VIKTIGA REGLERINGAR I LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD

Från och med den 1 juli 2014 så har det skett en förändring av Lag (1982:80) om anställningsskydd. Den förändring som skett finns i 1§. Det som skett är att en ny punkt förts in, nämligen punkt 5. Punkt 5 lyder enligt följande: arbetstagare som är anställda i gymnasial lärlingsanställning. Lag (2014:423).

Här kommer lite information kopplat till uppsägning och tvister kring uppsägning. I lagen om anställningsskydd 34§ så står det klart och tydligt i 7§ att uppsägningen skall vara sakligt grundad. Dessutom står det i 34§ att: Om en arbetstagare sägs upp utan saklig grund, skall uppsägningen förklaras ogiltig på yrkande av arbetstagaren. Detta gäller dock ej, om uppsägningen angrips endast därför att den strider mot turordningsreglerna.

Uppkommer en tvist om uppsägningens giltighet, upphör ej anställningen till följd av uppsägningen förrän tvisten har slutligt avgjorts. Arbetstagaren får inte heller avstängas från arbete på grund av de omständigheter som har föranlett uppsägningen annat än om det finns särskilda skäl. Arbetstagaren har rätt till lön och andra förmåner enligt 12-14§§ så länge anställningen består.

Domstol (arbetsdomstolen) kan för tiden intill det slutliga avgörandet besluta att anställningen skall upphöra vid uppsägningstidens utgång eller vid den senare tidpunkt som domstolen bestämmer eller att en pågående avstängning skall upphöra. Lag (1982:80 om anställningsskydd). Vad händer då om arbetsgivaren bryter mot denna lag?. Jo, i 38§ så står det att arbetsgivare som bryter mot denna lag skall betala inte bara lön och andra anställningsförmåner som arbetstagaren kan ha rätt till utan även ersättning för skada som uppkommer.

Vad händer om en arbetsgivare inte rättar sig efter en dom i Arbetsdomstolen?. Jo, det som sker är att då anses anställningsförhållandet som upplöst. Dessutom så påförs arbetsgivaren ett skadestånd för att de inte följt domen från Arbetsdomstolen. I 39§ Lagen om anställningsskydd (LAS) så slås det också fast hur högt skadeståndet skall vara beroende på individens sammanlagda anställningstid. Det som gäller idag är: 16 månadslöner vid mindre än fem års anställningstid, 24 månadslöner vid minst fem men mindre än tio års anställningstid, 32 månadslöner vid minst tio års anställningstid (Göransson & Garpe.2014:90-105).
IMG_0426

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: