Archive for January, 2015

En reformagenda mot trakasserier och hat på nätet.

January 28, 2015

I den rykande färska boken Hate Crimes In Cyberspace som skrivits av Danielle Keats Citron så presenterar hon sina tanker kring hur det här skulle kunna se ut. Till en början så är det helt grundläggande med rättsliga reformer för att täcka de underskott och den frånvaro av regleringar som existerar idag.

Bland annat föreslår hon en skärpning av straffrätten, och även vissa skärpningar av civilrätten för att kunna avskräcka och bestraffa de som trakasserar på nätet. På delstatlig nivå så bör lagar mot trakasserier och stalkning täcka alla de delar som ingår i övergrepp/abuse oavsett hur det görs, dvs oavsett teknik som används. Hon föreslår också att det blir kriminellt att sprida bilder som kan upplevas som kränkande och som individen själv inte gett sitt tillstånd till att de sprids.

Civilrätten bör stärkas för att täcka det som kallas för “bias motivated” cyberstalking. Detta därför att idag är så inte fallet. Detta behöver genomföras för att det ska inte vara möjligt att skada någon annan och på det sättet beröva honom/henne de möjligheter de skulle ha haft utan dessa trakasserier och stalking. Något annat som författaren tar upp är möjligheten för den utsatta att kunna stämma de som trakasserar och det anonymt, och detta för att skydda sin riktiga identitet.

För att göra reformagendan innovativ så behöver man gå längre än att fokusera på de personer som trakasserar och istället lägga fokus på de onliine service providers som erbjuder en plattform för stalking, trakasserier och pornografiska bilder. Vad gäller arbetsgivare så föreslår författaren att man inför vissa procedurregler som ger ett grundläggande skydd. Det skulle fungera som så att innan arbetsgivare kan tillämpa negativa sökresultat mot en anställd så ger man de drabbade en möjlighet att förklara (Keats Citron.2014:25).

profil 3

Advertisements

Att vara öppen för individuella skillnader räcker inte

January 27, 2015

I den rykande färska boken The Culture Map – Breaking Through The Invisible Boundaries of Global Business, som har skrivits av Erin Meyer så lyfter hon redan tidigt i boken fram att det inte räcker för den enskilda individen att vara öppen för skillnader hos andra individer. Hon resonerar som så att i dagens globala värld där många arbetar över landsgränser under årtionden och ofta reser i arbetet, så är de fortfarande omedvetna och oinformerade om hur kulturer påverkar dem.

Som världen ser ut idag så är det miljoner människor som jobbar i globala miljöer, men av någon anledning så ser de på saken utifrån sitt eget kulturella perspektiv och ofta antar de att alla skillnader, kontroverser och missförstånd är baserade i personligheterna. Många som har goda intentioner glömmer under resans gång bort att utbilda sig själva om kulturella skillnader, och detta därför att de tror att det räcker med att fokusera på individuella skillnader. Men enligt författaren är det inte tillräckligt.

Istället för att tala om kulturer så är det viktigt att bedöma människor som individer, och inte som en produkt av sin miljö.

Olyckligtvis, så har detta synsätt förhindrat tusentals människor från att lära sig om vad de behöver för att nå sina mål. Problemet är nämligen det att om du som individ går in i en interaktion och antar att kultur inte spelar någon roll så är risken mycket stor att du kommer att se på andra utifrån din egen kulturella lins, och därmed riskerar du att bedöma eller missbedöma deras agerande.

Visst är det så att alla individer är olika, men när du jobbar med människor från olika kulturer så är det helt centralt att du inte gör antaganden om individens karaktärsdrag utifrån var personen kommer ifrån.

Om du jobbar för ett företag eller en organisation och där framgången avgörs av er förmåga att arbeta med människor från andra länder, så behöver du som individ uppskatta de kulturella skillnader som detta medför, samtidigt som du respekterar individuella skillnader. För, författaren påpekar avslutningsvis att kulturella mönster vad gäller beteende och vad vi tror kommer i sin tur att påverka vad vi ser, vad vi tänker, och vårt agerande (Meyer.2014:12-14).

profil 3

Kulturer påverkar internationella affärsrelationer

January 27, 2015

Erin Meyer skriver i den rykande färska boken The Culture Map – Breaking Through The Invisible Boundaries Of Global Business att den trista sanningen är den att en mycket stor majoritet av cheferna som är inblandade i internationella affärer har extremt liten förståelse för hur kulturer påverkar deras arbete. Detta är speciellt sant då allt fler dagligen kommunicerar med människor i andra länder via virtuella medier, men även via e-post och telefon (Meyer.2014:10).

profil 3

Så interagerar vi på nätet

January 27, 2015

David Amerland har skrivit den rykande färska boken Google Semantic Search, och där tar han bland annat upp hur vi interagerar på nätet och att vi gör detta på flera olika sätt. Här är hans lista över de viktigaste sätten som vi interagerar på nätet:

1. Kommentera andra människors blogginlägg som de publicerar på en webbsajt.

2. Svara på kommentarer på en blogg som publicerats på en webbsajt.

3. Skriva kommentarer om en webbsajt i olika sociala nätverk.

4. Svara på kommentarer om en webbsajt i olika sociala nätverk.

5. Dela vidare ett innehåll från en webbsajt och att vi samtidigt lägger till en kommentar.

6. Att vi väljer att dela något vidare från en webbsajt utan att vi kommenterar innehållet.

7. Följa en annan individs webbsajt som har en bra synlighet i olika sociala nätverk.

8. Gilla eller klicka på +1 för ett innehåll som vi ser på Google+.

9. Interagera med de publiceringar från olika webbsajter som vi ser i de sociala medierna.

(Amerland.2014:78),

profil 3

Så syns du bättre på Google search

January 26, 2015

David Amerland har skrivit boken Google Semantic Search och i denna bok påpekar han bland annat att det finns ett antal punkter att tänka på för att synas bättre på Google search.

1. Ha en Google+ profil istället för en sida

2. Länka denna Google+ profil till det innehåll du skapar, däribland sidan som du skriver, bloggen som du driver, material som du publicerar på olika plattformar, och din egen webbsajt.

3. Se till att placera en Google Profile Badge på din webbsajt, din bloggsida som identifierar dig som författaren.

4. Gå till Google´s Rich Snippet Tool och läg där in URL:n från din sida, och detta för att undersöka om Google känner igen kopplingen.  Om den gör det så kommer den att tala om det för dig genom att du får en så kallad thumbnail av ditt ansikte som syns i samband med Google´ś sökresultet inom ett par veckor (Amerland.2014:68).

profil 3

Fem Ps för sociala medier

January 26, 2015

Guy Kawasaki har sammanställt vad som kallas för The five Ps för social media, och de kommer i följande ordning. Google+ är för Passion, Facebook för folk/people, LinkedIn är för pimping, Pinterest för för bilder/pictures, och Twitter är för perception (Kawasaki & Fitzpatrick.2014:138).

profil 3

Trakasserier på nätet – ett globalt problem

January 25, 2015

Läser den rykande färska boken Hate Crimes In Cyberspace från Harvard University med forskningsresultat inom området hatet på nätet. Det är Danielle Keats Citron, som har skrivit boken. Det här är ett globalt problem, vilket författaren visar när hon bland annat tar upp att i Storbritannien så drabbas årligen 1,9 miljoner individer av trakasserier på nätet. En studie som genomförts vid University of Bedfordshire visar som resultat att 60% av de svarande rapporterat att de inte fått någon som helst hjälp av polisen när de rapporterat in om dessa brott. Samma sak rapporteras även från andra länder, däribland Brasilien och Indien (Keats Citron.2014:21).

profil 3

Trakasserier på nätet och de som drabbas av det tas inte på allvar!

January 25, 2015

I den rykande färska boken “Hate Crimes In Cyberspace” så skriver Danielle Keats Citron att beskedet som ges till de som drabbas av trakasserier på nätet är att inget ska eller bör göras åt problemet. Både journalister, bloggare, vanligt folk, och representanter för rättssystemet uppmanar istället de drabbade att ignorera trakasserierna.

Det förekommer också situationer där de som har drabbats skuldbeläggs. I en del fall så är det till och med som så att om de drabbades öker juridisk hjälp så blir de anklagade för att försöka inskränka yttrandefriheten på nätet. Författaren lyfter också fram att de sociala attityderna har förhindrat hårda och tydliga svar på dessa trakasserier.

Många väljer därför att inte rapportera trakasserier till polisen därför att de antar att ingen kommer att göras, och tyvärr visar det sig att i många fall har de helt rätt. Varför agerar då inte polis och rättsväsende mer handfast?. Här påpekar Keats Citron (2014) att en orsak är brist på träning i de lagar och regler som gäller, och detta eftersom många poliser inte förstår de federala och delstatliga lagarna.

Istället gör polisen fel som rekommenderar dessa individer att gå ut och köpa en skjutvapen och att stämma de som trakasserar som ett civilrättsligt mål. Det finns dessutom stor okunskap och brist på läsförståelse kring det som berör Internet, vilket en del poliser verkar vara helt immuna mot. Ett annat svar som ges är att en del poliser inte ingriper när det kommer in anmälningar därför att det anses vara för personligt, eller för besvärligt att ens ta tag i. Istället får de drabbade rådet av polisen att stänga av datorn därför att “boys will be boys” (Keats Citron.2014:19-20).

profil 3

Så fungerar Google Author rank

January 24, 2015

Som jag tidigare nämnt här på Facebook så har Google tagit patent på den speciella algorithm som de kallar för “Author rank”. Hittills har det varit mycket hemligt hur det här fungerar i praktiken.

David Amerland som skrivit boken “Google Semantic Search” tar dock upp att Author rank kännetecknas av följande attribut som styr hur algorithmen fungerar:

(1) vem skapade innehållet,

(2) vad har denna person skapat tidigare,

(3) vilka connections har skaparen i de sociala medierna,

(4) övrig aktivitet online från den som skapat innehållet,

(5) interaktionen som skaparen har med övriga människor,

(6) hur innehållet som individen har skapat tas emot av andra personer i de sociala medierna,

(7) innehållets kvalitet, trovärdighet och originalitet,

(8) innehållets stil däribland språk, hur svårt det är att läsa, paragrafernas längd, användning av headings och subheadings, citat, bilder och multimedia i sina publiceringar (Amerland.2014:65).

profil 3

Så bedömer Google en webbsajt

January 24, 2015

Så bedömer Google en webbsajt enligt boken “Google Semantic Search” som har skrivits av David Amerland. Google har en algorithm som ständigt förfinas och följande saker står i centrum när de bedömer en webbsajt: (1) rubrikens relevans för den webbsajt som erbjuder länken, (2) var på sidan som länken är placerad, (3) huvudtexten som man länkar från, (4) hur viktig sidan som länken kommer ifrån är, (5) hur gammal som webbsajten är, (5) hur gammal varje enskild sida är, (6) hur gammal varje enskild länk är (Amerland.2014:62-63).

profil 3