Web 2.0 och kritiken mot Web 2.0 och social media optimismen

 

Christian Fuchs tar i boken Social Media – a critical introduction upp att termerna social media och web 2.0 har kommit att användas under de senaste åren för att beskriva en nyare typ av world wide web applikationer däribland bloggar, mikrobloggar däribland Twitter, sociala nätverkssajter, eller plattformar för att dela fotografier, bilder och filer, men även wikis.

Begreppet web 2.0 kom att myntas av Tim Oŕeilly år 2005, och han anser att web 2.0 kan kännetecknas av följande karakteristika, nämligen radikal decentralisering, radikalt förtroende, deltagande istället för publicering, användare som skapare, och användarnas rika erfarenhet, nätet som plattform, kontrollen över sitt eget datamaterial, möjliga att remixa data, attityder, bättre mjukvara, men även att användarnas beteende är obestämt.

År 2000 inträffade sedan den så kallade krisen inom internetekonomin. Det kapital som förts in och som medfört att marknadsvärdet på ett flertal internetföretag drivits upp hamnade i en situation där vinsterna inte klarade att hålla uppe de högt uppställda löftena om höga marknadsvärden. Resultatet lät inte vänta på sig utan blev en finansbubbla som sprack år 2000.

Ideologin att web 2.0 var någontin nytt och helt annorlunda, och att det förde med sig ny ekonomisk och demokratisk potential hjälpte till att övertyga investerare. Så, web 2.0 och social media föddes i en tid av kapitalismens kris samtidigt som ideologier med målet att överbrygga denna kris genom att försöka etablera nya sfärer och modeller för kapitaltillförsel etablerades.

Vilken kritik riktas då mot fenomenet web 2.0?

1. Kritiken innehåller bland annat att online marknadsföring är en mekanism för företagen att exploatera internetanvändare.

2. Web 2.0 är baserat på en exploatering av gratis arbetskraft.

3. De flesta internetanvändare är en del av en kreativ prikär underklass som behöver ekonomiska

modeller som hjälper dem att tjäna sitt levebröd från det som de skapar.

4. Bloggande är i själva verket något självcentrerat, något nihilistiskt och en cynisk aktivitet.

5. Internetekonomin domineras av företagsmedia.

6. Web 2.0 är motsägelsefullt och därför gynnar det i första hand de intressen som dominerar.

7. Optimisen runt Web 2.0 är okritiskt och en ideologi som tjänar storföretagens intressen.

8. Web 2.0 är en marknadsföringsideologi.

9. Idén om att dela som används av Facebook och andra sociala medier skapar en mystik runt

vinstlogik, reklam och affärer som är grunden till hur dessa plattformar opererar.

10. Web 2.0 användare är passiva användare snarare än kreativa skapare.

11. Diskursen runt Web 2.0 skapar en minimalistisk bild av deltagande.

12. Diskursen runt Web 2.0 är en teknologisk fetishism som bygger vidare på det post-politiska men

även de-politisering av kommunikativ kapitalism.

13. Social media optimisen är baserat på tekno-deterministiska ideologier som brukar beskrivas som

cyber-utopianism eller internetcentrism som enbart gynnar storföretag och samhället utan att ta

hänsyn till den exploatering som sker.

14. Företagsanpassade bloggar och web 2.0 leder till en dominans för företagsbloggar,

reklambloggar, spambloggar och fejkbloggar.

15. Jose Van Dijk (2013 argumenterar som så att sociala medier automatiserar det sociala genom att

bland annat manipulera olika sociala kopplingar (Fuchs.2014:32-34)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: