Forskning om Facebook

Lynne M. Webb och ett par av hennes kollegor har skrivit ett mycket intressant kapitel om hur studenter använder Facebook som socialt verktyg.

Det som collegestudenter ofta har gemensamt är att de nu för första gången inte bor hemma, och att många engagerar sig i social interaktion beroende på många olika orsaker, däribland att finna någon typ av samhörighet.

Samtidig som mycket av interaktionen i olika collegenätverk äger rum face-to-face så tillåts det också en interaktion mellan människor online. En studie som genomförts av Henderson, Taylor och THomson (2007) visar på att för nya studenter så har datormedierad social interaktion kommit att spela en mycket stor roll för att klara omställningen till att börja på college.

Andra studier som genomförts visar på att Facebook från början bara tillåt collegestudenter att bli medlemmar. I lite nyare studier så visar det sig att studenter idag använder Facebook ungefär 30 minuter per dag som en naturlig del av sin dagliga rutin.

Numera så ser Facebook helt annorlunda ut än tidigare, och numera kan vem som helst gå med i Facebook. Dessutom visar det sig enligt nyare rapporter att sociala medier utgör en allt större del av internettraffiken i USA.

Socialt nätverkande online

De sociala medierna erbjuder möjligheter för användarna att engagera sig i det som kallas för självpresentation av sin identitet, men även att prata med sin familj, sina vänner och sina kollegor.

Den stora skillnaden mellan traditionell forskning om sociala nätverk som undersöker relationer face-to-face så är fokus för de som forskar om sociala medier på den kommunikation som äger rum individ till individ. Den forskning som presenteras i boken “Social Media – usage and impact” visar bland annat på att vid en närmare granskning av tidigare forskning om Facebook fann väldigt få artiklar om relationer som började på Facebook, eller några som helst kopplingar mellan relationer på Facebook.

Slutsatsen är att många forskare behandlar Facebook som en kanal för kommunikation och då i första hand social interaktion, istället för en plats där användarna kan skapa meningsfulla kontakter som i sin tur kan leda till någon form av relationer som kan vara värda att studera.

Facebook som social media verktyg

Facebook har i dagsläget över 500 miljoner aktiva användare, och i princip erbjuder Facebook en form av virtuell verklighet där användarna kan skapa sig identiteter för sina vänner, bekanta och den större offentligheten. Dessutom erbjuder Facebook collegestudenter mekanismer för att kommunicera med andra studenter på ett fokuserat och meningsfullt sätt. Detta då collegelivet mycket handlar om det akademiska och den sociala gemenskapen, och där en del väljer att gå med i olika gemenskaper på Facebook.

Ett annat exempel är att användaren genom att skapa en hemsida visar upp detaljer för andra användare, vilket kan leda både till gillande och ogillande. Genom att individen ställs inför ett antal olika frågor så kan han eller hon skapa en personlig sida som de sedan kan utveckla. Genom att etablera en hemsida så kan varje enskild individ lägga till nya vänner genom att bland annat söka efter dem via e-post adress, eller direkt på Facebook. Dessutom kan vänner tala direkt med varandra via instant messaging, eller genom att skriva direkt på varandras wall, eller allra enklast genom att göra statusuppdateringar på sin egen sida.

Relationer på Facebook kan skapa starka eller svaga band mellan individer. Olika studier som genomförts visar på att bland collegestudenter så rör det sig ofta om svaga band mellan individerna.

Facebook är inte att betrakta som en homogen grupp av användare. Istället kan användare på Facebook skapa subgrupper där individer kan samverka genom att de har gemensamma intressen, och därmed skapa acceptans för varandras likhet eller olikhet. Bland annat visar det sig att representation för minoriteters filosofier, etniska grupper, och personer som är sexuellt avvikande är rätt så säkert på Facebook.

Varför är då Facebook så populärt bland collegestudenter?. Ett av svaren kan faktiskt vara att Facebook erbjuder så många olika funktioner och olika sätt att använda plattformen. Detta samtidigt som att Facebook erbjuder en arena där individer kan presentera sin ídentitet, och för att de där kan kommunicera med andra användare.

En annan undersökning som genomfördes år 2010 kom fram till att Facebook kan fylla sex andra funktioner för användarna, nämligen: (1) fritid (2) en plats för att visa “affection”, (3) mode, (4) dela problem, (5) socialisering, (6) social information.

Det finns även andra intressanta studier av Facebook där de till exempel har undersökt hur språket används, men även narrativ potential i samband med statusuppdateringar, och aspekter kopplade till vänskap på Facebook. År 2009 så presenterade (Langlois, Elmer, McKelvey & Devereaux) en studie om politisk aktivism på Facebook. Samma år så presenterade (Valenzuela, Park, & Kee) en studie om politiskt deltagande bland användare på Facebook (Webb et al.2012:3-6).

 

IMG_0523

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: