Handelsdispyter – val av jurisdiktion och lagstiftning

Jurisdiktion och val av lagstiftning som skall tillämpas

Som är väl känt vid detta lag så är Internet supranational, dvs det är något som står över staters inflytande, vilket erbjuder många nya möjligheter inom tex området kommunikation, men även inom området handel.

Individer kan lätt surfa in på olika sajter oavsett vilket land dessa befinner sig i. Det medför också att i samband med e-handel så kan det uppkomma transnationella dispyter. En vanlig orsak till sådana dispyter är vad man brukar kalla för breach of contract.

För att internet även i fortsättningen skall erbjuda fördelar för den enskilda användaren så måste det också finnas regler för att hantera dessa dispyter.

Den första frågan som man därför måste lösa är var skall dispyten hanteras, dvs vilket lands domstol/domstolar skall pröva saken. Här spelar jurisdiktionen stor roll. Det normala är att varje land har exklusiv jurisdiktion på sitt eget territorium. Men, om det råder oklarheter angående jurisdiktionen, eller att jurisdiktionen inte kan upprätthållas, eller om kontraktet mellan å ena sidan företaget å andra sidan konsumenten, så måste det finnas tydlig vägledning på plats för att hantera problemet.

I de fall som det blir aktuellt att välja lagstiftning som skall tillämpas, och vilken jurisdiktion som skall anses som gällande, så måste man ställa sig två frågor, nämligen:

1. vilket lands domstol har jurisdiktion att hantera dispyten/konflikten, och
2. vilkdet lands lag/lagar är det som skall tillämpas

Det finns idag EU-lagstiftning på plats för att hantera problematiken med jurisdiktion, erkännande och upprätthållande beslut inom civila och kommersiella ärenden. Detta finner man i Council Regulations (EC) 44/2001. Till vardags är detta känt som the Brussels Regulation.

Denna EU-lagstiftning angående hur dispyter skall hanteras gäller som sagt var bara inom EU. Om det däremot handlar om en dispyt utanför EU-länderna, men mellan EFTA-länderna + Norge, Schweiz, Island och Lichtenstein så tillämpas istället Lugano konventionen. Om det handlar om en dispyt mellan en person från Storbritannien och en person utanför EU, då tillämpas däremot engelsk rätt, så kallad common law (Rogers.2011:125-126)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: