Archive for August, 2014

Arbetslösheten i Sverige

August 31, 2014

Arbetsmarknadsforskningen visar på att i Sverige så steg arbetslösheten dramatiskt i början på 1990-talet. Då steg arbetslösheten från 2 procent till drygt 10 procent. Under samma period minskade antalet sysselsatta i Sverige med hela 500.000 personer. I slutet av 1990-talet påbörjades en period då tillväxten var relativt stark, och under perioden 2001-2002 så minskade arbetslösheten till 6 procent. Nästa stora kris för Sverige och världen kom i samband med den globala finanskrisen som hade sitt ursprung i USA och finansieringen av bostäder. Finanskrisen drog in över Sverige och Europa under pr 2008. Det här medförde en ekonomisk recession, dvs en mycket djup lågkonjunktur. Jämför vi med krisen på 1990-talet, så blev effekterna på arbetslösheten inte lika extrem (Björklund mfl.2014:334-337).

Advertisements

Fri rörlighet för arbetstagare inom EU

August 30, 2014

I Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt så finns det reglerat om din fria rörligheten för arbetstagare. I artikel 45 så finner vi att: (1) fri rörlighet för arbetstagare ska säkerställas inom unionen. (2) Denna fria rörlighet ska innebära att all diskriminering av arbetstagare från medlemsstaterna på grund av nationalitet ska avskaffas vad gäller anställning, lön och övriga arbets- och anställningsvillkor. (3) Den ska, med förbehåll för de begränsningar som grundar sig på hänsyn till allmän ordning, säkerhet och hälsa, innefatta rätt att (a) anta faktiska erbjudanden om anställning, (b) förflytta sig fritt inom medlemsstaternas territorium för detta ändamål, (c) uppehålls sig i en medlemsstat i syfte att inneha anställning där i överensstämmelse med se lagar och andra författningar som gäller för anställning av medborgare i den staten. (4) Bestämmelserna i denna artikel ska inte tillämpas på anställning i offentlig tjänst (Göransson & Garpe. 2014:368).

VIKTIGA REGLERINGAR I LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD

August 29, 2014

Från och med den 1 juli 2014 så har det skett en förändring av Lag (1982:80) om anställningsskydd. Den förändring som skett finns i 1§. Det som skett är att en ny punkt förts in, nämligen punkt 5. Punkt 5 lyder enligt följande: arbetstagare som är anställda i gymnasial lärlingsanställning. Lag (2014:423).

Här kommer lite information kopplat till uppsägning och tvister kring uppsägning. I lagen om anställningsskydd 34§ så står det klart och tydligt i 7§ att uppsägningen skall vara sakligt grundad. Dessutom står det i 34§ att: Om en arbetstagare sägs upp utan saklig grund, skall uppsägningen förklaras ogiltig på yrkande av arbetstagaren. Detta gäller dock ej, om uppsägningen angrips endast därför att den strider mot turordningsreglerna.

Uppkommer en tvist om uppsägningens giltighet, upphör ej anställningen till följd av uppsägningen förrän tvisten har slutligt avgjorts. Arbetstagaren får inte heller avstängas från arbete på grund av de omständigheter som har föranlett uppsägningen annat än om det finns särskilda skäl. Arbetstagaren har rätt till lön och andra förmåner enligt 12-14§§ så länge anställningen består.

Domstol (arbetsdomstolen) kan för tiden intill det slutliga avgörandet besluta att anställningen skall upphöra vid uppsägningstidens utgång eller vid den senare tidpunkt som domstolen bestämmer eller att en pågående avstängning skall upphöra. Lag (1982:80 om anställningsskydd). Vad händer då om arbetsgivaren bryter mot denna lag?. Jo, i 38§ så står det att arbetsgivare som bryter mot denna lag skall betala inte bara lön och andra anställningsförmåner som arbetstagaren kan ha rätt till utan även ersättning för skada som uppkommer.

Vad händer om en arbetsgivare inte rättar sig efter en dom i Arbetsdomstolen?. Jo, det som sker är att då anses anställningsförhållandet som upplöst. Dessutom så påförs arbetsgivaren ett skadestånd för att de inte följt domen från Arbetsdomstolen. I 39§ Lagen om anställningsskydd (LAS) så slås det också fast hur högt skadeståndet skall vara beroende på individens sammanlagda anställningstid. Det som gäller idag är: 16 månadslöner vid mindre än fem års anställningstid, 24 månadslöner vid minst fem men mindre än tio års anställningstid, 32 månadslöner vid minst tio års anställningstid (Göransson & Garpe.2014:90-105).
IMG_0426

DEN STATLIGA LÖNEGARANTIN

August 29, 2014

I dessa tider av stor ekonomisk oro så är det jätteviktigt att anställda har god kännedom om den statliga lönegarantin. Den regleras i Lönegarantilag (1992:497).

1§ Staten svarar enligt denna lag för betalning av arbetstagares fordran hos en arbetsgivare som 1. har försatts i konkurs i Sverige eller i ett annat nordiskt land. 2. är föremål för företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, eller. 3. i ett land i Europeiska unionen eller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige är föremål för ett sådant insolvensförfarande som avses i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG av den 22 oktober 2008 om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens.

Lag (2009:1442). 2§ OM konkursen har inträffat i ett annat nordiskt land, lämnas betalning enligt garantin endast för en sådan fordran som avses anställning med övervägande anknytning till Sverige eller svenska förhållanden. Lag (1997:204).
IMG_0533

Work anywhere you want

August 28, 2014

In The global and digital World, we need to think and act differently. The job is no longer a place we go to. Now, all you need is a stable and secure internet connection, and a laptop computer. You can now work from almost any physical place in the world.

Jobba var du vill

August 28, 2014

Tänk dig att du helt fritt kan välja din arbetsplats och din arbetsmiljö. Det är faktiskt möjligt i det digitala arbetslivet. Du kan i princip skapa den perfekta inramningen, och därmed bli mer konstruktiv och kreativ. Du behöver därmed inte längre sitta på ett tråkigt kontor utan inspiration. Tänk dig en arbetsplats nära naturen eller havet, där du varje kväll kan se den fantastiska solnedgången. Eller tänk dig att vakna varje dag och höra ljuden från havet, och att kunna börja varje morgon med en skön strandpromenad längs beachen.

Ett annat alternativ är att jobba nära naturen med den svenska landsbygden som din arbetsplats. När bredband nu byggs ut i både landsbygd och glesbygd så kommer ännu fler egenföretagare att kunna få stabilare bredband och därmed kunna utveckla sitt företagande även på nätet. Tänk att kunna njuta av stillheten, höra fåglar, och att få en lugnare livsstil långt borta ifrån storstadens hets, press och stress.

Allt detta är faktiskt möjligt, och därmed behöver inte alla in och trängas i våra storstäder!.
20 juni 2012

HUR LÄRANDET FÖRÄNDRAS

August 26, 2014

LÄRARNA STYRS UPPIFRÅN AV POLITIKERNA

David Price skriver mycket intresseväckande om lärande och utbildning. En sak som han lyfter fram direkt är att lärarna idag inte har någon större frihet eller möjligheter att inspirera eleverna, därför att det är så hårt styrt uppifrån av politikerna.

DE METODER SOM ANVÄNDS FUNGERAR INTE FÖR ALLA

Dessutom påpekar han att de metoder som används, som är mycket av uppifrån och ner inte fungerar bra för alla elever. Bland lärare och forskare i den akademiska världen har det börjat ske förändringar på så vis att de dels har börjat jobba mer enskild, men att de också har sökt samverkan med kollegor i andra delar av världen inom ramen för det som benämns Global Learning Commons.

NYA INFORMELLA VÄGAR TILL KUNSKAP

Vad som sker nu är att de formella utbildningsvägarna utmanas av nya alternativ för lärande. Bland annat så sker en anpassning av utbildningar, så att de blir mer personligt anpassade. Vi ser också en snabb framväxt av hela utbildningar på nätet, bland annat konceptet Massive Open Online Courses (MOOCs).

Så, det gamla monopol som det traditionella utbildningssystemet haft håller på att utmanas allt hårdare, och det är inte längre självklart för folk att lära sig genom att sitta i ett traditionellt klassrum tillsammans med en massa andra människor. Vi är helt enkelt på väg mot att individen får mer att säga till om angående vem han/hon väljer att lära sig av, och när de själva vill.

Därmed blir lärande mer informellt än tidigare. Så, hur kommer då framtidens lärare att se ut om de vill vara framgångsrika?. Det finns fem punkter som David Price nämner, nämligen: (1) Etisk utbildare – en förebild för studenterna som visar på integritet och ett moraliskt samvete, (2) Kompetent rent professionellt – han/hon utvecklar konstant ny kunskap, nya färdigheter och sätt att leda, (3) Kollaborativt lärande – engagerar kollegor i olika professionella konversationer och utvecklar lärargruppen, (4) Leder förändring – inspirerar kollegor så att de reflekterar och får möjligheterna att vara innovativa, bygga förtroende och att hantera förändring, (5) Samhällsbyggare – förstår lokala och globala frågor, och utvecklar studenternas känsla för socialt ansvar (Price.2013:156-168).
IMG_0663

ARBETSMARKNADSREGLERINGAR

August 26, 2014

KORT INLEDNING

I Sverige har vi ganska så mycket av arbetsmarknadsregleringar, och det blir extra tydligt när vi jämför med bland annat USA.

LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD (LAS)

Redan år 1974 infördes lagen om anställningsskydd (LAS), som innehåller ett antal regler om vad som gäller vid uppsägningar. Bland dessa regleringar finns att uppsägningen skall vara sakligt grundad, och att uppsägningstider skall följas, samt att uppsägningarna skall genomföras enligt en viss turordning vilket vi till vardags kallar sist in först ut. I de arbetsmarknadsregleringar som finns i LAS så blir det tydligt att det finns vissa kriterier som måste uppfyllas för att en arbetsgivare skall tillåtas att tillämpa tidsbegränsade anställningar. Dock är huvudregeln på arbetsmarknaden att arbetsgivarna använder sig av tillsvidareanställningar.

Forskning inom arbetsmarknadsekonomi har genom ingående studier visat på att dessa arbetsmarknadsregleringar har medfört en situation där det blir relativt dyrt för arbetsgivare att säga upp medarbetare. Det här leder i sin tur till att många arbetsgivare har kommit att bli mycket försiktiga när det gäller att anställa nya medarbetare.

För att få en bild av hur lätt eller svårt det är att säga upp medarbetare, så kan vi titta närmare på den rangordning som gjorts upp, och som handlar om anställningsflexibilitet. Där visar det sig att länderna i Sydeuropa har de minst flexibla arbetsmarknaderna, medan arbetsmarknaden är mest flexibel i USA. Sverige hamnar någonstans i mitten på denna rangordning, vilket är inom genomsnittet för OECD-länderna.

Forskarna har dock kommit fram till att det är mycket svårt att få någon ordentlig bild över hur arbetsmarknadsregleringarna påverkar jämviktsarbetslösheten, dvs den genomsnittliga sysselsättningsnivån över en konjunkturcykel (Björklund mfl.2014:332-333).
En rogivande sommarkväll

PERSONLIGT – OPERSONLIGT

August 25, 2014

EN KORT INLEDNING

Jag har under en tid funderat lite på hur vårt samhälle och vår omvärld har förändrats av internets framväxt och utveckling, men även att alltmer kommunikation nu är opersonlig via nätet och de sociala medierna.

DET HAR BLIVIT MER OPERSONLIGT

Ett mönster som blir allt tydligare är att vi sitter allt oftare bakom en datorskärm och kommunikationen mellan individer har blivit mycket mer opersonlig. Vi ser samtidigt att en del männisor inte klarar av det här och tror att de kan sitta anoynymt bakom en skärm och vräka ur sig vad som helst mot andra.

NÄTETS OCH DE SOCIALA MEDIERNAS BAKSIDA

För bara några dagar sedan så rapporterades det igen om en politiker som suttit och hatat anonymt på nätet. Vart ha allt sunt förnuft tagit vägen, eller det egna ansvaret.

Men, även i andra sammanhang har det i och med framväxten av de sociala medierna blivit att människor sitter långt bort ifrån varandra och pratar med varandra via de sociala medierna. Detta är ju något som har medfört stora förändringar, speciellt för de som är lite äldre som är van vid hur samhället såg ut och fungerade tidigare.

På det opersonliga internet finns idag stora problem som måste lösas, tex den utbredda IT-relaterade brottsligheten. Sedan har vi alla de som spammar andras mail, och direkt bedrägeriförsök. I de sociala medierna har vi till och från stora problem med falska profiler som trakasserar, förtalar och på andra sätt kränker andra användare.

SÅ VAR DET TIDIGARE

Då var det naturligt att i princip mötas var och varannan dag ute i verkligheten, vilket var mycket mer personligt. När jag var barn och gick i skolan då var både datorn och internet i princip okänt. Då var det naturligt att vi gick hem till varandra för att umgås, eller att träffas ute någonstans i byn.

FLER VERKSAMHETER FLYTTAR UT PÅ NÄTET OCH IN I DE SOCIALA MEDIERNA

Vi ser hur allting flyttar ut på nätet och in i de sociala medierna. Därmed blir det alltmer opersonligt när vi istället för att träffas i verkligheten sitter och pratar med varandra via datorn.
IMG_0616

DET OPERSONLIGA NÄTET – HUR PÅVERKAS DEN SOCIALA KOMPETENSEN?

De barn och ungdomar som vuxit upp med datorn, internet och mobiltelefonen, frågan är vad det gör med dras sociala kompetens. De hänger på olika nätverkssajter och kommunikationen är väldigt opersonlig jämfört med att vara ute och träffa människor i verkligheten.

ÖPPET OCH TILLGÄNGLIGT LÄRANDE I SAMHÄLLET

August 25, 2014

För att gära affärslivet och utbildningen mer innovativ, men också mer effektivt så måste vi lära oss av de värderingar och handlingar som uppenbarar sig när grupper gör saker tillsammans. Fördelen med små grupper är att de är mer öppna och har lättare för att anpassa sig till snabba förändringar och att de lär sig mycket snabbare. En annan stor fördel är att de inte skiljer mellan lärande och att göra. De samlar på sig nya kunskaper genom samverkan, och deras resultat styrs av gruppens handlingar, som i sin tur avgör vad de behöver lära sig härnest.

Att lösa problem tillsammans skapar inte bara motivation att lära sig nya saker, men det tjänar också som en bro till vidare lärande (Price.2013:102-103).

IMG_0432