Archive for April, 2014

Ett mänskligare och framgångsrikare arbetsliv

April 30, 2014

 

Eva Nordmark har skrivit ett spännande kapitel om arbetslivet i den nya boken Framtidsutmaningar – Det nya Sverige. En sak som hon påpekar direkt i början av sitt kapitel är att människors hälsa och välmående påverkar hur individen presterar på jobbet. Därför anser hon att arbetsgivarnas konkurrenskraft och kvalitet förbättras när de satsar på ett mänskligare och framgångsrikare arbetsliv.

Tittar vi historiskt på arbetslivet och arbetsmarknadens utveckling så visar både verkligheten och den officiella statistiken på att jobb försvinner samtidigt som det skapas nya jobb inom andra sektorer. Enligt SCB:s statistik så handlar det om att det tillkommer respektive försvinner närmare 400.000 jobb varje år. I samband med krisen på 1990-talet så visar det sig att även då förekom det en jobbtillväxt på ungefär 300.000 jobb, även om det försvann mer jobb än vad det skapades nya.

De jobb som försvinner handlar ofta om enklare jobb som kräver mindre kunskap och kompetens. Samtidigt visar det sig att de nya jobb som växer fram ofta kräver högre utbildning, och det handlar då ofta om så kallade kunskapsintensiva branscher.

Var är det då de nya jobben växer fram, jo enligt Eva Nordmark så handlar det i första hand om jobb som växer fram i olika småföretag med mindre än 50 anställda, och det är en trend som vi har kunnat konstatera under de senaste 20 åren.

Enligt tillgänglig officiell statistik så finns det enligt Eva Nordmark ungefär 350.000 företagare i Sverige, och de allra flesta av dessa företag saknar anställda. Det handlar alltså många gånger om egenföretagare. Dessutom visar det sig att ungefär 400.000 personer väljer att kombinera företagande med att vara anställd.

En annan utveckling som vi kan skåda i Sverige och i vår omvärld är att konkurrensen blir allt tuffare, och därför är arbetsgivarna måna om att undvika onödiga risker. Därför blir rekryteringsprocesserna allt viktigare, eftersom arbetsgivarna är noga med att hitta rätt person direkt eftersom en felrekrytering kan kosta företaget stora summor pengar.

Varje år sedan 2007 så har SCB på uppdrag av TCO kommit att ställa frågor till olika typer av arbetsgivare om deras benägenhet att anställa människor ur olika kategorier. Då visar det sig att hela 65% visar sig vara negativa till att anställa någon som varit långtidssjukskriven. Bryter vi ner det här på offentlig respektive privat sektor, så visar det sig att inom den privata sektorn är 71% negativa och inom den offentliga sektorn är siffran 50%. Sedan visar det sig att det finns attitydskillnader beroende på hur många anställda det finns inom verksamheterna. De med mer än 100 anställda har en något mildare attityd än de med mindre än 100 anställda.

Ett sätt att undvika onödiga risker och samtidigt uppnå flexibilitet inom företagen är att använda sig av kortare visstidsanställningar. I dagsläget är hela 15 % av anställningarna i Sverige så kallade visstidsanställningar. Det är i första hand unga kvinnor som dominerar bland de med tillfälliga visstidsanställningar, och tittar vi på ålder så dominerar visstidsanställningar inom gruppen 20-24 år. I åldersgruppen 25-34 år så är det en femtedel som utgörs av visstidsanställningar.

För att arbetsmarknaden men även ekonomin skall fungera så kommer fler inom arbetskraften att behöva mer utbildning eller någon form av kompetensutveckling. Det som särskilt påpekas är behovet av rätt utbildning. När arbetslösheten har ökat så går det samtidigt att konstatera att rekryteringsproblemen har förvärrats.

Dessutom kan vi inte längre räkna med att den utbildning som individen investerar i när han / hon är 20-25 år kommer att räcka, och att det därför behöver utvecklas nya finansieringsmöjligheter för att kunna kompetensutveckla sig senare i livet (Nordmark.2013:141-149).

