Archive for March, 2013

FN-stadgan angående internationell fred och säkerhet

March 22, 2013

Hej, idag tänkte jag skriva lite mer om internationell rätt och då avgränsat till vad som står i FN-stadgan om internationell freds och säkerhet.

Detta är mycket relevant med anledning av de konflikter som råder runt om i världen, men också beroende på vilka folkrättsliga förpliktelser det innebär för medlemsländerna.

Under kap 7 i FN-stadgan så framgår det att det är säkerhetsrådets uppgift att avgöra när det föreligger ett hot mot internationell fred och säkerhet, vilket framgår av artikel 39.

Dessutom regleras det i artikel 40 och artikel 41 att säkerhetsrådet kan vidta de åtgärder som de anser vara nödvändiga inklusive att använda sig av våld. Det sistnämnda regleras i artikel 42.

Dessutom framgår det av artikel 25 i FN-stadgan att alla medlemsländerna förpliktar sig att följa de beslut som fattas av säkerhetsrådet.

Advertisements

What is international law – Vad är internationell rätt?

March 20, 2013

Hej,

Eftersom jag skriver en hel del om International law och närliggande områden så tänkte jag att det kan vara bra med en tydlig definition, så alla läsare vet vad det handlar om.

Därför väljer jag att använda den definition som Basak Cali presenterar i boken International law for International relations.

International law definieras av författaren som: “The textbook definition that international law is the law that regulates relations between states gives us two important aspects of a definition of international law, namely that it is concerned with interstate regulation and that international law is different from other types of law”. (Cali.2010:5)

Internationella fredsinsatser – fredsoperationer

March 19, 2013

Internationella fredsinsatser

FN:s säkerhetsråd har den exklusiva makten att besluta om fredsoperationer. Det kan ske på två olika sätt. Antingen en fredsoperation med stöd av kapitel 6 i FN-stadgan, dvs klassiskt fredsbevarande och rätt till självförsvar. Dvs, inget offensivt våld tillåts. Det andra alternativet är att FN:s säkerhetsråd fattar beslut om en fredsoperation med stöd av kapitel 7 i FN-stadgan. Kapitel 7 innebär att man tillåter ett större mått av offenslivt våld för att som det heter “defense of the mandate”.
Mandatet utarbetas av säkerhetsrådet och där står uttryckligen vad som får och skall genomföras. Det normala är att man försöker utarbeta ett godkännande från de konfliktande parterna just därför att fredsstyrkan inte skall bli part till konflikten och därmed kompbattanter. Under så kallade kapitel 7 mandat från säkerhetsrådet brukar man skriva in om “all necessary means/all necessary measures”.
Det betyder att man får ta till det våld som behövs för att försvara mandatet , men att man skall hålla sig inom det som tillåts i den humanitära rätten. Detta därför att när en fredsstyrka kommer in där det råder en väpnad konflikt eller internationell väpnad konflikt så gäller internationell humanitär rätt dvs Genevekonventionerna. Men, man brukar också försöka hålla fast vid de mänskliga rättigheterna eftersom många EU-länder som bidrar med trupp till fredsinsatser har förpliktelser gentemot Europakonventionen och sitt hemland vad gäller mänskliga rättigheter tex förbud mot tortyr, att dödsstraff är förbjudet.
För att ytterligare reglera vad som får göras så ingås alltid ett status of forces agreement (SOFA) och man utarbetar också Rules of engagement (ROE). Där regleras och definieras vad olika länders trupper får göra, och vad de därmed inte kan deltaga i. Detta för att tydliggöra för force commander och contingent commande vad som gäller de olika trupper som ingår i fredsstyrkan.

Överlämnande/överförande i internationella fredsoperationer

March 19, 2013

Hej, idag tänkte jag skriva lite om internationella fredsoperationer. Första inlägget handlar om problematiken när Sverige deltar i internationella fredsoperationer och har genomfört ett gripande och skall överföra eller överlämna personen till lokala myndigheter.

Detta har nämligen kommit att bli relevant i samband med att Sverige deltar med en kontingent till ISAF styrkan i Afghanistan.

Frågan som jag tänker ge ett juridiskt svar på är: Får den svenska kontingenten överlämna/överföra en person till lokala myndigheter om det finns risk för att individen utsätts för tortyr eller dödsstraff?

Svaret är att Sverige inte kan överföra eller överlämna människor som riskerar att torteras eller dömas till döden. Detta då den svenska kontingenten står under svensk straffrättslig jurisdiktion även om de står under NATO befäl. Detta därför att i alla sådana här fredsoperationer så behåller alltid varje land den straffrättsliga jurisdiktionen över sina trupper.

Dessutom så handlar det om extra territoriell tillämpning av Europakonventionen beroende på vem som har “effective control”. Det vill säga är det den svenska kontingenten som utövar “effective control” eller är det NATO. Om det är Sverige så är eventuella brott som begås av någon inom kontingenten hänförbara till Sverige. Är det NATO som har “effective control” då är det hänförbart till NATO.

NATO precis som FN och EU har immunitet inför alla domstolar. Ett land, eller enskilda soldater har däremot inte immunitet när det gäller tex MR brott av olika slag. Det som sker då är att FN:s generalsekreterare häver den immunitet soldaterna har för att de sedan skall kunna flygas hem och straffas i hemlandet.

I det här fallet säger då RF 2 kap 4§ att dödsstraff inte får förekomma och i RF 2 kap 5§ finns det ett förbud mot kroppsstraff och tortyr. Vad gäller Europakonventionen så finns det reglerat i artikel 2 om rätten till liv och i artikel 3 om förbud mot tortyr.

Så, saken är klar, nämligen ingen utlämning – inget överförande till lokala myndigheter om det finns ens en misstanke om risk för tortyr eller dödsstraff.

Jag tycker om att skriva!

March 10, 2013

Hej,

Jag blev så glad att min krönika om sociala medier , som publicerades på den nya sajten socialamedier.me togs emot så positivt. Den fick stor spridning vilket är glädjande. Det har medfört att mitt intresse för att skriva har ökat ytterligare.

Här kommer en länk till min krönika:    http://socialamedier.me/2013/03/07/de-sociala-mediernas-fram-och-baksida/

Sociala medier blir allt viktigare i vår vardag då alltfler finns på plattformar som Facebook, Twitter, MySpace, men även att alltfler bloggar om olika intressanta ämnen.

Att skriva tycker jag är ett bra sätt att nå ut till fler med mitt budskap och för att sprida kunskap. Så, jag försöker variera vilka ämnen jag tar upp. Ibland blir det bara något vardagligt och ibland blir det något mer invecklat där jag använder mig av olika referenser.

Förutom sociala medier så tycker jag om att skriva om vår omvärld. För, oavsett om vi vill det eller inte så påverkas vi alla av vad som sker i vår omvärld.

En havererad arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik!

March 5, 2013

Hej,

Något som vi verkligen behöver fundera över är att göra det mer “ekonomiskt lönsamt” för individen att söka jobb. Dvs, någon typ av ekonomisk ersättning som kompenserar för alla de utgifter man har som arbetssökande. För, i dagens samhälle där fler är utanför än innanför så slår det hårt mot individen varje gång han/hon blir förbigången vid tillsättandet av jobb.

Vi ser hur alltfler rasar igenom de sociala skyddsnäten, och att alltfler står ofrivilligt utanför arbetslöshetsförsäkringen. Speciellt hårt slår det mot de som “inte” lyckas få in en fot utan alltid hamnar att stå kvar utanför i ovädret med båda fötterna. För, som det är idag där man måste kvalificera sig genom ett arbetsvillkor så riskerar många att aldrig nå upp till detta. De är idag hänvisade till socialen för att klara sin existens som människor i samhället och på jorden. Dessutom är det många av de som söker försörjningsstöd som får avslag därför att det räcker med att man har mindre än 100 kronor på banken så är det “nej” som gäller hos kommunen.

Ett av grundproblemen är ju att många utbildningar inte förbereder individen för arbetsmarknaden, och det gäller i första hand våra teoretiska utbildningar på gymnasiet men även inom den högre utbildningen.

När fler och fler misslyckas med att få in en fot på arbetsmarknaden under eller efter utbildningen, så får de också problem med CSN och Kronofogden. Så, för alltfler blir “inte” studielån något bra, utan det blir till en livslång ekonomisk fälla.

Därför måste vi se över studievägledningen och karriärvägledningen redan på grundskolan och sedan förstärka den på gymnasiet. För, det är viktigt att individer inte blir vilseledda/lurade av all den propaganda som sprids från universitet och högskolor där man i princip lovar “guld och gröna skogar” , men i verkligheten så ljuger man potentiella studenter rakt upp i ansiktet.

Dagens arbetsmarknadspolitik med FAS 1, FAS 2 och FAS 3 fungerar inte, utan den leder till mer stigmatisering och det riskerar i sin tur att öka på risken för psykisk ohälsa. Idag blir arbetslösa/arbetssökande mycket illa bemötta och behandlade på arbetsförmedlingen. Istället för en hjälpande hand blir det en stjälpande hand. Individen blir misstänkliggjord och det är kontroll istället för Sverige och vägledning.

För att göra vägarna in till arbetsmarknaden lägre så behövs inte mer “åtgärder” utan det som behövs är att få bort “kraven” på mångårig/flerårig arbetslivserfarnhet.

För, det är dessa “världsfrånvända” krav som leder till att de som söker jobb och som saknar mångårig/flerårig arbetslivserfarenhet hänvisas tillbaka till utanförskapet och till ensamheten utan kontakt med andra människor. Dvs, för många så blir det inte möjligt att vara sociala varelser så som de har fått lära sig att människan fungerar enligt Masslows behovstrappa.

Ett annat problem är införandet om tvång att jobba “gratis”. Detta medför nämligen “inte” att man lyckas sätta mat på bordet!.

För, alla vet ju att om det inte kommer in pengar på bankkontot så finns det “inte” pengar till mat eller andra grundläggande saker som behövs för att livet skall fungera så som det är tänkt att mänskligt liv skall fungera.

Så, vad vi måste göra är:

1. Se över innehållet i de olika gymnasieutbildningarna och ta bort teoretiska program som inte leder till jobb

2. Se över innehållet i de högre utbildningarna och minska ner på och ta bort teoretiska utbildningar som saknar koppling till arbetsmarknaden.

3. Titta på möjligheter att samverka med USA och Kanada så svenska barn/ungdomar kan få möjlighet till en utbildning som leder till jobb efter utbildningen. Man skulle kunna tänka sig en modell med ekonomiska bidrag till de barn som väljer “bort” svensk skola för att istället gå på högstadiet eller gymnaiet i USA eller Kanada.

4. Själv tror jag att fler barn borde gå på högstadiet och gymnasiet i USA eller Kanada eftersom deras utbildningar håller en högre kvalitet och fler får en bättre start i livet den vägen. De får bland annat möjligheten att sedan gå vidare till College vilket ses som en merit där på andra sidan Atlanten.

5. Systemet med Entry Level Jobs, som används framgångsrikt i Kanada är något som behöver övervägas noga här i Sverige för att få bort och få ner murarna in till arbetsmarknaden.

6. Den eller de som söker jobb men inte släpps in på arbetsmarknaden i Sverige skall få en “rätt” att inte vara folkbokförda för att skydda individen mot staten.

7. Ett internationellt granskningsorgan bör tillsättas för att granska “samtliga” nej tack svar som arbetssökande får för att “oberoende” av Sverige kunna granska så inte “nej tack” svar baserar på den “oskrivna” Jantelagen eller baserar sig på fördomar och intolerans mot individern som är annorlunda eller avvikande på något sätt. Detta för att stärka individens “rättssäkerhet” mot både staten och det privata.

8. Jobbdatabasser som Indeed.com , Simplyhired.com osv visar på att jobben flyttar från Europa till Nordamerika därför att under Obama har man tagit beslutet att överge “outsourcing” till förmån för “Insourcing”. Dvs, nu blir det inget stöd till företag som flyttar verksamheter bort från USA utan det blir istället skattelättnader för de företag som flyttar tillbaka verksamheter som skapar jobb i USA. Vi ser i båda dessa jobbdatabaser att det skapas massvis med olika jobb inom olika branscher, och det sker inom både offentlig och privat sektor. Då borde vi satsa på att “matcha” in överflödig arbetskraft gentemot dessa arbetsgivare. Här finns massvis med relevanta jobb tex inom hotellnäringen. Det finns Entry Level Jobs och många andra typer av jobb. Det är då bättre att ge “ekonomiska bidrag” till de som kan tänka sig att flytta bort från EU för att jobba i tex USA eller Kanada. Dvs, det är hög tid att starta samarbete mellan Sverige och USA respektive Kanada inom området “Arbetsmarknad”. Svenskarna är nämligen mycket uppskattade därborta på grund av den goda PR som våra NHL proffs har gjort för Sverige.

För, det finns en tydlig koppling mellan ungdomsarbetslöshet, psykisk ohälsa, kriminalitet och permanent utanförskap, så det är dags att gå från ord till handling!.

Godnatt Jante – Det är slut(f)jantat nu!.

March 3, 2013

Hej,

Vill bara passa på att göra lite positiv reklam för den nya Facebook gruppen Godnatt Jante!. Den är riktigt Cool så passa på att titta in där nästa gång du är inloggad på Facebook.

http://www.facebook.com/pages/Godnatt-Jante/259386497531070

Att skydda information

March 3, 2013

Hej,

Nu tänkte jag ta upp en annan viktig sak som berör både individer och företag, nämligen att skydda information. När externa hårddiskar blivit så små men så stora till innehållet så har det medfört stora risker för olika former av stöld och industrispionage.

Därför så borde både företag och offentlig sektor se till så att inte känslig information ligger ute på intranätet så vem som helst kan ladda ner det. Detta därför att det går så fort att ladda ner material som är känsligt och att det riskerar att hamna i fel händer.

Den här typen av information bör istället förvaras “offline” , och med mycket strikta regler om vem som har tillgång till informationen.

Att det här verkligen är ett mycket stort problem tas upp i boken America The Vulnerable skriven av Joel Brenner.

Enligt Joel Brenner så tar spionaget ändrat karaktär över tid , från att ha varit att man sände ut enskilda spioner till länder som man ville ha ut information ifrån till dagens spionage som görs via nätet. Han tar tex upp hur en tidigare hög chef inom GM tog med sig material när han hoppade av till Volkswagen. I det fallet ledde det hela till att en uppgörelse nåddes utanför domstol där Volkswagen gick med på att betala 100 miljoner dollar och att köpa bildelar från GM för 1 billion dollar.

Även andra branscher har drabbats av det här  tex när tyska software företaget SAP hade varit inblandat i industrispionage mot det amerikanska software företaget Oracle. Även detta fall gick sedan till domstol och Oracle tilldömdes ett skadestånd på 1.3 billion dollar för att någon på SAP vid upprepade tillfällen gett sig tillgång till passwordskyddat material som var en del av Oracles website.

Ett annat välkänt fall handlar om Xiang Dong Yu som jobbade som ingenjör på Ford och som stal flera tusentals forddokument som innehöll känsligt material , och det genom att han kopierade materialet till en extern hårddisk som han sedan lämnade över till sin nya arbetsgivare Beijing Automotive Company, som är en av Fords stora konkurrenter på världsmarknaden. (Brenner.2011:55-56)

Framtidens arbetsplatser

March 3, 2013

Hej,

Något som jag gått och funderat över under en tid är hur kommer våra arbetsplatser att förändras?

Vi ser redan en viss förändring, nämligen att människor jobbar utanför de traditionella kontoren/arbetsplatserna. Tex ser vi redan nu att en del människor väljer att jobba som globala nomader.

Tidigare så var det mest naturliga att man jobbade på jobbet tillsammans med andra, tex i stora kontorslandskap eller på andra sätt. Nu börjar det bli allt vanligare med att människor vill jobba utanför arbetsplatsen, och att en del väljer att jobba hemifrån.

Var och en av oss är ju olika, och har olika behov. Vissa föredrar att sköta allting hemifrån , medan andra har stort behov av den sociala gemenskapen som finns på en vanlig arbetsplats.

Mycket handlar ju också om arbetsdisciplin, dvs att kunna ta eget ansvar för att få arbetsuppgifterna utförda utan att någon står och talar om för oss vad som skall göras.

Nu börjar det dessutom komma ut information om att det här med kontorslandskap inte är så bra som vi tidigare trott. Det visar sig ofta vara en miljö som inte passar så bra, då det finns mycket störande inslag.

Vissa av oss behöver nämligen att det är tyst och stilla omkring oss, medan andra vill kunna ha musik på när vi jobbar vilket inte fungerar på traditionella arbetplatser där människor hela tiden springer omkring, eller där telefoner ringer hela tiden osv.

Arbetsmiljön är viktig för de allra flesta av oss, själv tycker jag arbetsmiljön är viktig för att vara riktigt konstruktiv och kreativ. Själv vill jag gärna kunna ha lite positiv musik på i bakgrunden när jag sitter och läser och skriver. För mig är även livsmiljön viktig, och därför föredrar jag att bo och verka nära miljön. Därför tilltalas jag mycket av lugnet på landsbygden där jag kan gå ut och njuta av lugnet och stillheten, men även få frisk luft vilket inte är möjligt i storstaden.

Men, det är även viktigt för mig med den sociala kontakten , så det gäller att var och en hittar den rätta balansen i sin vardag för att livet skall fungera så som man önskar sig.

Själv tror jag att vi mer och mer går mot att det här med stora glaspalats i centrum där alla sitter i stora kontorslandskap håller på att försvinna, då vi ser att unga medarbetare vill kunna styra över sin arbetsmiljö själva där de är mest kreativa och konstruktiva.

Dessutom så har fastighetspriserna slagit i taket i storstäderna så företagen börjar nu ta hänsyn till sina kostnader och försöker göra sig av med stora och onödigt dyra kontor i storstäderna. I Kanada så använder man sig mycket av frilandsare som sitter utanför kontoret och som till och med kan sitta i ett helt annat land och jobba.

Tack vare mobilt internet så är vi inte längre så bundna vid det fysiska kontoret utan kan sitta på helt andra platser och jobba. Det gör att vi kan sitta ute där det finns internettäckning och samtidigt få del av en bra miljö. Vissa vill sitta ute vid havet och jobba och skriva, andra vill sitta på något annat ställe där de får både bra arbetsmiljö och sociala kontakter.  Dessutom har framväxten av mobiltelefoni kommit att innebära att vi kan bära med oss “kontoret” på fickan och därmed bli mer rörliga.

På sikt så tror jag vi kommer att få färre fast anställda, och istället kommer vi att få fler “fristående konsulter” som gör specialuppdrag åt olika arbetsgivare, men som själva är sina egna företag, så kallade f-skattare.

Dessutom kommer det här med sociala medier att göra det möjligt att knyta helt nya affärskontakter, vilket på sikt kan innebära helt nya typer av samarbeten där man inte är bunden av en specifik “fysisk” arbetsplats. Dvs, Internet blir den nya arbetsplatsen och den är ju global och därmed världsomspännande.

Genom att använda internet och den teknologi som finns, så kan man också minska det onödiga resandet och därmed spara miljön. På detta sätt skulle de miljöskador som uppstår på grund av utsläpp kunna minskas.

Svårare att vara anonym på nätet!

March 2, 2013

Hej,

Under en längre tid har vi diskuterat problemet med att människor gömmer sig bakom anonymitet, men även problemet med fejkprofiler. Vi har kunnat se problemen i tidningarnas kommentarfält där det blivit ett allt hårdare klimat och att människor är anonyma eller skriver under någon påhittad identitet för att slippa ta ansvar för vad de skriver.

Men, nu kommer det att bli svårare att vara anonym på nätet, och det lyfter Joel Brenner fram i boken “America The Vulnerable” , och en sak som han pekar på som exempel på det här är “A firm called PeekYou has filed a patent application for a computerized distributed personal information aggregator that matches real names with pseudonyms used on blogs and social network sites like Facebook and Twitter. It´s becoming almost impossible to be anonymous anymore”. (Brenner.2011:23)