en idé om moderat upplysthet. Liberalismen hämtar sina grunder från olika brittiska varianter av liberalism.

Dock finns det ett antal grundläggande principer som kännetecknar liberalismen, nämligen:

1. Intressekonflikter men även konflikter kring vad vi tror på kommer alltid att existera. Det vore till och med dumt eller farligt att försöka avskaffa dessa.

2. Överlägsen makt som en del människor utövar gentemot andra människor är inte att lita på.

3. Historiens mening och det mänskliga strävandet är öppna för förändringar och kan inte anses vara något statiskt.

4. Det bör finnas moraliska begränsningar om hur överlägsna människa behandlar andra människor i samhället, och det bör samtidigt finnas en begränsning av vad staten kan göra i folkets namn och vilka ingrepp de tillåts göra inom ekonomin och företagandet.

Till vardags tänker vi oss ofta liberalismen och liberalerna som den grupp av individer som allra starkast värnar religiös tolerans, yttrande- och åsiktsfrihet, begränsningar av polisens våldsmonopol, fria och demokratiska val och etablerande av konstitutionella regeringar där maktdelning råder. Andra principer som är en naturlig del av liberalismen är samvetsfrihet, frihet att tänka och säga vad man vill även om dina grannar eller andra människor inte håller med dig, men även friheten att resa eller att emigrera. Idag ingår även respekten för demokratin som en naturlig del av liberalismen, vilket innebär att varje enskild individ har rätt att delta i landets styre oavsett ras, klass, börd eller kön.

För att försöka nå en form av jämlikhet så har liberala samhällen och länder kommit att jobba mot att avskaffa aristokratin och ärvda monopol där ett fåtal stora och starka familjer äger stora delar av marken (Holmes.2016:2-5).

Advertisements

Den moderna amerikanska liberalismens startpunkt!

August 23, 2016

Mitt foto_fotograf Mehdi Amiri

Herbert Croly har kommit bli ett namn som förknippas med den moderna amerikanska liberalismen och dess startpunkt. Han skrev nämligen boken “The Promise of America Life”.

I denna numera historiska bok så talades det uttryckligen om en framtidstro och optimism som kännetecknade dåtidens USA och han nämnde även att där tittade man framåt och i Europa var dåtiden viktigare än framtiden.

Croly kom i denna bok dessutom att argumentera för att det behövdes en starkare politisk centralmakt och att denna statsmakt måste tjäna medborgarna. Lika viktigt var det för honom med mer kontroll över storföretagen och för att fackföreningarna skulle få mer att säga till om.

Detta kom att bli något av startpunkten för den progressiva rörelsen i USA eller som de kallas för idag Liberals (Pehrson.2015:170-171).

Finland är inte socialistiskt!

July 16, 2016

Finlandsfärjan

Finland blev självständigt år 1917 men innan dess så var det först Sverige och sedan Sovjetunionen som styrde.

Strax efter självständigheten uppstod en bitter kamp mellan Finlands egen arbetarklass som sympatiserade med kommunisterna i Sovjetunionen och den konservativa kapitalisterna. Efter ett hårt och brutalt inbördeskrig så stod tillslut den fria marknaden som vinnare och slog ner det socialistiska upprorsmakarna.

Två årtionden senare så var det dags igen då Sovjetunionen hotade Finlands självständighet. Även denna gång så slogs de socialistiska / kommunistiska krafterna tillbaka så att Finlands självständighet och oberoende försvarades.

Dock var det konflikter som medförde allvarliga problem för Finland och hela 93.000 Finländare fick sätta livet till i samband med dessa krig. Detta var ett högt pris med tanke på att Finland då bara hade 3,7 miljoner invånare.

Finland är helt enkelt inte ett socialistiskt land.

Så här förstör Finländarna socialism, nämligen som att regeringen kontrollerar produktion och ägarskap av egendom. Det finns under socialism ingen privata fabriker, inga privata företag, affärer eller någon fri marknad. Under socialismen så tillåts heller inte några individer att bli rik och det finns bara ett politiskt parti, väldigt få personliga friheter, och yttrandefriheten är minimal.

Så, anklagelserna från republikaner i USA att de nordiska länderna skulle vara socialistiska är väldigt absurt! (Partanen.2016:54-55).

 

John Locke – Liberalismens fader

March 25, 2016

Mikael Drakenberg profilbild

John Locke´s idéer kom att ta sin grund i det som vi i Europa kallar för liberalism. I USA däremot så kallas det ofta libertarianism.

John Locke som tillhör de så kallade upplysningsfilosoferna och såg individer som fria och ensamma individer som är lyckliga med sitt skapade. Genom svett och sitt eget arbete så skapade de vad vi kallar för egendomar. De påpekas också att de som jobbade hårt också var de som fick en majoritet av egendomarna.

För att försvara det här så skapade de regeringar som bands till sitt uppdrag genom ett så kallat kontrakt. Om regeringen bröt mot det sociala kontraktet så ansågs det relevant att egendomsägare kunde avsätta regeringen.

Fram växte en misstro mot den stora staten och de klassiska liberalerna såg staten som det stora problemet därför att med större stat så finns det mindre frihet för individen.

Hur kom det sig då att klassisk liberal teori inte klarade av att leverera löftet om frihet. Det visade sig bero på att frihet är inte något som är bilateralt utan istället är det triangulärt. Deltagarna var nämligen staten, folket och de som kom att bli aristokratin eller oligarkin.

Den liberala demokratin har således uppdraget att hålla dessa tre krafter i balans (Woodard.2016.13-15).