 

Advertisements

Nationalism och migration

April 30, 2014

 

I den nya boken Framtidsutmaningar – Det nya Sverige så påpekar Qaisar Mahmood att det skett en stor förändring av den svenska befolkningssammansättningen på grund av att under andra halvan av 1900-talet så har det skett en omfattande migration. Att människor flyttar för att söka bättre möjligheter för sig själv och sin familj är ju naturligt. Det som dock har skett är att många har tvingats fly sina hemländer på grund av politiskt våld och olika väpnade konflikter, och resultatet har blivit massiva flyktingströmmar över världen. Sverige har varit ett av få länder med en human invandrings- och flyktingpolitik. Resultatet är att i dagsläget så är var 6:e svensk född utomlands eller har föräldrar födda utomlands. Statistik från Statistiska Centralbyrån visar på att år 2015 så kommer var 5:e person i Sverige har utländsk bakgrund.

Detta är en stor utmaning för själva sammanhållningen. Men, det är inte något negativt att människor kommer hit till Sverige från andra länder.

Vad vi kan se enligt forskningen om nationalism är att två former av solidaritet har kommit att formas, nämligen den horisontella solidariteten som är känslomässig mellan invånarna, och den vertikala solidariteten som handlar om de formella banden mellan invånarna och den styrande makten (Mahmood.2013:112-113).

 

Om socialt kapital – utbildning och arbetslöshet

April 27, 2014

 

Bo Rothstein som är professor i Statsvetenskap vid Göteborgs Universitet har skrivit kapitlet De som inte har, inte älskar och inte är i den nya boken Framtidsutmaningar – Det nya Sverige.

Något som han tar upp där handlar om att fram till år 1990 så klarade flickor och pojkar sig lika bra i det svenska skolsystemet, men sedan har det skett en stor förändring där flickorna klarar sig myckt bättre. Statistik från 2010 visar på att i ålderskategorin 25-34 år så har 37 procent av kvinnorna avslötat en högre utbildning som är tre år eller längre. För unga män så är siffran 24 procent. Något annat som vi finner i statistiken från 2010 så är det hela 43 procent av kvinnor upp till 23 år som studerar, och bland unga män så är siffran 32 procent. Statistik för höstterminen 2011 visar på att hela 246656 personer antogs till en universitets- eller högskoleutbildning, och bland dessa vara 154607 kvinnor och 92049 män. Dvs 65 procent kvinnor och 37 procent män.

Bryter vi ner det här och tittar på gruppen utlandsfödda med en universitets- eller högskoleutbildning, så visar det sig att i åldersgruppen 25-34 år så har hela 29 procent av kvinnorna en högre utbildning och bland männen är siffran 21 procent.

Dessutom visar den senaste statistiken från skolverket så framkommer det att meritvärdet för flickornas meritvärde efter att ha avslutat årskurs nio är 222,1 poäng, och för pojkar är det 199,6 poäng (Rothstein.2013:59-60).

Något annat som Bo Rothstein tar upp är att Per Håkansson har skrivit en rätt så ny doktorsavhandling som visar på att sociala kontakter, men även personliga nätverk, och ett stort mått av tillit har visat sig spela en mycket stor roll för att ungdomar skall kunna få jobb. Detta därför att dessa kontakter och personliga nätverk, men även tillit kan ses som en form av socialt kapital. Dessutom visar empirisk forskning enligt professor Rothstein på att en större grupp arbetssökande lyckas bättre med att få jobb om de är en del av det nätverk där potentiellla arbetsgivare kan nyttja sina kontakter för att på den vägen bilda sig en uppfattning om individens kompetens och om han eller hon är pålitlig. Något annat som denna empiriska forskning visar på är att individer som ingår i ett etablerat socialt nätverk är viktigt därför att då kan det få individen att känna sig respekterad och därmed ha ett positivt socialt anseende i samhället. Detta kan därmed få individen att uppleva att han eller hon kan påverka de beslut som direkt påverkar deras liv. Likaså har det visat sig vara viktigt med engagemang i olika frivilligorganisationer eftersom det kan skapa informella nätverk, vilket kan vara en väg framåt för många ungdomar. Dessutom lyfter Bo Rothstein fram att personer med en hög utbildning som är aktiva i olika sociala nätverk som bygger på tillit är betydligt högre än om man jämför med gruppen personer med låg utbildning (Rothstein.2013:65-66).

 

Välfärden och arbetsmarknaden

April 26, 2014

 

Nationalekonomen Klas Eklund har i den nya boken Framtidsutmaningar – Det nya Sverige ett litet kapitel som han kallar för Mer dynamik, fler entreprenörer och fler jobb. En sak som han påpekar är att under de senaste decennierna så har det kommit att etableras en trend som medför att varor av olika slag blir billigare samtidigt som tjänster, däribland inom välfärden blir dyrare.

Vad är då orsaken till det här? Jo, en orsak är att det har visat sig var mycket svårt att öka produktiviteten inom tjänstesektorn eftersom det där inte går att mekanisera och automatisera på samma sätt som inom industrin. Som exempel nämner Klas Eklund att inom industrin så har datorer och robotar kommit att ersätta mycket av den tidigare arbetskraften, men att sjuksköterskor inom vården inte kan ersättas av maskiner eller robotar. Det som dock är möjligt att göra är att effektivisera själva administrationen. För, det har visat sig att med en långsammare produktivitetstillväxt så medför det mer personal inom tjänstesektorn och det har i sin tur medfört högre lönekostnader.

Utifrån att världen förändras och globaliseringen snurrar på allt snabbare så drar Klas Eklund den slutsatsen att arbetsmarknaden i Sverige måste satsa på att i första hand utveckla lokala tjänster som inte är så lätta att bara flytta på. Dessutom påpekar han att det finns ett behov av fler enkla jobb inom omsorgen för att på så sätt minska utflyttningen av jobb, vilket samtidigt skulle kunna bidra till att kostnaderna sänks inom välfärdssystemen.

Vad gäller förändringarna på arbetsmarknaden så påpekar författaren att det har kommit att ske en höjning av trösklarna in till arbetsmarknaden och att många av de enkla jobb som har funnits och som inte krävde höga kvalifikationer nu är borta. Det som har skett är bland annat att väldigt många okvalificerade jobb har flyttats till låglöneländer, samtidigt så har löneförhandlingarna medfört att olika kollektivanställda grupper har tryckts ihop samtidigt som minimilönerna har höjts. Något annat som lyfts fram och som är mycket relevant är att fler arbetsgivare idag kräver hög formell kompetens när de nyanställer och samtidigt har lärlingsutbildningar kommit att monteras ner, och de teoretiska programmen har förlängts och byggts ut. Klas Eklund nämner också att när trösklarna har höjts så har arbetsutbudet fyllts på av invandrare, där några är högt kvalificerade medan många andra ofta drabbas av diskriminering. Men, det är långt ifrån alla som har lyckats ta sig in på arbetsmarknaden därför att de saknar ”rätt” kunskaper som arbetsgivarna frågar efter, och det är även känt att många har bristande språkkunskaper. Samtidigt har det svenska regelverket satt käppar i hjulet och fördröjt människors inträde på arbetsmarknaden. Därför har Sverige till skillnad från andra länder en mycket lägre sysselsättningsgrad bland utlandsfödda.

För att få en bättre fungerande arbetsmarknad så måste det förutom högkvalificerade jobb också finnas fler enkla jobb som är billigare, och trösklarna in på arbetsmarknaden måste sänkas och det gäller i första hand inom välfärdssektorn. Klas Eklund förespråkar också lärlingsutbildningar och högre krav på aktivitet, men även lägre ingångslöner och att det blir enklare att anställa. Samtidigt behövs det enligt honom fler enkla jobb (Eklund.2013:128-132).

 

Globaliseringen och den nya konkurrensen

April 25, 2014

Sitter nu och läser det spännande kapitlet “Mer dynamik, fler entreprenörer och fler jobb” som har skrivits av nationalekonomen Klas Eklund. Det här kapitlet finns med i den nya boken: Framtidsutmaningar – Det nya Sverige. Något som Klas Eklund lyfter fram extra tydligt är hur konkurrensen förändras, och han nämner bland annat att högre kompetens och teknisk/teknologisk utveckling har kommit att leda till en situation där det går att producera billigt samtidigt som varan/tjänsten håller en hög kvalitet. Samtidigt har nya marknader växt fram i rätt så snabb takt, vilket har kommit att intressera de svenska företagen. Numera så är utlandsetablering inte bara något för storföretagen utan det är också något som är fullt möjligt för småföretagen tack vare den välutvecklade informations- och kommunikationsteknologin. Tack vare till exempel e-post, Internet, datorbaserad design, och videokonferenser, men även möjligheterna att jobba på gemensamma dokument som sparas på “molnet” så går det utmärkt för människor att jobba tillsammans trots att man sitter i helt olika tidszoner. Det innebär att företagens medarbetare i princip kan sitta och jobba var som helst i världen. Angående konkurrens mellan olika arbetare/tjänstemän så lyfter Klas Eklund fram att det inte är utbildningsnivån som är det avgörande utan det handla om arbetsuppgiften i sig kan flyttas geografiskt. Redan idag ser vi detta inom sjukvården då röntgenbilder kan skickas för analys utomlands, och så här fungerar det även inom andra områden tex inom ekonomi där revisorn kan sitta var som helst i världen, och så ser det också ut inom området callcenters (Eklund.2013:126-127).

