Archive for the ‘Europeiska Unionen’ Category

Högutbildade immigranter

September 5, 2016

immigranter Flyktingar

Sedan år 2014 så har 2/3 av alla OECD-länder infört en policy med fokus på att locka till sig fler högutbildade immigranter. Det här har medfört att i dagsläget är det en ökning med 70% vad gäller universitetsutbildade immigranter som lever inom den Europeiska Unionen, vilket motsvarar 35 miljoner människor.

Vilka länder är då de stora vinnarna bland immigrantländerna vad gäller Brain Gain?

Idag utgör immigranterna hela 13% av den totala befolkningen i USA, men de står för 25% av de nystartade företagen och 30% av de som jobbar i Silicon Valley. Bland de 25 största teknologiföretagen i USA så är det 60% som har startats av första eller andra generationens invandrare.

Vad som inträffat sedan år 2000 är att fler så kallade utlänningar har tillåtits att komma in i USA och antalet studerandevisum har ökat med 500.000. Under samma period så har arbetsvisum, så kallat H1B bara ökat med 150.000.

Andra länder som tillhör vinnarna är Storbritannien, Kanada och Australien. I Australien utgör immigranterna 30% av den totala befolkningen och bland de högutbildade utgör de 40%.

Tittar vi på norra Europa så är det lite av tvärtom. I Sverige så är det hela 60% av första generationens invandrare som hamnar under den gräns som i princip krävs för att kunna delta fullt ut i ett modernt samhälle. Liknande tendenser finns i Tyskland, Frankrike, Schweiz och andra länder i norra Europa (Sharma.2016:48-50).

Advertisements

EU-medlemskapet var ett konstitutionellt problem

January 31, 2016

MIkael 300 X 300

Alla kommer säkert ihåg att vi folkomröstade om att gå med i Europeiska Unionen, och att en folkomröstning bara är rådgivande.

Den stora utmaningen för just Sverige var att ett medlemskap i EU innebär att vi flyttar beslutanderätt från Stockholm och riksdagen till Bryssel och EU-parlamentet. Det innebär också att vi överlåter makt till EU:s ministerråd.

I efterhand har det också kommit fram att Sverige ställdes inför problemet att vid en eventuell konflikt mellan nationell rätt och Europeisk rätt, så var det EU:s regelverk som hade företräde.

En annan fråga som kom att diskuteras i samband med en eventuell anslutning till den Europeiska Unionen var hur själva anslutningen skulle gå till för svensk del. Problemet som då uppstod var att i vår konstitution, det vill säga regeringsformen så finns det tydligt reglerat om vad som får överlåtas till olika mellanstatliga organisationer.

Hur löste då Sverige det här problemet?

En utredning som bestod av riksdagens samtliga partier sattes samman och denna utredning kom fram till ett förslag som gick ut på att en ny paragraf införs i regeringsformen som innebär att våra folkvalda nu klart och tydligt deklarerade om EU-rättens företräde framför nationell rätt. Samtidigt presenterade de ett förslag på att den tidigare begränsningen om vad som kan överlåtas i samband med beslutsfattande skulle tas bort.

Det kom att uppstå en hård konflikt kring frågan om EU-rättens företräde framför nationell rätt vid en eventuell konflikt mellan dessa regelverk. De som var emot en paragraf som klart och tydligt påpekar att EU-rätten har företräde kom att vinna denna strid. Resultatet blev att den dåvarande borgerliga regeringen mer eller mindre gav upp i sina försöka att försöka genomföra en sådan här förändring av regeringsformen.

När Sverige väl gått med i EU så kom riksdagen att sätta ner foten igen, denna gång handlade om att begränsa möjligheterna att överlåta beslut som handlar om principerna för det svenska statsskicket (Bäck, Erlingsson, Larsson.2015:71-72).