Archive for the ‘IT Brottslighet’ Category

En reformagenda mot trakasserier och hat på nätet.

January 28, 2015

I den rykande färska boken Hate Crimes In Cyberspace som skrivits av Danielle Keats Citron så presenterar hon sina tanker kring hur det här skulle kunna se ut. Till en början så är det helt grundläggande med rättsliga reformer för att täcka de underskott och den frånvaro av regleringar som existerar idag.

Bland annat föreslår hon en skärpning av straffrätten, och även vissa skärpningar av civilrätten för att kunna avskräcka och bestraffa de som trakasserar på nätet. På delstatlig nivå så bör lagar mot trakasserier och stalkning täcka alla de delar som ingår i övergrepp/abuse oavsett hur det görs, dvs oavsett teknik som används. Hon föreslår också att det blir kriminellt att sprida bilder som kan upplevas som kränkande och som individen själv inte gett sitt tillstånd till att de sprids.

Civilrätten bör stärkas för att täcka det som kallas för “bias motivated” cyberstalking. Detta därför att idag är så inte fallet. Detta behöver genomföras för att det ska inte vara möjligt att skada någon annan och på det sättet beröva honom/henne de möjligheter de skulle ha haft utan dessa trakasserier och stalking. Något annat som författaren tar upp är möjligheten för den utsatta att kunna stämma de som trakasserar och det anonymt, och detta för att skydda sin riktiga identitet.

För att göra reformagendan innovativ så behöver man gå längre än att fokusera på de personer som trakasserar och istället lägga fokus på de onliine service providers som erbjuder en plattform för stalking, trakasserier och pornografiska bilder. Vad gäller arbetsgivare så föreslår författaren att man inför vissa procedurregler som ger ett grundläggande skydd. Det skulle fungera som så att innan arbetsgivare kan tillämpa negativa sökresultat mot en anställd så ger man de drabbade en möjlighet att förklara (Keats Citron.2014:25).

profil 3

Advertisements

Trakasserier på nätet – ett globalt problem

January 25, 2015

Läser den rykande färska boken Hate Crimes In Cyberspace från Harvard University med forskningsresultat inom området hatet på nätet. Det är Danielle Keats Citron, som har skrivit boken. Det här är ett globalt problem, vilket författaren visar när hon bland annat tar upp att i Storbritannien så drabbas årligen 1,9 miljoner individer av trakasserier på nätet. En studie som genomförts vid University of Bedfordshire visar som resultat att 60% av de svarande rapporterat att de inte fått någon som helst hjälp av polisen när de rapporterat in om dessa brott. Samma sak rapporteras även från andra länder, däribland Brasilien och Indien (Keats Citron.2014:21).

profil 3

Trakasserier på nätet och de som drabbas av det tas inte på allvar!

January 25, 2015

I den rykande färska boken “Hate Crimes In Cyberspace” så skriver Danielle Keats Citron att beskedet som ges till de som drabbas av trakasserier på nätet är att inget ska eller bör göras åt problemet. Både journalister, bloggare, vanligt folk, och representanter för rättssystemet uppmanar istället de drabbade att ignorera trakasserierna.

Det förekommer också situationer där de som har drabbats skuldbeläggs. I en del fall så är det till och med som så att om de drabbades öker juridisk hjälp så blir de anklagade för att försöka inskränka yttrandefriheten på nätet. Författaren lyfter också fram att de sociala attityderna har förhindrat hårda och tydliga svar på dessa trakasserier.

Många väljer därför att inte rapportera trakasserier till polisen därför att de antar att ingen kommer att göras, och tyvärr visar det sig att i många fall har de helt rätt. Varför agerar då inte polis och rättsväsende mer handfast?. Här påpekar Keats Citron (2014) att en orsak är brist på träning i de lagar och regler som gäller, och detta eftersom många poliser inte förstår de federala och delstatliga lagarna.

Istället gör polisen fel som rekommenderar dessa individer att gå ut och köpa en skjutvapen och att stämma de som trakasserar som ett civilrättsligt mål. Det finns dessutom stor okunskap och brist på läsförståelse kring det som berör Internet, vilket en del poliser verkar vara helt immuna mot. Ett annat svar som ges är att en del poliser inte ingriper när det kommer in anmälningar därför att det anses vara för personligt, eller för besvärligt att ens ta tag i. Istället får de drabbade rådet av polisen att stänga av datorn därför att “boys will be boys” (Keats Citron.2014:19-20).

profil 3

Trakasserier och stalkers på nätet

January 23, 2015

I den rykande färska boken Hate Crimes IN Cyberspace, som har skrivits av Danielle Keats Citron som innehar the Lois K. Macht research professor of Law vid University of Maryland så tas problemet med trakasserier och stalkers på nätet upp från ett forskningsperspektiv.

Cybertrakasserier som fenomen handlar ofta om hot om våld, intrång i individens personliga integritet, aktiva försöka att skada individens goda anseende och rykte genom lögner, och att de engagerar främmande människor att ta till fysiskt våld, och att tillämpa teknologiska attacker. Cybertrakasserier förstås ofta om uppsåtliga kränkningar som leder till emotionella problem, och det kan handla om bland annat kränkningar på nätet och i de sociala medierna, som upprepas gång på gång, och inte är en engångshändelse. Ofta leder det till att individen upplever rädsla för sin egen säkerhet.

Författaren nämner bland annat att Mary Lou Leary som är executive director vid  National Center for victims of crime förklarar att stalkers ofta använder sig av väldigt sofistikerad teknologi. Det kan handlar om att de installerar spyware i offrets dator så att de kan spåra varenda rörelse och övervaka all din kommunikation, för att sedan använda det emot dig. Hon nämner till exempel att e-post skickas vidare till personens jobb, och att de berättar allt som du gjort, vad och var du har handlat, vad du läser för böcker. Något annat som är vanligt förekommande är installation av GPS i eller på offrets bil så att stalkern kan följa varenda lilla rörelse så att de kan komma åt dig överallt (Keats Citron.2014:3-4).

profil 3