Boktips uppdelat efter ämne

April 24, 2014

 

Teknologi

Eric Schmidt & Jared Cohen

The New Digital Age – Transforming Nations, Businesses, and our lives

First Vintage Books (2014)

Viktor Mayer-Schönberger & Kenneth Cukier

Big Data – A revolution that will transform how we live, work and think

John Murray (2013)

Framtiden

Barbro Beck-Friis, Mats Benner, Klas Eklund, Viveca Ax:son Johnson, Helena Jonsson

Framtidsutmaningar: Det nya Sverige

Volante (2012)

Peter B Scott-Morgan

The Reality of our global future: How five unstoppable high-tech trends will dominate

our lives and transform our world

Createspace (2012)

Al Gore

The future

Random House (2014)

Jeanne C Meister & Karie Willyerd

The 2020 workplace

Collins Business (2010)

Sarwant Singh

New Mega Trends

Palgrave MacMillan (2012)

The Economist

Megachange: the world in 2050

Economist books (2012)

Jörgen Randers

2052

Chelsea Green Publishing (2012)

Laurence C Smith

The world in 2050: four forces shaping civilizationś Northern Future

Dutton Books (2010)

Politik

Kent Werne, Olav Fumarola Unsgaard, Malin Beeck, Shora Esamailian, Mikael Färnbo, Cecilia Verdinelli

Den stora omvandlingen: en granskning av välfärdsmarknaden

Leopard förlag (2014)

Kristina Mattsson

Välfärdsfabriken: Om arbetets mening och gränslös kontroll

Leopard förlag (2014)

Birger Schlaug

After work: farväl till arbetslinjen

Verbal förlag (2013)

Roland Paulsen

Arbetssamhället: hur arbetet överlevde teknologin

Gleerups (2010)

Per T Ohlsson

Svensk politik

Historiska media (2014)

Guy Standing

Prekariatet: den nya farliga klassen

Bokförlaget Daidalos (2013)

Sociala medier

Christian Fuchs

Social media: a critical introduction

Sage publications (2013)

Berrin Beasley & Mitchell R. Haney

Social media and the value of truth

Lexington Books (2012)

Tyler Glover

Post, like, retweet: the truth about social media

Createspace (2013)

Eric Harr

The real truth about social media

Fastpencil (2011)

Linda Herrera

Revolution in the Age of Social Media

Verso books (2014)

Christina Löfving

Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen

Liber (2012)

Sue Ann Kern

Facebook for smart people: Because itś not just for dummies anymore

Face it social media (2012)

Michele Zappavigna

Discourse of Twitter and Social Media

Continuum Publishing (2012)

Stephen Waddington

Share this: the social media handbook for PR Professionals

John Wiley (2012)

Micke Darmell

Uppkopplad eller avkopplad: om konsten att verka i en uppkopplad värld

Roos & Tegner (2013)

Human Resources (HR)

Robin Kramar & Jawad Sayed

Human Resource Management in a global context

Palgrave MacMillan (2012)

Barbara Mitchell & Cornelia Gamlem

The Big Book of HR

Career Press (2012)

Arbetsmiljö

Karin Weman-Josefsson & Tomas Berggren

Psykosocial arbetsmiljö och hälsa

Studentlitteratur (2013)

Ekonomi

Joseph E Stiglitz

The Price Of Inequality: How todayś divided society endangers the future

Norton Paperback (2013)

Thomas E Woods Jr.

Meltdown: A free-market look at why the stock market collapsed, the economy tanked,

the government bailouts will make things worse

Regnery Publishing (2009)

Internet & lagstiftning

Pablo Garcia Mexia

European Internet Law

Netbiblio (2009)

Joy R. Butler

The Cyber Citizenś Guide Through The Legal Jungle: Internet law for your professional

online presence

Sashay Communications (2010)

Richard A. Spinello

Cyberethics: Morality and Law in Cyberspace

Jones & Bartlett Learning (2014)

Mark Pearson

Blogging & Tweeting without getting sued: A global guide to the law for anyone writing online

Allen & Unwin (2012)

Steve Weisman

50 ways to protect your identitet in a digital age

FT Press (2013)

Daxton R. Stewart

Social Media and the Law

Routledge (2013)

Biografier

George W. Bush

Decision Points

Virgin Books (2010)

Bill Clinton

My Life

Arrow books (2005)

Edward M. Kennedy

True Compass: A memoir

Little Brown (2009)

Madeleine Albright

Madam Secretary: A memoir

Miramax Books (2003)

Ronald Reagan

Ronald Reagan: An American Life

Simon & Schuster (1990)

Donald Rumsfeld

Known and unknown: A memoir

Penguin Books (2011)

Joe Biden

Promises to keep

Random House (2007)

 

Vilka är riskerna med Big Data?

April 19, 2014

 

I den nya boken Big Data – A Revolution That Will Transform How We Live, Work and Think så tar författarna Viktor Mayer-Schönberg och Kenneth Cukier upp riskerna med Big Data.

De talar om tre risker, nämligen till att börja med att Big Data används av bland annat polisen för att peka ut och granska vissa människor mer noggrant än andra baserat på anlag eller benägenhet att begå brott. Den andra risken med Big Data handlar om den personliga integriteten, och den tredje risken är att Big Data som har samlats in och analyseras missbrukas på olika sätt. Nu är det ju inte som så att Big Data alltid innehåller personlig information, och det gäller bland annat den information som samlas in från sensorer på olika företag. Varken BP eller Con Edison behöver eller vill ha personlig information för att datainformationen skall ge företaget något av värde.

Den stora frågan handlar inte om Big Data utgör ett hot mot den personliga integriteten, eftersom det vet vi redan att det gör. Men, frågan är om det förändrar riskernas karaktär. Tyvärr visar det sig att problemet har förändrats, och nu är det inte i första hand primärsyftet som är den stora risken utan sekundäranvändningen av den information som har samlats in. Detta har i sin tur medfört att individens skydd för den personliga integriteten har kommit att undermineras i de lagar som finns.

Andra former av skydd av den personliga integriteten visar sig också fungera dåligt, nämligen det som kallas för ”opt out” eftersom detta också lämnar spår efter sig som går att analysera. Dessutom visar det sig att även anonymisering fungerar relativt dåligt och att den metoden inte är särskilt effektiv för att skydda den personliga integriteten.

Paul Ohm som är professor i juridik vid University of Colorado at Bolder resonerar som så att om man samlar in tillräckligt stora mängder av data så är det i princip omöjligt att få till en perfekt anonymisering oavsett hur hårt man anstränger sig. Missbruket inom Big Data finner vi i första hand inom underrättelsetjänsterna däribland NSA och deras massövervakning, då de övervakar, samlar in och sparar 1,7 biljoner e-postmeddelanden och telefonsamtal varje dag (Mayer-Schönberger & Cukier.2013:150-156).

 

GPS och teknologins möjligheter

April 18, 2014

Läser om GPS-systemets framväxt. Den stora förändringen ägde rum år 1978, när den första av 24 satelliter kom på plats. När GPS systemet väl var igång så kunde mottagare på marken triangulera sin position på marken genom att notera skillnaden i tid som det tog att ta emot signalen från satelliter som befinner 12600 miles upp i rymden. Den första icke-militära GPS mottagaren kom att användas år 1990. Det var först 10 år senare som GPS för kommersiellt bruk kom att bli tillgängligt. Så sakteliga så kom noggrannheten att bli 1 meter, vilket medförde att GPS kom att bli mycket användbart för bland navigatörer. Med de GPS utrustningar som finns idag så tar det bara ett par sekunder att slå fast var personen med GPS mottagaren befinner sig (Mayer-Schönberger & Cukier.2013:88). Detta används idag i de allra flesta moderna flygplan för att följa planets rörelse från start till landning, och därmed kan man också följa minsta lilla avvikelse från den inlämnade färdplanen. Det här används också av ett flertal taxibolag för att skydda chauffören, då bolaget kan se var bilen befinner sig och det hjälper polisen mycket om/när chauffören eventuellt utsätts för ett brott och bilen försvinner från platsen. Att använda sig av så kallad “Geo-loco” har blivit alltmer populärt, och transportföretag som UPS använder detta för att förutsäga eventuella motorproblem innan de inträffar så de kan genomföra service på sina fordon innan felet uppstår. De kan också veta exakt var fordonen befinner sig om det uppstår förseningar av olika leveranser samtidigt som de kan övervaka sina anställda och titta noga på förarens kvitton, för att på den vägen optimera sina rutter inför framtida transporter. Genom ett särskilt analysprogram så har UPS sedan år 2011 lyckats minska antalet körda miles, minska bränsleförbrukningen och därmed bidra till minskade skadliga utsläpp med 30.000 metric tons. Geo-loco data har också kommit att bli mycket användbart för olika butiker, då de på individnivå har kunnat erbjuda riktad marknadsföring baserat på var personen befinner sig och var han/hon förutsätts gå. Det här med Geo-loco används också för att erbjuda kunder information om var det är trafikproblem genom att de kan följa mobiltelefoner ute på vägarna. Med detta system som bas har företag som AirSage tagit fram en tjänst till sina kunder som ger dem trafikrapporter i realtid (Mayer-Schönberg & Cukier.2013:89-90).

