Archive for November, 2013

Att försöka förstå verkligheten och vår omvärld!.

November 30, 2013

Att försöka förstå verkligheten

För att kunna förstå den värld vi nu lever i så måste vi ta ett eller flera steg tillbaka i tiden. Det handlar i grund och botten om samhällsförändringar både i Sverige och i vår omvärld.

En stor förändring var när vi gick från industrisamhället till det post-industriella samhället. Industrialiseringen kom att bli en av de faktorer som formade vårt samhälle. Då industrisamhället krävde tillgång till arbetskraft i större skala.

Det post-industriella samhället där industrin inte längre väger lika tungt har medfört att många arbetsuppgifter som tidigare sköttes av individer, sköts nu istället av datorer och robotar.

En forskare som kommit att bli mycket känd inom det här området är den tyska sociologen Ferdinand Tönnies. Han kom att beskriva skillnaden mellan Gemeinschaft och Gesellschaft.

I samband med industrialiseringen så kom samhällets struktur att förändras, och då i termer av ekonomisk klassindelning och tydliga sociala hierarkier. Detta var något som kom att påminna om traditionella samhällen där status kopplas till ägande av mark. Resultatet blev därmed att socialklass kom att bli ett sätt att organisera samhället.

Men, i samband med framväxten av det post-industriella samhället så kom den traditionella arbetarklassen att minska, och fram växte istället något som kom att kallas för tvåtredjedels samhället. Det innebar att två tredjedelar  kom att bli rätt så rika, medan en tredjedel kom att klassificeras som att tillhöra underklassen. Underklassen kom inte att kännetecknas utifrån fattigdom utan det kom istället att handla om social exkludering, vilket innebar hinder för dessa att aktivt kunna deltaga på ett konstruktivt sätt inom ekonomin och samhället i sin helhet (Heywood.2013:154-154).

Något som kom att känneteckna post-industrialismen är vikten av kunskap och information. Fokus kom att ligga på intellektuellt kapital snarare än materiellt kapital.

Som en del av denna stora förändring har vi kunnat skåda den tredje moderna informationsrevolutionen och framväxt av nya medier. Här har utvecklingen av Internet spelat en mycket stor roll. Numera talar vi i termer av web 2.0 och då har vi gått in i en connectkultur.  Samhället har därmed gått ifrån det gamla traditionella samhället till ett informationssamhälle där ekonomin har blivit en kunskapsekonomi (Heywood.2013:154-155).

Under de senaste 10-15 åren så har ett nytt begrepp kommit att växa fram tack vare forskaren Manuell Castells, nämligen nätverkssamhället. Castells beskriver hur företag numera fungerar som nätverksföretag (Heywood.2013:157).

Advertisements

Chauvinistisk nationalism – ett nationellt och internationellt problem

November 28, 2013

Chauvinistisk nationalism som problem

I den senaste upplagan av boken Politics så tar Andrew Heywood upp och problematiserar kring Chauvinistisk nationalism. Problemet med chauvinistisk nationalism är att det etablerar och tydlig distinktion mellan de och oss. Allt handlar om att det måste finnas ett “dem” att hata för att kunna skapa en känsla av “oss”.

Världen delas således upp i olika raskategorier, och där man ställer in-grupp mot ut-grupp. Den så kallade “ut-gruppen” får skulden för alla olyckor, och allt elände som leder till frustration hos in-gruppen. Det blir helt enkelt att en grupp skuldbelägger en annan grupp, och ett skrämmande exempel på detta som författaren påpekar är den extrema anti-semitism som kom att utgöra grunden för de tyska nazisterna (Heywood.2013:121).

Patriotism

November 28, 2013

What is Patriotism?

According to Andrew Heywood “Patriotism is a sentiment, a psychological attachment to one´s nation. Patriotism provides the affective basis for that belief. Patriotism thus underpins all forms of nationalism; it is difficult to conceive of a national group depending, say, political independence without possessing at least a measure of patriotic loyalty” (Heywood.2013:118).

Om Internetoperatörernas immunitet mot åtal!.

November 27, 2013

Internetoperatörernas immunitet i samband med  publicering som innehåller förtal

I boken The Internet And The Law så påpekar Kevin M. Rogers att ursprungspositionen är att Internetoperatörerna har immunitet.

Immuniteten finner man tex i regulation 17 and it states that “if an  ISP is only a mere conduit for information it will be immune from an action being brought against them. Therefore, immunity will be provided as long as the ISP only transmits the information and does not initiate, select or modify the information or keep the information for longer than is needed for the transmission”.

Regulation 18 “states that the service provider is no liable when it is caching this information”.

Regulation 19 “adds further immunity to an ISP, which applies if they are merely hosting the information. In other words, if they are holding the information for viewing purposes and do not have any knowledge of any unlawful activity. Immunity is lost under regulation 19 when the ISP is made aware and has actual knowledge of unlawful activity. In these circumstances, the ISP is required to act expeditiously to remove or disable the offending material” (Rogers.2011:191-192).

Vi lär så länge vi lever!.

November 23, 2013

Vad har jag lärt mig av livet?

Under min utbildning har jag lärt mig mycket om teamwork, dvs att arbeta tillsammans med andra. Dessutom har jag fått lära mig kritiskt tänkande och ifrågasättande, vilket är mycket användbart.

Stora delar av min utbildning har genomförts i mångkulturella miljöer, nämligen på Södertörns Högskola och på Internationell Migration och Etniska Relationer vid Malmö Högskola. Jag älskar miljöer som har stor mångfald och där eleverna kommer från alla möjliga nationella, etniska och kulturella miljöer.

Det påminner mig nämligen om min skoltid i Amerika, då handlade om två helt vanliga public schools som hade mycket stor mångfald, vilket är mycket berikande. För, människor kan komplettera varandra då de kommer in med erfarenheter från olika delar av samhället och världen.

Själv trivs jag utmärkt tillsammans med människor från olika delar av samhället och världen, och att de har annan etnisk, nationell, kulturell eller religiös bakgrund är inte ett problem. För, det finns så otroligt mycket att lära sig av andra människor. Det handlar bara om att själv vara ödmjuk och inse att man inte kan eller vet bäst. Förutom detta så handlar det om att vara open minded och tolerant då vi lever i en global värld där människor reser, studerar och arbetar och över nationella gränser.

Under min uppväxt så har jag tack vare mina föräldrars arbete träffat många människor från världens olika hörn, vilket varit oerhört lärorikt, och jag har också under mitt liv fått fördelen att lära mig engelska i USA. Det har hunnit bli två perioder i USA för min del,  första gången i Madison (Wisconsin) och andra gången i La Jolla (California). Det är något jag haft stor nytta av då jag läser, och skriver mycket på engelska. Dessutom har det medfört att jag läser och följer mediarapporteringen om USA med mycket kritiska ögon och öron.

Så, därför känns det konstigt för mig när människor “stirrar” på andra på grund av att de har en annan hudfärg.

Under min studietid i Finland, så hade vi ett flertal studenter med funktionshinder. Jag fick bra kontakt med flera av dem och de var jättetrevliga människor och väldigt sympatiska. Att människor har ett funktionshinder är inte något som skall vändas emot dem, då de har massvis att tillföra både arbetsmarknaden och samhället. Under denna period av mitt liv kom jag också att träffa en person som kom att bli min allra bästa vän. Han är född i stadsdelen Orange County i Los Angeles, men är kanadensare. En annan studiekamrat som kom att bli en riktigt god vän är född i Finland men är finsk/schweizare. På en annan del av universitetet kom jag att träffa och lära känna två doktorander från Nigeria, som kom att bli vänner till familjen.

Därför skrämmer det mig att människor fortfarande går på politisk populism och främlingsfientlighet. Både främlingsfientliga och facistiska strömningar är något som fler borde vara oroliga för när vi ser att det är på väg framåt i Europa igen. Fler borde våga säga ifrån och inte tolerera partier med den typen av ideologi/ideologier i sittä bagage. Vi lever trots allt år 2013, och jag hoppas verkligen att vi lärt oss något om historien. Då tänker jag givetvis på Nazisternas övergrepp och förbrytelser i Tyskland, men även facisterna i Italien och Franco diktaturen i Spanien en gång i tiden borde vara en varningssignal.

Diskrimineringen och den negativa särbehandlingen som drabbar människor av annan etnisk härkomst är ett mycket stort problem. Detta därför att det medför att människor inte får möjlighet att komma till sin rätt och därmed får de heller inte möjligheter att nyttja sin fulla potential

Det är inte bara invandrare och flyktingar som drabbas av olika former av hat och diskriminering. Även adopterade drabbas tyvärr av människors fördomar och intolerans. Detta trots att de ofta kommit hit när de varit mycket små och växt upp här i Sverige.

Problem med att identifiera individer på Internet

November 23, 2013

Identitetsproblematik på Internet

En av grunderna med Internet är människors möjligheter att vara anonyma, och det kan ske antingen genom att använda sig av pseudonymer eller genom att använda sig av ett falskt namn.

Internetoperatörerna men även olika websajter kollar sällan identiteten hos individen innan de tillåter honom/henne att använda sajten.

Därför kan det vara väldigt svårt eller till och med omöjligt att identifiera den individ som anklagas för att ha gjort sig skyldig till fel eller i värsta fall till ett brott. Detta är ett helt uppenbart problem när det handlar om förtal. För, som det fungerar idag så kan den enskilda individen publicera ett inlägg som innebär förtal mot annan enskild individ på en social plattfor utan att lagen kan nå dessa personer som gömmer sin riktiga identitet.

Det finns ett antal rättsfall från Storbritannien där detta verkligen medfört stora problem. Ett sådant känt fall är: Sheffield Wednesday Football Club Limited et al v Neil Hargreaves.

I det här fallet så handlade det om att ett antal kränkande kommentarer hade publicerats på deras websajt. Både Sheffield Wednesday och sju olika direktörer inom klubben uppfattade som att åtminstone 11 kommentarer som publicerats på sajten var falska, förtalande. De ville då vidta åtgärder angående dessa kommentarer i enlighet med brittisk förtalslagstiftning. Det stora problemet visade sig bli att identifiera vem som hade publicerat kommentarerna, då den eller de som publicerat kommentarerna gömde sig bakom pseudonymer (Rogers.2011:187-188).

Om förtalslagstiftning i Sverige och Storbritannien

November 23, 2013

Om förtal enligt 5 kap Brottsbalken

Med förtal avses att utpeka någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämna uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning. Med “är ägnade” åsyftas att uppgifterna typiskt sett ska räcka för att få den utpekade missaktad. Det behöver inte visas att uppgifterna faktiskt har lett till missaktning. Ej heller behöver det visas att anklagade hade uppsåt att uppgifterna ska leda till missaktning. Den som lämnat uppgiften ska inte dömas till ansvar om han var skyldig att uttala sig eller det annars med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgifter i saken. En ytterligare förutsättning är emellertid att uppgiften var sann eller att det fanns skälig grund för den. I lagtexten uttrycks det som: “Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.” Här är distinktionen mellan orden och och eller i lagtexten viktig; det räcker inte med att uppgiften är sann eller skäligt grundad, utan det ska också anses försvarbart att lämna uppgiften. Spridning av sanna uppgifter som kan utsätta någon för andras missaktning kan alltså i vissa fall utgöra förtal.
En uppgift kan anses försvarlig att lämna, om den har högt allmänintresse. S.k. offentliga personer, som genom att ha förtroendeuppdrag eller vara kända på annat sätt har ett högt allmänintresse, får ofta finna sig i att utsättas för granskning och kritik på ett sätt som okända personer inte behöver finna sig i.
Straffet för brott av normalgraden är böter. Om brottet är att anse som grovt ska det rubriceras som grovt förtal. Påföljden kan då bestämmas till böter eller fängelse i högst två år. Vid bedömandet av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om uppgiften genom sitt innehåll eller den spridning den fått eller på annat sätt var ägnad att medföra allvarlig skada.
Förtal får normalt inte åtalas av någon annan än den drabbade (målsäganden). Om brottet riktar sig mot någon som är under 18 år eller om målsäganden i annat fall anger brottet till åtal, får åklagaren väcka åtal om detta av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt. Allmänt åtal för förtal ska endast väckas i undantagsfall.
Att innehållet i en dom är offentligt hindrar inte att det, under vissa omständigheter, kan vara förtal att ge spridning åt uppgifter som finns där.

Om förtal – defamation enligt brittisk lagstiftning

I the Defamation Act 1996 så förklaras och definieras förtal som så att:

“A defamatory statement is one which tends to lower the reputation of a person in the view of the right-minded people, or leads the claimant to be shunned or avoided. It is a tort and is therefore a civil-wroing. There are two main types of defamation: Slander (non-permanent and generally spoken) and libel (permanent and in written form). For a successful action to be brought by a claimant three elements need to be fulfilled. First of all, the statement needs to be defamatory in nature, secondly the statement needs to identify the claimant and thirdly the statement needs to be made (or published) to at least on person other than the claimant. Moreover, if the action is for slander the claimant most demonstrate that there has been special damage” (Rogers.2011:183)

Om staten och globaliseringen

November 23, 2013

Staten och globaliseringen

I den fjärde och uppdaterade upplagan av den numera mycket välkända boken Politics så skriver Andrew Heywood om staten och globaliseringen. Där resonerar han bland annat som så att globaliseringens snabba utveckling har medfört en debatt, men även många olika diskussioner om makten och vilken roll staten spelar.

Tre olika positioner har kommit att etableras inom denna debatt, nämligen de som företräder en post-suverän linje vilket innebär att statens roll som en meningsfull aktör håller på att minska. Makten flyttas från staten till olika globala marknadsplatser men ven till transnationella företag.

Den mest extrema versionen av detta förhållningssätt hittar vi idag hos de så kallade hyperglobalisterna och de anser att staten helt och hållet har blivit onödig och inte har någon roll att spela.

Andra däremot förnekar att globaliseringen har förändrat hur världspolitiken fungerar, och de menar att stater fortfarande är att beteckna som suveräna, och att staten fortfarande styr över det som sker inom sitt territorium. Enligt de som resonerar så här så är staten och globaliseringen inte två helt separata delar, utan globaliseringen är något som skapats av stater för att representera staternas intressen.

Den tredje positionen erkänner att globaliseringen har medfört kvalitativa förändringar av statens roll, däribland hur suveräniteten fungerar i praktiken. Det handlar helt enkelt om att globaliseringen har förändrat statens roll istället för att staten enligt andra inte längre spelar någon roll.

Centralt för globaliseringen, och då i första hand den ekonomiska globaliseringen är framväxten av vad som kan benämnas som supraterritoriality vilket innebär en process där den ekonomiska aktiviteten i allt ökande grad äger rum i en gränslös värld. Det syns tydligt då kapital kan flyttas över världen genom ett fåtal knapptryckningar på datorn, och därmed kan man förstå det som att det är något som sker omgående. Således kan det vara svårt för stater att hålla kvar vid en ekonomisk suveränitet inom en globaliserad ekonomi.

Den hårda globala konkurrensen har också satt press på att utveckla ett mer effektivt och ansvarsfullt sätt att utveckla offentlig policy och att leverera offentlig service (Heywood.2013:72-73).

Hårdare krav i skola och utbildning – ett exempel från Sydkorea

November 23, 2013

I den nya boken The Time Of Our Lives – A Conversation About America så tar den legendariska journalisten Tom Brokaw upp ämnet skolan.

Där visar han på skillnader mellan Amerika och Sydkorea när det handlar om kraven i skolan, och då i första hand kraven från föräldrarna, och som exempel hittar vi följande belysande citat:

President Obama asked the South Korean President Lee Myung-bak “what is the biggest challenge you have in education?”. And the South Korean President responded “The biggest challenge i have in education is that the parents are too demanding” (Brokaw.2012:30).

Varje barn tillbringar minst 220 dagar i skolan i Sydkorea. I Sydkorea spenderar föräldrarna minst 30 procent av sin inkomst på barnens utbildning (Brokaw.2012:32).

Småföretagen är framtiden!

November 21, 2013

I dessa tider av ekonomisk oro, och där storföretag drar ner så kan vi enkelt konstatera att småföretagen är framtiden. Det är där som tillväxten och de nya jobben kommer att skapas i Sverige.

Därför behöver småföretagarna mycket goda villkor så att de kan växa och utvecklas på ett bra sätt i Sverige.  Givetvis bör de som bestämmer över lagar och regler satsa på att ta bort sjuklöneansvaret för de minsta företagen. Detta därför att personalkostnader ofta är det som väger tyngst. Sedan kan de gärna sänka arbetsgivaravgifterna ytterligare.

Sedan behövs det givetvis tillgång till riskvilligt kapital. För, det behövs att det blir mer intressant att investera i nya småföretag runt om i hela Sverige.

En nackdel som småföretagen har är att de inte har de juridiska och ekonomiska muskler som storföretagen har. Tex, när en rättstvist uppkommer. Många storföretag har ju en hel rättsavdelning med jurister. De har heller inte de ekonomiska muskler som storföretag har för att kunna hyra in expertis inom vissa områden. Tex tänker jag på omvärldsbevakare/omvärldsanalytiker för att hjälpa företaget att bevaka och analysera vad ens konkurrenter gör. Detta för att ge företaget konkurrensfördelar, men även för att undvika obehagliga överraskningar som kan ske om man inte omvärldsanalyserar.

Likaså är det ju dyrt att hyra in IT-expertis, vilket man kan behöva ha för att jobba med företagets IT-säkerhet. Det ser man ju tydligt i samband med de mycket stora problemen i de sociala medierna där trakasserier, hot, hat och övriga kränkningar tyvärr blivit vardag.