Humanitär intervention

Hej, nu tänkte jag ta upp något som har kommit att bli mycket kontroversiellt inom FN-systemet, nämligen Humanitär intervention.  Det har nämligen ofta framförts att humanitär intervention med hjälp av våld är tillåtet, trots att det inte står tydligt i FN-stadgan. Ett sådant mycket känt fall är NATO´s intervention i det forna Jugoslavien för att serberna från att begå övergrepp mot befolkningen i Kosovo.

Så, varför anses då Humanitär intervention vara så kontroversiellt?. Jo, därför att det dels öppnar upp för att det kan leda till missbruk. Detta då det är nästan omöjligt att sätta upp formella regler som skulle medge den här typen av interventioner. Dvs, det handlar om hur många som först måste ha dödats för att man skall få intervenera i ett annat land. En annan fråga som ställs är om humanitär intervention kan användas mot länder som inte aktivt dödar sin egen befolkning men som ändå begår grova brott mot mänskliga rättigheter.  En annan fråga som diskuteras mycket handlar om stater ska förväntas skicka in sina egna soldater som därmed riskerar att komma till skada eller dödas, och detta bara för att rädda livet på främmande människor.

Förutom detta, så finns det stora problem med att väldigt få länder har den militära kapacitet som behövs för att intervenera av humanitära skäl. Ett annat problem är att stater gömmer sig bakom humanitär intervention, när det i själva fallet handlar om att dominera andra stater.

Debatten har tagit ny fart sedan Kanada sponsrade och ställde sig bakom International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS), som går ut på att stater har en skyldighet att skydda förtryckta människor och det även att skydda dem mot sin egen regim. Detta har kommit att benämnas Responsibility to protect (R2P). Man har valt att tolka det som att när regimer inom sitt eget territorium misslyckas med att ta ansvar och skydda sina medborgare så har andra länder en skyldighet att intervenera speciellt när det handlar om folkmord eller etnisk rensning.

Man har också valt att tolka R2P som att det internationella samfundet inte bara skall intervenera för att stoppa pågående övergrepp utan även hjälpa till att förhindra nya grova övergrepp, men att samfundet också ska vara aktivt involverat i återuppbyggnad av länder som härjats av krig även om det betyder en mycket långvarig närvaro i landet. (Klabbers.2013:196-198)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: