Archive for November, 2014

Att beskriva min kompetens så att den kan förstås av uppdragsgivare!.

November 30, 2014

En beskrivning av min kompetens

Vad gäller juridik som är ett mycket stort ämne, så har det ingått förvaltningsrätt, offentligrätt och internationell humanitär rätt / folkrätt i min juridiska skolning. Mitt huvudämne är statsvetenskap och min Magisteruppsats handlade om att upprätthålla internationell ordning och säkerhet efter terrorattackerna den 11/9 – 2001. Där analyserade jag återrapporteringen till FN:s säkerhetsråd, vilket reglerades i säkerhetsrådets resolution UNSC res 1373 (2001). Det handlade om vilka åtgärder som medlemsstaterna vidtagit för att bekämpa internationell terrorism. Examen i ämnet statsvetenskap tog jag ut år 2006 från Södertörns Högskola.

Inom utbildningen i offentligrätt och förvaltningsrätt så låg fokus på individens relation till staten i samband med myndigheternas beslutsfattande. Här finns det bland annat reglerat om hur handläggningen av ärenden ska gå till, och om individens rättssäkerhet. Det är något som återfinns i Förvaltningslagen. Där finns det också reglerat om hur en individ kan få ett beslut omprövat eller överklagat. I utbildningen ingick även att jobba mycket med olika rättsfall inom olika områden, däribland frågor som berör miljöfarliga verksamheter och hur de regleras i olika lagstiftningar. Det kan handla om allt ifrån kärnkraftsanläggningar till utsläpp från fabriker som kan skada grundvatten osv. Sedan fick vi också lära oss om hur det går till när det går från att vara ett förvaltningsärende som styrs av förvaltningslagen, till att bli en förvaltningsprocess i domstol som styrs av förvaltningsprocesslagen. Inom ämnet offentlig rätt så ingick även ett tyngre moment inom EU-rätt. Där fick vi lära oss allt som är relevant angående EU-fördraget, och om hur olika direktiv respektive förordningar införlivas i de nationella lagstiftningarna. Här fick vi även lära oss om vad som händer vid en konflikt mellan nationell rätt och EU-rätt, nämligen om EU-rättens företräde.

Studierna i Internationell Humanitär rätt (Folkrätt) har jag genomfört vid Försvarshögskolan i Stockholm, och den utbildningen höll mycket bra kvalitet. Där hade vi bland annat gästföreläsare med som varit ute på fältet och jobbat med dessa frågor. Kursansvarig var då Ola Engdahl, han har bland annat jobbat som Legal Advisor i samband med FN:s fredsbevarande operation nere på Balkan. Bland gästföreläsarna ingick bland annat två personer som jobbat som Legal Advisors inom ramen för Sveriges deltagande vid piratjakten i Adenviken utanför Somalias kust, men även personer som deltog vid Libyeninsatsen, då den svenska delen av styrkan var baserad i Italien.

Det som gör utvecklingen problematisk, och samtidigt försvårar möjligheterna att ingripa är att grunderna i Folkrätten, nämligen artikel 2 (4) föreskriver icke-våld. Dvs att i första hand så råder ett våldsförbud. Under senare år så har det varit en mycket aktiv diskussion bland olika experter hur vi ska tolka självförsvarsrätten som finns i artikel 51 i FN-stadgan. Bland annat ordalydelsen och begreppet “armed attack”. Detta blev extra tydligt efter terrorattackerna den 11 september 2001. Våldsförbudet år som sagt inte absolut, därför att i FN-stadgan artikel 42 så ges FN:s säkerhetsråd rätten att besluta om vidtagande av militära åtgärdar. Det innebär att när ett sådant beslut sker så ges stater rätt att använda våld, trots skrivelsen i artikel 2(4) i FN-stadgan.

Andra kunskaper jag besitter är att kunna förklara orsakerna bakom många av de konflikter som vi får höra talas om via våra medier. Detta då jag också läst ett par kurser i ämnet Freds- och konfliktvetenskap på IMER vid Malmö Högskola. I denna utbildning så var det stor bredd med både jurister, sociologer, socialantropologer och en del andra som gick in som föreläsare. Många av dagens konflikter handlar om gamla orättvisor som kan härledas tillbaka till kolonialtiden i Afrika. Kolonialherrarna drog upp raka gränser och tog inte hänsyn till hur verkligheten såg ut på marken. Det skapade grunden till många av de etniska och religiösa konflikter som vi ser i bland annat Afrika. Konflikterna i Mellan Östern däremot handlar mycket om kontrollen över naturresurser, och intäkter från exporten av råvaror, däribland olja. Men, Mellan Östern är mer komplicerat än så eftersom där finns så många olika grupper, både politiskt, kulturellt och religiöst. Ett annat problem är att de diktaturer som avlöst varandra har gynnat den ena gruppen på den andra gruppens bekostnad. I vissa fall har det till och med handlat om att minoriteten förtrycker majoriteten. Så var det under Apartheidtiden i Sydafrika, då minoriteten Vita som förtryckte den svarta majoriteten.

Det stora problem på senare år är att vi har gått ifrån traditionella fredsbevarande uppdrag under FN:s ledning till mer av fredsframtvingande uppdrag som kommit att bli mer våldsamma. Där har det ofta varit som så att det varit Nato som har haft befälet på marken med FN:s godkännande eftersom alla operationer föregås av ett beslut i säkerhetsrådet. När säkerhetsrådet har fattat beslut om en fredsoperation, så utvecklar de ett mandat och ingår avtal med regimen i landet om vad en sådan här styrka får göra, respektive inte göra. Bland de regler som man kommer överens om innan en styrka skickas är rules of engagement (ROE).

Inom den internationella humanitära rätten så finns det ett antal grundläggande principer, nämligen distinktion, som regleras i distinktionsprincipen i TP 1 artikel 48. Det innebär att  att vid en väpnad konflikt så ska det alltid göras skillnad mellan civilbefolkning och kombattanter, och mellan militära mål och civila objekt. En annan viktig princip är proportionalitetsprincipen. Denna princip reglerar att attacker mot militära mål måste ställas in om de ligger i närheten av civila objekt eller om civila personer befinner sig direkt i närheten av militära mål. Sedan finns det också en försiktighetsprincip. Det innebär att en ständig försiktighet måste tillämpas när det handlar om militära operationer för att skydda civilbefoliningen och civila objekt.

Under senare år så har det också uppstått problem kring hur vi ska kunna urskilja olika personer som deltar i olika väpnade situationer / konflikter. Ett exempel som brukar användas av forskarna är interventionen i Afghanistan efter 9/11. Speciellt hur vi eventuellt ska kunna förstå gripandet av personer som fördes till Guantanamo Bay från Afghanistan. Detta då begreppet “unlawful combattant” kom att tillämpas av den USA ledda alliansen. Problemet här är att i folkrätten så finns det bara tre olika statusar som accepteras, och det är kombattanter, icke-kombattanter och civila.

profil 3

Advertisements

Google+ – en viktig plattform för bland annat PR-branschen

November 30, 2014

Regina Luttrell som skrivit den rykande färska boken “Social media – How to engage, share, and connect” lyfter fram Google+ som mycket viktigt. Det gäller i första hand för personer verksamma inom PR-branschen.

Detta därför att Google+ nätverk når en stor mängd människor, och har 359 miljoner aktiva användare varje månad. Tillväxten under perioden juni 2012 till mars 2013 var 33 procent. Skillnaden mellan Facebook och Google+ är att FB fokuserar på att koppla samman användare med existerande vänner, och användarens relationer till dessa personer och på så vis klumpa ihop alla i en enda grupp.

Google+ å sin sida vill hjälpa användaren att etablera nya kontakter, hitta intressanta personer, och att upptäcka personligt innehåll, samtidigt som man håller sina kontakter var för sig men att de har jämbördig status. Det som gör Google+ annorlunda är att man ger användaren “makten” att skapa och anpassa cirklar av kontakter, och att de sedan kan grupperas beroende på vilken form av relationer det handlar om.

Google+ har den fördelen att “varumärken” kan möta användarna i realtid, vilket inte erbjuds på Facebook. Slutligen så finns 1+ funktionen. Det fungerar som så att varje användare kan ge rekommendationer, vilket också leder till ett visst inflytande på andra delar av Google. För, det visar sig nämligen att rekommendationer med 1+ dyker upp på andra websajter, visar ads, search ads, Google search, och numera också G+ sidor. Detta underlättar integrationen tvärs över Googleś olika plattformar och tjänster däribland Google search, Gmail, och Youtube (Luttrell.2015:107-109).

profil 3

Att leta efter sin egen plats

November 29, 2014

Vi lever i en spännande tid med snabba förändringar. Men, förändringarna började egentligen för längesedan och då talades det inte så mycket om det här. Då handlade det mest om att företag köptes och såldes mellan ägare i olika delar av världen. Sedan har människan följt efter, och numera är det så vanligt att människor lever på olika platser under sitt liv, åtminstone är det så i en del länder utanför Europa. I USA så flyttar folk ofta tvärs över kontinenten för jobb, och det är inte något konstigt. Men, så är ju engelska det gemensamma språket överallt.

I Europa däremot har vi 28 olika medlemsländer med 28 olika språk. Det innebär att det blir mycket svårare med rörligheten. Dessutom har varje land sina egna lagar, regler, traditioner, religioner, kulturer och språk. Det gör att norra Europa inte har särskilt mycket gemensamt med övriga EU-länder. Sverige har mest gemensamt med de nordiska länderna och språket är inte något större problem.

Arbetsmarknadsforskning visar på att i Sverige så flyttar eller rör sig folk mest lokalt och regionalt. Det gör att när jobben försvinner från dessa platser så uppstår svåra ekonomiska och sociala umbäranden som landet inte klarar av att hantera.

Så, när arbetssökande är öppna och ärliga med att de kan tänka sig att flytta till ett jobb någon annanstans i Sverige, så tas det inte på allvar och ansökan läggs till handlingarna och ignoreras. Det leder i sin tur till att människor inte kommer till sin rätt och riskerar att fastna i ensamhet och utanförskap.

Något annat som skiljer de nordiska länderna från andra länder, är kulturen. Här är det mycket av tystnadskultur, och att man inte aktivt går fram till och pratar med andra människor. Svenskarna är kända för att ha en mur, och att de inte släpper in någon innanför den muren. De kallar muren för den privata sfären.

Något annat som kännetecknar Sverige, men även delar av våra närmaste grannländer är en kollektivism, som är den totala motsatsen till jag-kulturen som finns i bland annat USA. Det medför att den som tar plats och visar på att jag kan, jag är duktig osv riskerar att inte accepteras därför att han/hon inte lever utifrån de kollektiva normer vi har, och som säger att man inte ska sticka ut, inte ta plats, inte visa att man kan något. Det här brukar kallas för den oskrivna Jantelagen.

Så, de som har bott delar av sitt liv i en annan kultur blir därför ofta bemötta med stor misstänksamhet eller exkludering när de flyttar hem. Det gör att en del av dessa personer kan få mycket svårt att hitta och skapa sig en plats i samhället och på arbetsmarknaden, och riskerar därmed utanförskap och att inte känna sig välkomna.

Därför kan det uppstå situationer där personer letar efter en plats i samhället och på arbetsmarknaden under stora delar av livet. Sådant kan givetvis påverka individens känslor och beteende. För, blir man bemött med stängda dörrar så är det klart att man blir besviken och kanske visar det utåt. Den som då uppfattas av andra som negativ, riskerar att exkluderas därför att det har växt fram en kultur där det inte anses som acceptabelt att visa sig svag.

När vi därför ser och upptäcker situationer där människor exkluderas, så bör vi iställlet sträcka ut en hand, och fråga: Kan jag hjälpa dig på något sätt?.

Sedan kan det vara på sin plats att istället för rädsla och fördomar, våga visa sig nyfiken gentemot de som känner eller upplever utanförskap. För, vem vet det kan faktiskt bli en mycket positiv erfarenhet att öppna upp inför en annan människa, vilket kan leda till nya vänner och livslång vänskap.

Mycket handlar om att jobba med sina egna fördomar, värderingar och attityder gentemot andra människor, andra länder och andra kulturer.

profil 3

Att förstå och använda Facebook

November 28, 2014

I den rykande färska boken Social media – How to engage, share, and connect så skriver Regina Luttrell om grunderna till att förstå och använda Facebook.

I dagsläget har Facebook över en biljon användare, och mer än 665 miljoner aktiva användare varje dag, och de tillbringar sammanlagt 700 biljoner minuter på Facebook varje månad. Facebook anses vara en av de mest inflytelserika sociala nätverkssajterna i världen. Facebook erbjuder användarna möjligheter att dela med sig av information, och att kommunicera med familj och vänner.

Det finns mer än 70 biljoner bitar av innehåll i form av weblänkar, nyheter, bloggposter, statusuppdateringar, foton och andra källor. Något som blivit allt vanligare på Facebook är att nyhetsstationer tillåter folk att skicka berättelser / händelser direkt till deras vägg på Facebook, som de kan dela med sina vänner.

Varumärken använder Facebook för att bygga gemenskaper och för att engagera sina kunder på ett mer personligt och meningsfullt sätt. Numera är det möjligt att ansluta till Facebook via mobiltelefonen, iPad, och andra tablets.

Begrepp

För att förstå skillnaderna mellan olika typer av profiler, så låt mig börja med begreppet företagsprofil , vilket är företagets officiella hemvist på Facebook. Det är här som företaget publicerar informaton och interagerar med sina fans.

Lika viktigt är det att känna till begreppet EdgeRank, som är en algoritm som bestämmer innehållet som syns i en persons nyhetsflöde.

Fan, är en person på Facebook som gillar ett företags affärsprofil

Friend / vän är en person som du kan lägga till som kontaktperson, och som därmed blir en del av din personliga profil.

Friends list / vänlissta, är en lista på alla dina vänner, och som ofta är sorterad på förnamn.

Group / grupp, en grupp som består av organiserade användare som har ett gemensamt intresse.

Insights, en matris som används för att analysera hur effektiva de demografiska datamaterialet om användarens publik är. Insight används också för att hålla koll på hur människor ser, upptäcker och svarar på olika statusuppdateringar.

Like / gilla, innebär att klicka på like/gilla under en individs eller företags statusuppdatering.

Network / nätverk, är en samling av Facebook användare som kan sammanlänkas genom skola, plats, arbetsgivare, eller yrke.

News feed / Nyhetsflöde, är det flöde som befinner sig i mitten av användarens profil.

Personal profile / personlig profil, är enskilda individers personliga profiler som har en profil registrerad på Facebook.

Timleline / Tidslinje, är den plats som består av fotografier, berättelser, erfarenheter som användaren publicerat.

Ditt varumärke på Facebook

Att börja bygga ditt varumärke på Facebook är en rätt så enkel process, då Facebook numera erbjuder instruktioner för nybörjare. Sedan där varumärket finns innehåller bland annat statistiska data som kan vara användbara för att mäta hur användaren når ut till sin målgrupp. När sedan den sociala strategin utvecklas över tid så kommer olika former av analyser att bli väldigt viktiga. Att förstå vad som fungerar i samband med sin marknadsföring är jätteviktigt, och i vissa fall kan det behövas att den som sköter sidan genomför en så kallad tweak, vilket kan genomföra bland annat med hjälp av Insights. Den sida där företagets varumärke finns är också jätteviktig eftersom det erbjuder en möjlighet för företaget att lyfta fram viktig information, och som kunderna kan finna väldigt relevant. Här kan tex information om företagets adress och telefonnummer finnas, men även en länk till den officiella hemsidan och e-post adressen.

Sidor där varumärket står i centrum bör vara attraktiv för er publik, och ge så pass mycket information, att det genererar intresse i företagets produkter, service, men även i själva företaget. Men, den absolut största fördelen är som sagt var möjligheterna till interaktion mellan företaget och era kunder. Därför rekommenderas det att företaget uppdaterar bland annat fotoalbum, videos, men även att företaget delar med sig av viktiga länkar, och bjuder in till olika event. Facebook events kan avändas för att hålla en produktdemo av en kommande produkt, och det går samtidigt att bjuda in vänner till eventet, som i sin tur kan dela med sig av detta till sina vänner.

Badges, Widgets och apps

Det finns fyra olika typer av Badges, nämligen profile badges, Like Badge, Photo Badge, och en Page Badge. Profile Badge används för att dela med sig av information från sin profil, like badge används för att visa på vilka sidor man gillar / gillat, Photo Badge används för att dela med sig av foton, och Page Badge andvänds för att marknadsföra en företagssida på Facebook. Widgets, tex widgets från tredje part används för att företag ska kunna bedriva olika tävlingar, samla in information med hjälp av något formulär, och slutligen för att specialanpassa innehållet med hjälp av HTML kodning. Facebook apps slutligen används för att få en djupare erfarenhet av Facebook, men även för att få mer insyn i hur olika Facebook algoritmer fungerar. Men, det kan även användas för att avslöja det bästa innehåller för användarna (Luttrell.2015:103-106).

profil 3

Nytänkande istället för politiska låsningar

November 26, 2014

Det är hög tid för nytänkande i Sverige istället för att fastna i traditionellt blocktänkande. Ingenting är omöjligt utan det handlar om att våga gå utanför komfortzonen, och lägga sin prestige åt sidan.

Finns inget som säger att det måste vara rött mot blått, och att allting annat är omöjligt och en utopi. Väldigt mycket handlar om inställning och vilja. Att kunna se på saker och ting utifrån ett annat perspektiv än sitt eget perspektiv. Därför behöver vi nya politiker som besitter förmågan att tänka och agera på ett nytt sätt, och som inte har blivit indoktrinerade inom den blåa eller röda rörelsen.

Vi behöver vuxna och ansvarsfulla människor som sätter sig ner vid bordet och försöker sitt allra bästa för att sy ihop långsiktigt hållbara lösningar inom flera av de stora områdena som berör vårt samhälle. Jag kan till och med tänka mig att vi bjuder in de partier som inte sitter i riksdagen, men som brukar allvar tex Enhet och det nya partiet Socialliberalerna.

Sverige är för litet för att domineras av ideologiska konflikter varenda dag, och som ställer människor mot varandra helt i onödan. Att våga kompromissa, och att därmed ge något för att få något tillbaka är ett steg som många politiker och politiska partier borde våga ta.

På kommunal nivå så fungerar ofta samarbete över parti- och blockgränser, men sedan när det handlar om central nivå, det vill säga riksdagen ja då är vi tillbaka i det gamla låsningarna och dogmerna som skapar och vidhåller låsningar istället för att öppna dörrar till nya lösningar.

Vi har så mycket som behöver förbättras, bland annat problemet med den stora bostadsbristen, och förstås arbetslösheten. Sedan står Sverige precis som resten av världen inför stora utmaningar, och då talar jag förstås om miljö och klimatpolitik.

Det råder nog en ganska stor enighet om att vi i Sverige behöver ställa om från fossila bränslen till mer av förnybar energi.

profil 3

Skapa strategi för sociala medier

November 26, 2014

Det blir allt viktigare att skapa en strategi för företagets närvaro i de sociala medier. Ett antal centrala punkter bör ingå i en sådan strategi.

Börja med en målplan och utveckla tydliga mål och överväg noga hur denna aktivitet passar in i din kommunikationsstrategi. Du behöver även ta dig tid att avgöra om dina kunder använder något speciellt socialt nätver.

Planera innehållet. Formulera en plan för att underhålla innehållet. Sociala sajter måste underhållas för att kunderna inte ska lämna. I din sociala strategi så måste det framgå tydligt hur ofta ni uppdaterar innehållet, dvs om det är per timme, per dag, per vecka eller månatligen.

Upprätta en kommunikationsplan. Företagen måste bestämma sig för vilken typ av kommunikation de behöver för att engagera kunderna.

Det är lika viktigt att upprätta en operationsplan, och det handlar om att komma överens om vem som sköter företagets sociala sajt. Samtidigt behövs det att företaget upprättar protokoll över hur företagets rykte ska hanteras, och vilka regler som ska styra över innehållet.

Slutligen behöver företaget upprätta en utvärderingsplan, som sedan följs upp. Där ska det finnas reglerat om hur företagets närvaro i sociala medier ska utvärderas.

profil 3

Internetradio som komplement

November 25, 2014

Att använda sig av flera olika kanaler för att nå ut blir allt vanligare bland företagen. Detta därför att olika kanaler har olika fördelar och nackdelar. Vad vi ser numera är att Internetradio används allt oftare som ett komplement till övriga sociala kanaler. Denna kanal används bland annat för att marknadsföra och göra reklam för sitt varumärke, samtidigt som de når sin målgrupp med innehåll som är originellt.

Den vanligaste plattformen för Internetradio har kommit att bli BlogTalkRadio som länkar samman telefon med Internet. Fördelen med den här kanalen är att det går att hålla live call-in shows motsvarande vad som sker i traditionella radioprogram. Den stora skillnaden är att allting nu är online, och Internetradio är gratis. En stor fördel med denna kanal är att allt som behövs är i princip telefonen och en internetanslutning, och det är ganska så enkelt att ha ett eget program. Användaren får access till sin radioshow genom att logga in till en webbportal med hjälp av ett lösenord.

Den som är host för programmet reserverar en tid med hjälp av telefonen, det kan vara en fast telefon eller en mobiltelefon. Lyssnaren i sin tur ringer BlogTalkRadio på ett förutbestämt nummer. När väl radioprogrammet är igång live, så syns lyssnarens telefonnummer på skärmen, och den som håller i programmet kan då släppa fram samtal genom att klicka på musen. Lyssnare som inte kan lyssna live kan i efterhand ladda ner en podcast för att lyssna i efterhand.

Ser vi det hela utifrån ett affärsmässigt perspektiv så är BlogTalkRadio ett verktyg för att koppla samman företaget med kunderna, och på ett enkelt sätt svara på deras frågor eller för att få råd. Företag kan också använda det här verktygen för att kunderna ska kunna komma i direktkontakt med VD och andra personer i ledningen.

En annan stor fördel är att den här formen av kontakt uppfattas av kunderna som mer intimt och kan därmed bidra till att stärka relationen mellan kunderna och företaget.

Att kunna ha live call-ins förbättrar möjligheterna till direkt marknadsföring, och att ha en ärlig och öppen dialog med kunder, säljare, media, och i princip vem som helst som har intresse av företagets produkter. Således är BlogTalkRadio ett fantastiskt komplement till företagets sociala strategi (Luttrell.2015:93-94).

profil 3

Därför bör du använda Podcast

November 25, 2014

I den rykande färska boken Social media – How to engage, share, and connect så tar Regina Luttrell upp varför du bör använda dig av Podcast. Hon nämner till en början att många tyvärr glömmer bort att integrera Podcast som en del av sin sociala strategi. En stor fördel med Podcast precis som med blogg är att du “äger” innehållet, vilket samtidigt betyder att du har fullständig kontroll över det som du skapar och delar.

Precis som med en blogg så anser Regina Luttrell att du måste utgå ifrån min målgrupp, och rikta din marknadsföring klart och tydligt till målgruppen eller målgrupperna. Fördelen med Podcasts är att det tillåter företag att spela in till exempel seminarier, konferenser, bjuda in medverkande / samarbetspartners, och det går till och med att hålla månatliga talk shows, eller rundabordssamtal. Det finns i princip inga begränsningar vad gäller innehållet, och det är kreativiteten som styr hur värdefullt innehållet kommer att bli.

Att skapa, redigera och publicera Podcasts är mycket enkelt. Den enda utrustning som du behöver är en data, en tablet, en mikrofon, internetuppkoppling och ett fantastiskt innehåll. Angående val av format för att spara din Podcast så finns det stora valmöjligheter däribland .m4a, .mp3, .mp4, .mov, .pdf, och .epub.

Dina lyssnare behöver inte ens sitta vid datorn utan de kan likabra vara var som helst, tex på gymmet, ute på promenad med hunden, i bilen på väg till jobbet.

Den stora fördelen med just Podcast är att det går i ett utan avbrott, vilket skapar kvalitetstid tillsammans med dina lyssnare. En bonus i det här sammanhanget är att prenumeranter får meddelande om när det finns nytt innehåll.

Syftet hos de som skapa Podcasts är att läsa sina RSS flöden och automatiskt ladda ner mediafiler som användarna kan lyssna igenom. Den som själv skapar en Podcast kan ladda ner ljudfiler som mp3 format, videos, nyhetsflöden, texter och fotografier.

Genom att utveckla Podcastens egen röst så skapar du en unik relation till din målgrupp och kundgrupp. Nyckeln till all närvaro i social media är förmågan att vara äkta. Inspelade ord har dessutom ett mycket större genomslag för att skapa och upprätthålla relationer än vad som är fallet med det skrivna ordet. Dessutom skapar en “äkta” connection lojalitet mellan producent och åhörare. Så, den som håller i det hela måste kunna engagera sin publik och förmå dem att återkomma, och då är det extra viktigt med ärlighet och attityd.

Det har aldrig varit enklare att dela och sprida sin Podcast än idag, då det kan göras via sin egen och andras hemsidor, eller via en blogg, men det går också att sprida via flera olika sociala kanaler som företaget använder i sitt arbete (Luttrell.2015:91-92).

profil 3

Det socialliberala alternativet inför 2018

November 24, 2014

Det som gör socialliberalerna så unika är att partiet finns där folket finns. Partiet har inte något fint partikontor i Stockholm som kostar en massa pengar, och de har heller inte några avlönade partifunktionärer. Partiet Socialliberalerna lever helt enkelt så som vanligt folk lever. Här finns en positiv attityd där de engagerade hjälps åt, och här förekommer inte några maktkamper där någon försöker sticka kniven i ryggen på någon.

Förutom detta så har partiet högt i tak, och det blir synligt i den stora gruppen socialliberalerna där diskussionerna pågår aktivt, vilket välkomnas varmt. Här försöker ingen att tysta någon annan så som tyvärr är fallet i många av de etablerade partierna. Socialliberalerna har heller inte någon etablerad lista med kandidater där några makthungriga individer ägnar sig åt att “putta ner” personer till icke-valbar plats, vilket förekommer i en del andra partier.

Människan och klimatet först är självklart för socialliberalerna, då partiet förstår att utsläpp som orsakas av människor skadar miljön och att vi därför måste alla slå sina kloka huvuden ihop för att hitta alternativ till olja, bensin, kol och andra fossila bränslen. Förnybarenergi, tex vattenkraft, vindkraft, solenergi måste därför vara en del av framtidens energislag.

Socialliberalerna väljer ofta att ta utgångspunkt i forskningen, både nationellt och internationellt. Eftersom partiet är kritiskt mot mainstream media, så har de också utvecklat en egen tidning som fått namnet Socialliberalernas nyheter.

Här hittar läsarna länken till partiets hemsida, och partiet utvecklas sakta men säkert, och på ett ansvarsfullt sätt:

http://www.socialliberalerna.eu/

En rogivande sommarkväll

Tio punkter att tänka på innan du/ni startar en företagsblogg.

November 24, 2014

Ett beslut att starta en blogg ska tas seriöst och inte lättsinnigt. Det tar både tid och resurser att starta, och sedan utveckla bloggens egen röst, och för att bygga ett aktivt community runt er blogg.

Här kommer de tio punkter som Regina Luttrell lyfter fram i den rykande färska boken “Social media – How to engage, share, and connect”. (1) Bestäm er för vem som ska ingå i ert bloggteam, (2) bestäm er för bloggens syfte, (3) bestäm er för vilken eller vilka målgrupper ni vill rikta er till, (4) bestäm bloggens röst och personlighet, (5) bloggens mening och typ av innehåll måste slås fast, (6) etablera en redaktörskalender för bloggen, (7) utveckla ett publikationsschema för bloggen, (8) ta fram och etablera ett tydligt regelverk för bloggen, (9) utveckla en princip för att processa och presentera det viktigaste runt varje tema, och (10) satsa på att utveckla en marknadsföringsplan för er blogg (Luttrell.2015:87-89).

profil 3