Big Data och korrelationsanalyser

April 18, 2014

 

För er som inte är så insatta i det här med korrelationer och korrelationsanalyser så går det att förklara det som så att en korrelation kvantifierar den statistiska relationen mellan två datavärden. En stark korrelation betyder att när datavärdet på en variabel förändras så är det stor sannolikhet att värdet på den andra variabeln också förändras.

Det här användes av Google i samband med att de genomförde en undersökning om influensa trender. De upptäckte i sin undersökning att när fler personer som befinner sig inom samma geografiska område genomförde specifika söktermer på Google, så visade på att fler personer inom detta geografiska område hade influensa.

I och med framväxten av Big Data så anses det inte längre vara effektivt att fatta beslut om vilka variabler som man vill undersöka och då bara baserat på hypoteser. Detta därför att datamängden är så otroligt stor och att det geografiska område som är aktuellt helt enkelt är för stort och komplext. Således behöver vi inte längre hållbara hypoteser om ett fenomen för att börja förstå vår värld. Istället kan vi nu utifrån massdata genomföra en korrelationsanalys, och då kan vi till exempel få fram vilka sökningar som tyder på att det finns influensa inom det geografiska området, eller för att förutsäga när priset på flygbiljetter kommer att öka. Att kunna förutsäga något baserat på korrelationer är således en viktig grundpelare för användningen av massdata / big data. Ett annat exempel är hämtat från finansbranschen, och där används massdata och olika korrelationsanalyser kopplat till individens credit scores för att förutsäga individens beteende.

Den här typen av korrelationer och korrelationsanalyser används också inom sjuk- och hälsovården, och inom försäkringsbolagen. Då handlar det om att identifiera de individer som löper en större risk att drabbas av högt blodtryck, diabetes eller depression. Denna metod använder sig av lifestyle data som består av hundratals variabler, däribland hobbies, vilka websajter man besöker, och hur mycket tid man tillbringar framför TV:n, men även för att få fram individernas genomsnittsinkomst. Denna modell kallas för predictive model.

Att genomföra så kallade predictive analytics har kommit att bli mycket vanligt, bland annat ute i näringslivet för att kunna förutse en händelse innan den inträffar. Det här sättet att arbeta används bland annat för att förhindra mekaniska och strukturella fel, och det fungerar som så att man placerar ut olika sensorer på olika delar och sedan övervakar man skeendet och då får man snabbt fram ett datamönster som visar på hetta, vibration, stress och ljud. På det här sättet kan företagen upptäcka problem innan de inträffar. Det här används inom transportbranschen, och UPS nyttjar det här för att övervaka sin fordonsflotta, så att de vet när de behöver genomföra förebyggande underhåll. Samma metod används för att övervaka byggnader och broar för att finna tecken på slitage som behöver åtgärdas. Inom industrin används det för att förebygga ett ”stopp” i produktionen då kostnaderna för att samla in och analysera data som indikerar att de behöver vidta åtgärder är billigare än om de drabbas av ett ”stopp” i produktionen (Mayer-Schönberger & Cukier.2013:50-59).

 

Taggning som klassificering av innehåll

April 17, 2014

 

I den nya boken Big Data – A Revolution That Will Transform How We Live, Work and Think, så tar författarna Viktor Mayer-Schönberger och Kenneth Cukier upp att taggning har kommit att växa fram som en de facto standard för att klassificera innehåll på nätet. Det här används bland annat i de sociala medierna däribland på Twitter, Bloggar och så vidare. Mängden av innehåll som finns på nätet blir därmed mycket enklare att navigera, och det gäller speciellt bilder, videoklipp och musik som inte är textbaserat (Mayer-Schönberg & Cukier.2013:43).