En presentation av den forskning som finns om Twitter!

I boken Social Media – usage and impact så presenterar Alec R. Hosterman lite om den forskning som finns angående vem och hur vi använder Twitter.

Som det ser ut idag, så finns det inte så mycket vetenskaplig forskning om Twitter, men den som finns är mycket begränsad. Tidigare studier har visat på hur Twitter används för att skapa gemenskaper som kopplar samman människor, men även som en arena där nyheter rapporteras, och i viss mån Twitter som redskap vid forskning.

Twitters popularitet kom att synas allra tydligast är 2010, så kom också antalet vetenskapliga studier kring Twitter att öka. Bland den forskning som växt fram sedan 2010, så hittar vi en del forskning kring hur Twitter används i samband med valkampanjer, men också om hur Twitter används inom utbildningssystemet och då för kommunikation mellan lärare och elever. Sakta men säkert kommer det nya studier som visar på nya perspektiv, bland annat forskning som visar på hur Twitter används för självreflektion, men även som verktyg inom Public relations, och hur det används som verktyg för att kommunicera i samband med konferenspresentationer.

Tre intressanta frågor som forskarna ställer sig är:

1. Hur kommer Twitter att påverka vår förmåga att kommunicera face-to-face?

2. Hur kommer Twitter att påverka våra traditionella sätt att förmedla skriftlig kommunikation?

3. Hur fungerar Twitter rent retoriskt?.

 

Vilka är det som använder Twitter

Intressant nog så visar det sig att de huvudsakliga användarna av Twitter inte är de som kallas för digital natives och som har vuxit upp med internet och sociala medier, nämligen de som är födda efter 1980. Det handlar heller inte om de som är business savvy och som är marknadsföringsansvariga. Snarare visar det sig att bland Twitteranvändarna hittar vi företag, representanter för regeringar, professorer, journalister, PR-experter. Dessutom visar det sig att även föräldrar och far/mor-föräldrar har kommit att börja använda Twitter.

Enligt Pew Internet & American Life research report (2010) så är det 8% av det amerikanska folket som väljer att använda Twitter när de är online. Enligt samma undersökning så visar det sig att även ungdomar i åldern 18-29 år är mer aktiva på Twitter än äldre personer. Något annat intressant som denna studie visar på är att minoriteter, och då i första hand Afro-Americans och Latinos) är mer benägna att använda Twitter än vita. Dessutom är det enligt den här studien som så att det är vanligare med Twitteranvändare bland de som är urbana än de som bor på landet. Som en del i denna studie har det ingått att undersöka vad användarna gör på Twitter och då visar det sig att de flesta användare fokuserar på att uppdatera om sitt privatliv, arbetsrelaterade aktiviteter, dela länkar till viktiga nyhetshändelser, men även att de postar humoristiska och filosofiska observationer om livet. Dessutom visar de sig att de ofta gör re-tweet från andra som Twittrar, och att de sänder privata meddelanden och delar foton.

Sedan Twitter tog fart år 2008, så har det gått att kategorisera de olika Twitteranvändarna, och då kommer forskarna fram till följande tre kategorier: (1) literalists som ägnar sig åt att Twittra om vad de faktiskt gör för tillfället, (2) networkers är de som mer ägnar sig åt konkret nätverkande och är väldigt aktiva med att Re-Tweeta, och (3) facilitators, är de som använder Twitter som ett verktyg för att kommunicera direkt mellan Twittrare. Den här kategorin använder också Twitter som ett komplement till att mötas face-to-face. De erbjuder ofta kommentarer, börjar och lägger till viktig information till konversationer. Facilitators fungerar också som managers/chefer över informationen och relationerna, och har kontroll över fakta.

Två studier om Twitter i utbildningen

Under hösten 2008 så deltog studenter i ämnet politisk kommunikation på 400-poängsnivån i en studie av hur Twitter används i utbildningen. Studenterna hade blivit uppmanade att följa varandra och att följa professorerna på Twitter. Detta för att skapa ett privat virtuellt nätverk. Under kursens gång så diskuterade klassen olika kommunikationsstrategier för de två presidentkandidaterna Barack Obama och John McCain. Det visade sig att studenterna kom att använda Twitter på flera olika sätt, däribland: (1) sätta igång diskussioner, (2) Live-Tweeting, (3) att ställa frågor till sina kurskamrater, (4) att dela länkar som leder till extra material.

Den andra studien om hur Twitter används i utbildningen genomfördes år 2009 och då deltog ett 50-tiotal studenter. Det visade sig att Twitter kom att spela en avgörande roll som verktyg för kommunikationen mellan studenterna och lärarna. Bland annat kom det att leda till att Twitter började användas för digital feedback. Dessutom så kom Twitter att bli viktigt som instrument för studenternas presentationer där de skapade en särskild hashtag som de kallade för #mayseminar. Twitteranvändningen kom också att leda till att tre olika typer av kommentare gavs, nämligen (1) forskningsreferenser, (2) feedback på själva innehållet i presentationen, och (3) generell feedback.

Finns det då några best practices för att använda Twitter inom utbildningen?. Ja, det finns det. Så här ser listan över best practices ut:

(1) Skapa ett slutet virtuellt nätverk där studenterna kan ha sin dialog med varandra och med ansvarig lärare.

(2) Ställ frågan och be om kommentarer

(3) fördela uppgifter och projekt till studenterna

(4) ge studenterna omedelbar feedback när de presenterar sina arbeten

(5) se till att ge studenterna skriftliga uppgifter i kortare format

(6) använd Twitter som ett forum för påminnelser, deadlines osv.

(7) använd Twitter som en typ av notepad där studenterna kan dela presentationer med varandra (Hosterman.2012:93-107).

Underbar solnedgång

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: