Archive for September, 2014

Skyddsombudets befogenheter

September 30, 2014

Den som utses till skyddsombud har till sin uppgift att ta tillvara och företräda de anställda i alla möjliga olika arbetsmiljöfrågor. Det kan tex handla om planering eller förändringar av själva arbetsplatsen, för att förhindra framtida olyckor. Detta finns reglerat i 6 kap 4§ arbetsmiljölagen. En annan uppgift som skyddsombudet har är att övervaka hur arbetsgivaren organiserar sitt rehabiliteringsarbete, och hur de dokumenterar och organiserar arbetsmiljöarbetet.

Ett skyddsombud har enligt 6 kap 6 a § en rätt att vända sig till arbetsgivaren för att åtgärder ska vidtas för att arbetsmiljön ska bli tillfredsställande.

År 2010 infördes en ny regel i arbetstidslagen som ger skyddsombudet en viss möjlighet att agera i frågor som berör extra övertid, nödfallsövertid eller mertid.

En annan mycket viktig reglering av skyddsombudets befogenheter finns i 6 kap 7§ arbetsmiljölagen. Det handlar om skyddsombudets stoppningsrätt. Denna rätt omfattar både fast anställda och inhyrd/inlånad arbetskraft. Stoppningsrätten innebär att skyddsombudet kan och har rätt att stoppa den typen av arbete som anses utgöra omedelbar och allvarlig fara för arbetstagaren. Stoppningsrätten kan tillämpas i de fall då det inte genast går att få till en rättelse genom att vända sig till arbetsgivaren. Det är skyddsombudet själv som gör bedömningen om hur farligt ett visst arbete är, och som sedan ligger till grund för hans/hennes beslut om att stoppa arbetet. Dessutom kan denna stoppningsrätt tillämpas av skyddsombudet angående ensamarbete om det är vad som kallas för påkallat från skyddssynpunkt. Stoppningsrätten kan för det tredje tillämpas om en arbetsgivare överträder ett förbud som är utfärdat av tillsynsmyndigheten.

I arbetsmiljölagen finns det reglerat om att skyddsombuden har ställning som facklig förtroendeman. I arbetsmiljölagen framgår också att inte får hindras av arbetsgivaren när han/hon utför sitt uppdrag. Dessutom har skyddsombudet rätt till ledighet och betald ledighet precis som om han/hon vore ett facklig förtroendeman. Arbetsgivaren får heller inte ge ett skyddsombud sämre arbets- eller anställningsförhållanden.

Om en arbetsgivare skulle få för sig att hindra ett skyddsombud att utföra sitt uppdrag så kan det leda till att skyddsombudet kan tilldömas ett skadestånd, vilket regleras i 6 kap 10 och 11 §§ arbetsmiljölagen (Iseskog.2014:408-412).
20 juni 2012

Advertisements

Arbetsmiljö och skyddsombud!.

September 30, 2014

Arbetsmiljölagen förändrades år 2010 och då fördes en ny beteckning in i lagen, nämligen “arbetsmiljöombud”. Skyddsombudets uppgifter och ansvarsområden är att ta tillvara de anställdas intressen när det handlar om arbetsmiljö och arbetarskydd.

På alla arbetsplatser med fler än fem anställda så regleras det i 6 kap 2 § arbetsmiljölagen om att det ska finnas ett skyddsombud. Skyddsombudet utses av den lokala fackliga organisationen.

Eftersom många arbetsplatser är så små och där flera olika företag är verksamma sida vid sida, så finns det en reglering i 6 kap 2 § arbetsmiljölagen om att det där ska finnas regionala skyddsombud.

Eftersom arbetsmiljölagen också gäller inom utbildningsverksamhet så har elever på högstadiet och på gymnasiet rätt att utse ett elevskyddsombud. Denna reglering finnar man i 6 kap 17 och 18 §§ arbetsmiljölagen. Sedan år 2010 har det också införts en reglering i arbetsmiljölagen om studerandeskyddsombud som gäller studenter på universitet och högskolor. Denna reglering finner vi i 6 kap 17 och 18 §§ arbetsmiljölagen (Iseskog.2014:402-404).
Förmiddag ute på landsbygden

Skyddskommitéer enligt Arbetsmiljölagen

September 29, 2014

Arbetsmiljölagen 6 kap 9 § föreskriver att det ska finnas skydddskommittéer på våra arbetsplatser, och att de skall delta aktivt i planeringen av arbetsplatsens arbetsmiljöarbete, men även att de ska övervaka det skyddsarbete som genomförs på arbetsplatsen. Dock finns det ett undantag som reglerar att skyddskommitté bara behöver finnas om arbetsplatsen har minst 50 anställda. Detta undantag finns i Arbetsmiljölagen 6 kap 8 § (Iseskog.2014:399-401).
Grönt och fint

En “ren” marknadsekonomi är en utopi

September 28, 2014

Nationalekonomen Klas Eklund visar i sin bok “Vår Ekonomi” att det inte bara är att lämna över allting till marknaden och sedan fungerar det. Han vågar till skillnad från en del andra tala om det som kallas för “marknadsmisslyckanden”.

I sin bok lyfter han fram att den så kallade prismekanismen inte fungerar för alla typer av varor och tjänster. Som exempel använder han “försvaret”. Det resonemang som han för är att försvaret är något som det inte går att sätta ett pris på och sälja på en marknad.

Därför måste staten gripa in och stå för själva produktionen, vilket brukar benämnas kollektiv vara. Dessutom fungerar det som så att prismekanismen ibland inte klarar av att spegla samtliga kostnader för produktionen. Ett exempel på det här är externa kostnader i form av tex miljöförstöring.

Det här innebär enligt Klas Eklund att en ren marknadsekonomi som bara baserar sig på utbuds- och efterfrågemodeller aldrig har existerat och aldrig kommer att existera. Att det fungerar på det här sättet beror på att avvägningen mellan marknad och regleringar dessutom påverkas av sociala och politiska värderingar (Eklund.2013:112-114).
IMG_0001

En bra dag

September 26, 2014

Det blev en bra dag och kväll i Stockholm igår. Träffade Gerd Wallin och Magnus Dalsvall. Vi talade om HR, rekrytering, och mycket annat. Jag trivs med att vara ute och träffa andra människor för så mår jag bra.

Globalisering – konkurrens – arbetslöshet

September 21, 2014

Eftersom det ofta är som så att invandrare skuldbeläggs på grund av skeenden i vårt samhälle och vår omvärld, så vill jag visa på hur det verkligen hänger ihop.

Arbetslösheten har inte med invandring eller flyktingar att göra. Allting handlar istället om att företag konkurrerar på en global marknad. Där handlar allting om att kunna tillverka produkter till lägsta möjliga pris, och därmed hålla nere priset på arbetskraften.

I och med att många av de länder som svenska företag konkurrerar med har betydligt lägre löner, så blir det svårt för svenska företag att kunna konkurrera. Därför har vi genom åren sätt att företag avvecklar verksamhet i Sverige och flyttar verksamheten utomlands. Dessutom har vi kunnat se hur företag slimmar sina organisationer i dåliga tider för att fortsätta vara konkurrenskraftiga.

Så, när företagen i Sverige drar ner och anpassar sig till rådande konjunktur, så leder det till att arbetskraft friställs och därmed ökar arbetslösheten. Därför måste vi förstå att om vi gör det dyrare att anställa och behålla anställda i Sverige, så kommer arbetslösheten att öka, och därmed ökar också det ofrivilliga utanförskapet.

Därför behöver vi hålla nere skatten på arbete, och istället öka skatterna på det som är skadligt tex alkohol, tobak, nedsmutsande verksamhet (utsläpp), och höja skatten på bensin och diesel. Samtidigt behöver vi ställa om till till miljövänligare drivmedel för både bilar, bussar och lastbilar.

Vad gäller konkurrens så är det naturligt i en marknadsekonomi, där utbud och efterfrågan styr utvecklingen. Planekonomi eller kommandoekonomi så som det tillämpades i det forna Östblocket är inte effektivt, och det har visat sig att det inte fungerar.

Så, för att öka svensk konkurrenskraft så måste vi bli ännu mer innovativa och erbjuda nya och innovativa produkter som inte något annat lands arbetskraft kan tillverka. Därför måste vi öka kvaliteten i vårt utbildningssystem, så att arbetskraften blir bättre utbildad och mer innovativ än i våra konkurrentländer.
IMG_1141

Gymnasial lärlingsanställning

September 19, 2014

En stor förändring som inträffat under Alliansregeringen är att de öppnat upp och infört en ny anställningsform, nämligen gymnasial lärlingsanställning. Det har medfört att en förändring införts i 16 kap 11 b§ i skollagen. Denna nya anställningsform benämns tidsbegränsad gymnasial lärlingsanställning. För denna nya anställningsform gäller följande regler:

1. Anställningen kan avse hela eller delar av den arbetsplatsförlagda praktiken.

2. Anställningen upphör som regel när det arbetsplatsförlagda lärandet enligt utbildningskontraktet avslutas.

3. Anställningen för den gymnasiala lärlingen kan upphöra tidigare om anställningsavtalet löper ut eller om en part frånträder utbildningskontraktet.

4. Arbetsgivaren ska skriftligen informera arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet, om anställningen varar längre än tre veckor.

5. Lagen om anställningsskydd är inte tillämplig.

6. Semesterlagen innehåller särskilda regler om semesterrätt för gymnasiala lärlingar.

(Iseskog.2014:335-336).

Sommarkväll på landet

Bastubadarprincipen i arbetsrätten

September 18, 2014

Bastubadarprincipen bygger på ett rättsfall från 1978 som handlar om att en arbetstagare valde att avvika från jobbet för att nyttja företagets bastu. Eftersom arbetstagaren avvek utan godkännande så blev han sedan omplacerad från ett kvalificerat arbete till okvalificerat arbete. Det här medförde att fallet tillslut hamnade i Arbetsdomstolen (AD), och då konstaterade Arbetsdomstolen att arbetsgivaren hade rätt att genomföra omplaceringen eftersom det okvalificerade arbetet låg inom ramen för arbetstagarens arbetsskyldighet. Samtidigt så konstaterade domstolen att den omplacering som arbetsgivaren genomfört är att betrakta som särskilt ingripande eftersom individens arbetsuppgifter och arbetsvillkor hade ändrats på ett väsentligt sätt. Slutsatsen som domstolen drog var att arbetsgivaren inte uppfyllde de sakliga skäl som krävs för att genomföra den typen av omplacering av arbetskraft.

Rättsfall AD 1978 nr 89.

IMG_0533

Av avskeda medarbetare

September 17, 2014

Hur det går till att genomföra ett avskedande finns reglerat i 18§ Lagen om anställningsskydd. Som det fungerar idag så kan det bara bli aktuellt med avsked i de fall arbetstagaren har gjort sig skyldig till en särskilt allvarlig form av misskötsel. Det ska tolkas som att en arbetstagare har visat sig bryta mot de åtaganden som han/hon ingick i samband med anställningsavtalet. Ett av de vanligaste formerna av misskötsel som leder till avsked är förskingring. För att avskedande ska bli aktuellt måste det först vara fastställt att det finns saklig grund där det också framgår att arbetstagarens beteende inte är acceptabelt. Dessutom måste kravet på medvetenhet vara uppfyllt. Det finns ett antal andra grunder till avsked som tas upp i den arbetsrättsliga litteraturen, däribland att arbetstagaren kränkt andra arbetstagare på arbetsplatsen (Iseskog.2014:283-295).
IMG_1140

Varken höger eller vänster – rösta socialliberalt

September 13, 2014

Imorgon går svenska folket till val. Det är en demokratisk rättighet för varje röstberättigad person att säga sitt om hur han/hon vill att Sverige skall styras under de kommande fyra åren.

I Sverige har vi haft både socialistiska och borgerliga regeringar genom åren. Men, vi ser att det pågår en förändring i hur människor tänker och resonerar runt politik.

Två tydliga tecken ser jag, dels framväxten av partiet Enhet, men ännu tydligare är att människor längtar efter en tydlig socialliberal politik. Detta märks då alltfler har hittat till den socialliberala rörelsen som finns bland annat i de sociala medierna. Det finns till och med ett tydligt socialliberalt parti som ställer upp i valet, nämligen socialliberalerna.

Jag tror denna förändring beror på att folk har tröttnat på klassisk blockpolitik, och det politiska käbbel som alltid finns mellan blocken. Sedan tror jag pajkastningen och det negativa kampanjandet har medfört att folket har tröttnat på det här tramset. Sedan ser människor att den politiska eliten lever under helt andra villkor än resten av befolkningen. De har blivit ekonomiskt fartblinda och förstår inte hur arbetslösa, långtidsarbetslösa, sjuka och andra utsatta människor har det i sin vardag.

Socialliberalerna bygger sin politik utifrån människan och miljön. Således finns där också en tydlig grön profil som tilltalar människor mycket. Vi tror på en socialt ansvarsfull politik som inte är socialism utan som bygger på en balans mellan individen och kollektivet.

Här kan du ta del av vad Socialliberalerna står för: http://www.socialliberalerna.eu/

Riktigt fin sommarkväll