Diskrimineringslagstiftning och diskrimineringsgrunder

Sverige fick sin första diskrimineringslag år 1986, och då var det fokus på etnisk diskriminering. Det som var problematiskt med just den här lagstiftningen var att det saknades ett tydligt förbud mot diskriminering, och istället valde våra makthavare att införa en Diskrimineringsombudsman (Do). Diskrimineringsombudsmannens uppgift var i första hand att sprida information, bilda opinion, ägna sig åt viss påtryckning för att få bukt med den etniska diskrimineringen.

Nästa steg i utvecklingen blev att år 1999 lägga fram ett förslag om tre nya diskrimineringslagar, och dessa lagar trädde i kraft den 1 maj 1999. Lagarna var uppbyggda på så vis att de innehöll förbud mot diskriminering, trakasserier och repressalier, men även aktiva åtgärder för att främja jämställdhet och likabehandling. I dessa lagar hade lagstiftarna skrivit in att varje arbetsgivare är skyldig att ha en skriftlig jämställdhetsplan.

Den diskrimineringslag som finns nu är uppdaterad och den innehåller sju olika så kallade diskrimineringsgrunder, och dessa är: (1) Kön, (2) Könsöverskridande identitet eller uttryck, (3) Etnisk tillhörighet, (4) Religion eller annan trosuppfattning, (5) Funktionshinder, (6) Sexuell läggning, och (7) Ålder.

Det finns klart och tydligt definierat vad dessa begrepp innebär, så att inte missförstånd ska kunna uppstå. Bland annat står det att kön innebär man eller kvinna. Könsöverskridande identitet eller uttryck handlar om hur individen klär sig eller på annat sätt försöker manifestera sin identitet gentemot det motsatta könet. Etnisk tillhörighet betyder nationellt ursprung eller etniskt ursprung. Religion eller trosuppfattning ska förstås som någon form av gudstro. Funktionshinder kan vara både fysiska, psykiska eller sociala funktionshinder. Sexuell läggning ska enligt lagstiftningen tolkas som heterosexuell, homosexuell eller bisexuell läggning. Slutligen så innebär och tolkas ålder som uppnådd livslängd.

IMG_0430

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: