Mina tankar kring Sverige och världen!.

Hej vänner och kära läsare!.

För att ta första steget mot en fredligare värld, så måste vi börja inse att samarbete är möjligt istället för att alltid fokusera på att konkurrera.

Många frågor och områden är så komplicerade att samarbete behövs för att lösa dessa problem. Jag tänker tex på gränsöverskridande miljöproblem, gränsöverskridande brottslighet osv.

Inget land kan idag lösa dessa problem på egen hand, utan här måste Sverige, EU, Amerika och Asien hitta gemensamma och långsiktigt hållbara lösningar.

Att som idag bara utgå ifrån det som inom Internationella relationer kallas för “realism” dvs att konkurrens är allt som räknas, och att nationella intressen står på spel blir ju helt konstigt.

Det är inte så att man alltid måste konkurrera om etableringar, för det går att jobba tillsammans så att det blir bättre för alla.

Lönekonkurrens och skattekonkurrens är inte så bra eftersom det leder till att länder med mycket låga löner och låga eller inga skatter gynnas samtidigt som länder där kollrektivavtal och högre löner råder missgynnas.

Vilka förändringar har skett i det svenska samhället?

Vi ser hur tillverknings- och industrijobb flyttar till Kina och andra delar av Asien, bland annat expanderar bilindustrin i Kina. Idag är Volvo i kinesisk ägo och delar av det nya elbilsbolaget som köpte konkursboet efter SAAB Automobil är ägt av kineser.

I Sverige har vi sedan en lång tid tillbaka kunnat se hur verksamheter slås ut, därför att lönerna och skatterna är högre än i vår omvärld. Tex så slogs varvsindustrin ut redan på 1970 och 1980-talet. Sedan ett par år tillbaka så finns heller inte kockums i Malmö kvar. Dock så har delar av deras lokaler tagits över av andra företag och verksamheter, bland annat har SVT flyttat in där.

En annan mycket tydlig förändring i det svenska samhället som det går att se med sina egna ögon är hur försvaret bantats mycket hårt, och stora delar av försvaret är helt nedmonterat. Många gamla anläggningar är inte längre i bruk och det har drabbat många orter hårt. Speciellt de orter som helt varit beroende av försvarets anläggning. Andra orter har klarat sig bättre. Tex så etablerades Nya AG köpcenter där som det en gång var försvarsanläggning i Jönköping. I Kristianstad så har delar av försvarets tidigare lokaler tagits över av Högskolan i Kristianstad.

Universiteten och högskolorna behövs för forskning kring framtidens miljöteknik och framtidens drivmedel. Den stora frågan vad gäller universiteten och högskolorna är dimensioneringen av utbildningarna. Dvs, hur många finns det avsättning för ute på arbetsmarknaden?.

Vad bör vi göra?

Istället för att försöka konkurrera ut varandra, borde man försöka hitta samverkansprojekt av olika slag så att jobb inte försvinner och att jobbskapande åtgärder stimuleras. Detta så att nya jobb skapas.

Vad gäller de jobb som försvinner så måste vi bli bättre på att sätta in “omställning” tidigare så arbetskraften inte behöver gå och oroa sig för sin privatekonomi vid eventuell arbetslöshet och om de skall behöva flytta ut och sova på gatan.

En annan frågan som vi skulle kunna samarbeta internationellt kring är “arbetsmarknaden” och då speciellt hur man hjälper “övertalig arbetskraft“, dvs människor som det saknas efterfrågan på, eller som inom nära framtid riskerar att bli “övertalig”. Det behövs gränsöverskridande lösningar, så inte männniskor hamnar i kläm så fort det inträffar en lågkonjunktur eller finanskris. Det kan handla om allt ifrån “matchning” till hjälp med “ny utbildning” för att kunna fortsätta arbeta inom sitt område eller angränsande område. Det kan även handla om “flytthjälp“, speciellt mellan EU och Amerika då det sker en snabbt ökande “insourcing” i USA. Dvs jobben flyttar tillbaka till USA nu under President Obama. Vidare så kan det handla om ekonomiskt stöd för att söka jobb utanför EU…tex i USA och Kanada där jobben skapas snabbare än i Europa. Dvs, världens länder måste sluta att tänka och agera nationalistiskt och protektionistiskt. En sak som man direkt kan se över är regelverket för “arbetstillstånd” som idag är mycket komplicerat i just Nordamerika, och som ofta fungerar protektionistiskt.

För, det är viktigt att arbetskraften nyttjas på ett optimalt sätt, dvs att människors kompetens , kunskaper och erfarenheter tas tillvara istället för att låta människor sitta fast i icke-fungerande arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Dvs, människor måste få hjålp att komma vidare till nytt jobb mycket fortare än idag. Att låta människor sitta i ett utanförskap i flera år trots att de har färk utbildning, färsk kompetens, färska kunskaper och dessutom både kan och vill arbeta. Att “kasta bort” människoliv leder nämligen bara till en ökande radikalisering vilket gynnar i första hand nationalistiska/främlingsfientliga partier utanför de etablerade partierna. Det riskerar också att leda till en religiös radikalisering vilket på sikt kan leda till att rikets säkerhet hotas i ett flertal länder.

Ett sätt att arbeta kunde vara att Sverige köper in platser på “jobtraining” i Amerika där detta koncept är mycket välutvecklat, för att människor enklare skall komma vidare. Många kan ju engelska och har ju inte några större problem att flytta.

Sedan skulle jag rekommendera att vi i Sverige inför en motsvarighet till det framgångsrika federala kanadensiska programmet “federal student work experience program” för att på den vägen stärka studenternas anställningsbarhet. Ett annat alternativ om detta inte går, är att istället hjälpa studenter att kunna bli “transferstudent” och tex göra det möjligt för dem att med statligt stöd kunna gå delar av sin utbildning i Kanada så de på den vägen kan få en enklare väg in på arbetsmarknaden. Helt enkelt , alla stenar måste vändas på!.

Sverige måste också enligt mig söka internationellt samarbeta kring “ungdomars etablering på arbetsmarknaden och i samhället” för att dagens svenska modell fungerar inte. Vi har i princip högre ungdomsarbetslöshet än alla andra länder. Men, även lite äldre arbetskraft måste kunna få ett bättre stöd. Speciellt gäller det människor som har kört fast i det svenska systemet och inte kommer någon vart och som har fått alla dörrar stängda och låsta i sitt ansikte trots att de aktivt söker jobb, och trots att de följer alla lagar och regler till 100%. I Sverige kan allt färre unga vuxna bli fullvärdiga vuxna medborgare därför att arbetsmarknaden är inte tillgänglig för dem och även bostadsmarknaden är utom räckhåll för ungdomar. Här har vi en grupp som blir mer och mer “marginaliserad” och som om de vill säga illa börjar de visa sitt missnöje med att visa sitt öppna stöd för populister och ytterlighetspartier.  Här skulle vi kunna titta på hur Kanada jobbat med sitt system för “Entry Levevel Jobs” som är och har varit mycket framgångsrikt. Det har medfört att det blivit enklare för ungdomar och andra med bristande arbetslivserfarenhet att snabbt få in en fot på arbetsmarknaden. Det har också gjort det lättare för arbetsgivare att hitta relevant arbetskraft tex nyutexaminerade från olika college och universitet, men även annan relevant arbetskraft.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: