Archive for December, 2015

En snabbare globalisering

December 30, 2015

MIkael 300 X 300

Aaron Hurst som skrivit boken The Purpose Economy beskriver hur globaliseringen snurrar på allt snabbare, vilket bland annat medför att vi är mer sammankopplade med andra människor än tidigare.

På det här sättet blir vi mer medvetna om allvarliga problem som många människor drabbas av i många u-länder. Det här innebär även att vi inte är fria att vända ryggen och ignorera vad vi har gjort och hur det påverkar människor runt om på jorden.

Något annat som blivit väldigt påtagligt är hur vårt ansvarslösa och imperialistiska agerande slår mycket hårt gentemot fattigare länder och kulturer. Därmed kan vi inte bara stänga ögon och öron, och därmed ignorera de katastrofer som sker utanför våra egna gränser.

Att globaliseringen snurrar på allt snabbare ser vi nu i delar av Afrika där tillgången till mobiltelefoni ökat och att en del människor därmed får möjlighet att göra sina bankärenden via mobilen. Det har medfört att många affärer nu utförs via mobiltelefoner i delar av u-länderna.

Ett annat exempel är att mongoliska nomader i Gobiöknen kan chatta med andra människor via mobiltelefoner, och att ett fåtal har kunnat installera solpanel intill sina små hyddor. I ett fåtal avlägsna afrikanska byar så har skolbarn så sakteliga kunnat få tillgång till bärbara datorer (Hurst.2014:67-68).

 

 

 

Advertisements

Automatisering är inte lösningen på allt

December 25, 2015

MIkael 300 X 300

Automatisering och robotisering har kommit att bli modeord på senare år. Arbetsgivare och andra organisationer har kommit att vaggas in i en falsk tro på att automatiseringen är lösningen.

Men, det visar sig att automatisering inte är lösningen på allt enligt Captain Chesley “Sully” Sullenberger.

Han påpekar att automatisering kan minska arbetsbördan i vissa fall. Men, i andra situationer så kan automatisering som tillämpas när det inte är lämpligt istället leda till att arbetsbördan ökar.

Därför resonerar Captain Sullenberger som så att teknologi inte kan ersätta erfarenhet, skicklighet och gott omdöme (Sullenberg.2009:188-190).

 

Piloternas skolning och träning

December 24, 2015

MIkael 300 X 300

Fram till mitten av 1990-talet så fick 80% av alla de piloter som tjänstgör inom de stora flygbolagen sin utbildning och träning inom ramen för militärtjänsten enligt Federal Aviation Administration.

Idag är det bara 40% av de nyanställda piloterna som fått sin utbildning och skolning inom ramen för militären. Resten kommer via civil flygutbildning, däribland ett hundratal olika universitet som erbjuder flyg och pilotträning (Sullenberger.2009:88).

 

 

Fåglar och flygplansmotorer

December 24, 2015

MIkael 300 X 300

Eftersom det ofta finns fåglar i närheten och att det finns risk för att flygplan kommer i kontakt med fåglar så utförs vissa tester för att öka kunskaperna om hur en kollision påverkar flygplanens motorer.

Därför har tillverkare av flygplansmotorer börjat använda fåglar som fötts upp på gårdar och som sedan har förslaktats. Det går till som så att de skjuts in i flygplansmotorns rotorblad genom att man använder sig av så kallade penumatic cannons.

Genom den här typen av tester så får tillverkaren bättre kunskaper om vilka riskerna är och vad det leder till för skador. Detta kan vara livsavgörande för piloterna när en sådan här situation inträffar i verkligheten (Sullenberger.2009:41-42).

 

Milleniegenerationen skiljer sig från tidigare generationer

December 23, 2015

MIkael 300 X 300

Hur skiljer sig Milleniegenerationen från tidigare generationer vad gäller hur de förhåller sig till sitt jobb?

Tidigare generationer, däribland de som kallas för Baby Boomers har kommit att hålla isär arbetslivet från det personliga/privata och det offentliga.

Milleniegenerationen däremot har kommit att agera helt annorlunda då de inte alls drar en linje / gräns mellan professionell utveckling (jobb) och sitt personliga sätt att uttrycka sig. De försöker dessutom med stort intresse att koppla samman sina personliga värderingar med att kunna tjäna andra sin professionella karriär.

Denna yngre generation har nämligen växt upp med och i princip fått med sig hemifrån att de kan bli vad som helst och att det inte finns någon anledning att acceptera något som är mindre värdefullt.

Dessutom visar en studie från Pew Research Center att ekonomisk recession, bostadskris, finansiell krasch, och flera krig slagit hårdare mot äldre än vad det slagit mot hur Milleniegenerationen ser på sin egen situation och sina möjligheter.

Milleniegenerationen har kommit att känna direkt “avsmak” för de överdrifter och den girighet som finns på och som kännetecknar storfinansen på Wall Street och där fokus ligger på att visa upp sina statussymboler. Därför har de ofta börjat att ifrågasätta detta gamla paradigm vad gäller hur framgång ska se ut (Hurst.2014:52-53).

Israel-Palestina konflikten: Historisk bakgrund

December 21, 2015

MIkael 300 X 300

Mycket av de konflikter vi kan se och läsa om i Mellan Östern kan härledas tillbaka till det som utlöste konflikten mellan Israel och Palestinierna.

Det jag talar om är det Brittiska protektoratet Palestina som bestod av Israel, Jordanien, Västbanken och Gaza, som tillslut upplöstes den 14 maj 1948.

Går vi ännu längre tillbaka så hittar vi Balfour Deklarationen från 1917, och judarna förstod det som så att om man lyckades etablera ett hemland för judarna och att ett flertal judar slog sig ner i Palestina så skulle de tillslut kunna etablera en judisk stat.

Kriget mellan Israel och Arabvärlden år 1948 löste inte de bakomliggande problemen som uppstod i samband med bildandet av staten Israel.  Israel var så framgångsrika under detta krig att de tillslut kontrollerade hela 78% av det tidigare Palestina istället för 55% som det var tänkt från början i samband med den plan som godkänts av Förenta Nationernas Generalförsamling den 29 november 1947.

1948 års krig kom egentligen aldrig till ett riktigt slut. Israelerna lyckades nämligen pressa tillbaka de arabiska styrkorna till den yttersta gränsen för vad som innan varit det brittiska protektoratet.

Västbanken, Gazaremsan och Östra Jerusalem kom alla att hamna innanför 1949 års stilleståndslinje, som fick namnet gröna linjen.

Resultatet blev att Jordanien kom att kontrollera Västbanken och Egypten kom att kontrollera Gazaremsan. Västra Jerusalem kom i sin tur att kontrolleras av Israel, medan Östra Jerusalem kom att kontrolleras av Jordanien, och i detta ingick bland annat Tempelberget, och olika viktiga religiösa platser för både Judar, Muslimer och Kristna.

Lugnt blev det egentligen aldrig efter det här, och redan 1967 så hotade Israel med vapenmakt mot Syrien på grund av gerillaverksamhet som genomförde räder in i Israel från syriskt territorium.

Saken blev inte bättre av att Israel lyckades skjuta ner ett syriskt MIG-plan, och att Sovjetunionen dessutom lurade Egypten genom att skicka falsk underrättelseinformation till dem där det påstods att Israel hade samlat massiva styrkor vid gränsen mot Syrien (Danahar.2015:140-142).

Den ekonomiska evolutionen – samhällets grund

December 19, 2015

MIkael 300 X 300

Allt bygger på den ekonomiska evolutionen!

Tänk på att vi en gång i tiden påbörjade förändringen från att vara jägare och samlare till att istället bli agrara jordbrukare. Detta för att få fram stabilare produktion av mat.

Sakta men säkert så växte det fram nya kunskaper kring hur man gör jordbruket mer effektivt, och mycket baserades då på jordägande.

Nästa gigantiska steg i utvecklingen kom år 1712 när den brittiska uppfinnaren Thomas Newcomen skapade den första kommersiella ångmaskinen.

Det här kom också att påverka hur länge vi lever, och år 1796 så var den förväntade livslängden 24 år. På hundra år gick vi sedan till en förväntad livslängd på 48 år.

Med den industriella revolutionen så uppfanns nya former av transporter och kommunikationer, och vi såg framväxten av den mekaniserade godstransporten.

Eftersom industrin kom att kräva mer avancerad och specialiserad arbetskraft, så kom det att ställa krav på utbyggnad av utbildningssystemet.

Den snabba industrialiseringen fick sakta men säkert också negativa konsekvenser i form av ökade skadliga utsläpp som slog mot olika djur och växtarter som i princip utrotades.

Hoppar vi sedan fram till 1900-talet så kom spelet att förändras radikalt och fokus hamnade istället på effektivitet och output. Människor blev helt enkelt besatta av att skapa och bygga mer effektiva sätt att producera saker och ting.

När vi kom att nå mitten av 1900-talet så kom marknaden att domineras av storföretag och institutioner som skapade en ny typ av arbetsplatser som byggde på hierarkier och utveckling inom dessa organisationer.

Sedan har utvecklingen snurrat på i snabb takt och med framväxten av ny teknologi så har arbetskraften återigen förändrats på så sätt att vi inte stannar hos samma arbetsgivare under hela vårt arbetsliv. I genomsnitt stannar personer idag hos en arbetsgivare i 4,5 år. Arbetet har blivit mer osäkert och marknaden för arbetskraft har blivit global (Hurst.2014:31-35).

Den nya ekonomin styrs av syftet

December 17, 2015

MIkael 300 X 300

I boken The Purpose Economy som skrivits av Aaron Hurst så diskuteras den nya ekonomin, som har fått namnet purpose economy. 

Det är en stor förändring som pågår, och det handlar om att finna och kultivera ett syfte.

Människor uppnår ett syfte när de växer som människor och när de etablerar meningsfulla relationer, och när de tjänar något som är större än de själva.

Stora förändringar håller på att ske i människors önskemål och prioriteringar kring tex vad vi köper, hur vi köper det, från vem vi köper det, varför vi köper det och hur mycket.

Dessutom har det kommit att bli allt vanligare med att man hjälps åt, och det kan handla om allt från cyklar till bilar, eller ett extra rum i vårt hem till någon som behöver en säng och tak över huvudet (Hurst.2014:4-19)

 

Glokalisering

December 15, 2015

MIkael 300 X 300

Begreppet glokalisering leder oss tillbaka till 1980-talet och det handlar om  företags strategier som sedan används för att anpassa företagets produkter och verksamheten i sin helhet till olika lokala marknader.

Mycket av det går i praktiken ut på att tänka globalt men att agera lokalt, vilket handlar om att vara solidarisk, och att tänka ekologiskt i samband med att man handlar (Houltz.2014:90).

 

Mellan Östern som problem

December 14, 2015

MIkael 300 X 300

Låt oss börja med Gaza som bara är 40 kilometer långt, och 6-12 kilometer brett. Där bor i dagsläget 1,5 miljoner människor.

På denna plats styr Hamas som i princip är en palestinsk del av det muslimska brödraskapet. Organisationen som är en islamisk motståndsrörelse bildades år 1987.

Hamas ledarskap styr allt ifrån militära kampanjer mot Israel till olika sociala välfärdsprogram.

Tyvärr är det som så att Hamas vägrar att erkänna Israel och de ser inte någon mening med att ha direkta samtal med Israel eftersom det inte kommer att leda till några eftergifter.

En annan aktör i den här konflikten är PLO (Palestiniernas befrielse organisation) som ledas av Mahmoud Abbas (Abu Mazen) som i princip inte har kontroll över något.

Västvärlden har kommit att stämpla Hamas som en terroristorganisation, vilket har medfört att alla former av förhandlingar mellan parterna har kommit att få genomföras genom tredje part, vilket i det här fallet innebär det muslimska brödraskapet i Egypten och Qatar. Problemet är att de sympatiserar med Hamas mycket mer än vad de stödjer PLO, som domineras av Al Fatah.

Västbanken är också en del av problemet därför att det finns ett motstånd mot Israels ockupation och expansionen av judiska bosättningar. Hus har byggts av judar på ockuperad mark som Palestinierna anser är deras mark. Denna konflikt kan härledas tillbaka till första testamentet.

Förhandlingsläget är väldigt låst därför att Palestinierna har som minimikrav en tvåstatslösning och en oberoende palestinsk stat med Jerusalem som sin huvudstad för hela det palestinska territoriet som ockuperats sedan år 1967. De insisterar också på att det ska baseras på säkerhetsrådets resolution 194 som bland annat innebär rätten för palestinska flyktingar att återvända till sina hem och leva i fred med sina grannar.

Israels nuvarande premiärminister Benjamin Netanyahu har motvilligt  accepterat en tvåstatslösning, men han kräver en demilitariserad stat utan armé eller kontroll över luftterritoriet. Dessutom måste alla möjligheter för att föra in vapen till Gaza stängas och att Palestinierna erkänner Israel som en stat för den judiska befolkningen med Jerusalem som Israels huvudstad. Dessutom kräver Israel att problemet med Palestinska flyktingar måste lösas utanför Israels gränser.

Efter valet 2013 försvårades situationen i Israel av att två nya partier kom in, ett centerparti och ett extremt högerparti. Problemet kom att bli extremt därför att det extrema högerpartiet Jewish Home Party som hade som sitt krav att Israel ska annektera 60% av Västbanken.

Tillslut lyckades de bilda en regering i Israel, men den överlevde bara i två år innan Premiärminister Netanyahu kallade till nyval som hölls i mars 2015. Under valrörelsen så kom Netanyahu att bli alltmer högerinriktad och bland annat fällde han kommentarer om att en Palestinsk stat är en otänkbarhet under hans ledarskap i Israel. Slutresultatet  blev en ny regering som kom att domineras av Likud under ledning av Benjamin Netanyahu (Danahar.2015:127-134).