Anonymitet och hat på nätet – så här ser rättsläget ut!.

Anonymitet och hat på nätet – så här ser rättsläget ut!.

Problemet med anonymitet och hat på nätet har återigen blivit en het potatis efter dagens avslöjande i Expressen. Denna gång handlade om att sajten Avpixlat har blivit hackad och att de som där gömt sig bakom anonymitet nu blivit avslöjade.

Att det återigen handlar om personer med starka band till Sverigedemokraterna förvånar någon inte särskilt många. Uttalanden som fällts via anonyma inlägg/kommentarer har varit grovt rasistiska.

Vad är då den rättsliga problematiken?

Jo, att vi i Sverige har en viss yttrandefrihet som skyddas i yttrandefrihetsgrundlagen. Men, förtal som sker genom media klassas som yttrandefrihetsbrott enligt yttrandefrihetsgrundlagen.

I 2 kap Yttrandefrihetsgrundlagen så hittar vi anonymitetsskyddet

Visst, här har dessa personers riktiga identitet röjts genom att någon “hackat” sajten. Här hittar vi således ytterligare ett brott nämligen Dataintrång.

Brottet Dataintrång

Enligt Brottsbalken 4 kap 9 c§ så är Datainstrång att betrakta som ett brott.

För dataintrång döms den som olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatisk behandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in sådan uppgift, om inte brottet uppfyller rekvisiten för något av brotten

(1) brytande av post- och telehemlighet

(2) intrång i förvar, eller

(3) olovlig avlyssning

Den som olovligen genom någon annan liknande åtgärd allvarligt stör eller hindrar användningen av en sådan uppgift har också gjort sig skyldig till dataintrång.

Påföljden för brottet Dataintrång är vanligtvis böter eller fängelse i högst två år.

Yttrandefrihetsbrott

Tryckfrihetsförordningen räknar upp sammanlagt 18 olika brott som utgör så kallade olovliga yttranden. Dessa finner man i TF 7 kp. 4 §).

ena dagen till den andra genom att ta bort själva straffreglerna i brottsbalken.

De sex yttrandefrihetsbrott som bara kan begås under krigs- eller krisförhållanden är alltså:

  • Högförräderi

  • Krigsanstiftan

  • Uppror

  • Landsförräderi och landssvek

  • Landsskadlig vårdslöshet

  • Ryktesspridning till fara för rikets säkerhet

I Yttrandefrihetsgrundlagen 5 kap hittar vi regleringar om yttrandefrihetsbrott.

1 § De gärningar som anges som tryckfrihetsbrott i 7 kap. 4 och 5 §§ tryckfrihetsförordningen skall anses som yttrandefrihetsbrott, om de begås i ett radioprogram eller en teknisk upptagning och är straffbara enligt lag.

Under samma förutsättningar skall som yttrandefrihetsbrott anses även sådan olaga våldsskildring varigenom någon genom rörliga bilder närgånget eller utdraget skildrar grovt våld mot människor eller djur med uppsåt att framställningen sprids, om inte gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig. Lag (1998:1439).

2 § Gärningar som enligt 7 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen inte skall anses som tryckfrihetsbrott, därför att de begås genom meddelanden där det brottsliga är dolt, skall inte heller anses som yttrandefrihetsbrott.

3 § Om någon lämnar ett meddelande, som avses i 1 kap. 2 §, eller, utan att svara enligt 6 kap., medverkar till en framställning som är avsedd att offentliggöras i ett radioprogram eller en teknisk upptagning, som författare eller annan upphovsman eller genom att framträda i radioprogrammet och därigenom gör sig skyldig till

  • 1. högförräderi, spioneri, grovt spioneri, grov obehörig befattning med hemlig uppgift, uppror, landsförräderi, landssvek eller försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott;

  • 2. oriktigt utlämnande av allmän handling som ej är tillgänglig för envar eller tillhandahållande av sådan handling i strid med myndighets förbehåll vid dess utlämnande, när gärningen är uppsåtlig; eller

  • 3. uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt i de fall som anges i särskild lag,

4 § Vad som är föreskrivet i lag om påföljd för brott som avses i 1 § skall gälla också när brottet är att anse som ett yttrandefrihetsbrott.

5 § När en domstol bestämmer påföljd för ett yttrandefrihetsbrott, skall domstolen särskilt ta hänsyn till om en rättelse har offentliggjorts.

6 § En teknisk upptagning som innefattar ett yttrandefrihetsbrott får konfiskeras.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: