Archive for November, 2012

Att bygga i Storbritannien – en portal med all information

November 29, 2012

Hej vänner och kära läsare!.

Eftersom det är en del studiekamrater som tänker skriva om byggande och bygglov, och där jämföra Sverige med storbritannien

så tänkte jag tipsa om följande brittiska portal där all information om detta finns nämligen Planning portal:

Byggande i Storbritannien:

http://www.planningportal.gov.uk/wps/portal/portalhome/unauthenticatedhome/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gjtxBnJydDRwMLbzdLA09nSw_zsKBAIwN3U_1wkA6zeHMXS4gKd29TRwNPI0s3b2e_AGMDAwOIvAEO4Gig7-eRn5uqX5CdneboqKgIAGUwqho!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

Advertisements

Social media som bevismedel i domstol

November 24, 2012

Hej vänner och kära läsare!

Här har jag samlat länkar till några av de absolut bästa och färskaste artiklarna kring det här med att använda social media som bevismedel i domstol.

Här nedan hittar ni listan med dessa länkar:

http://www.dagensjuridik.se/2012/08/domstolarna-maste-utbildas-om-sociala-medier-som-bevismedel

http://www.journal-news.com/news/news/social-media-posts-admissible-in-court/nSWR3/

http://paidcontent.org/2012/04/19/survey-social-media-evidence-soaring-in-court-cases/

http://edition.cnn.com/2012/08/30/tech/social-media/fighting-crime-social-media/index.html

http://usatoday30.usatoday.com/news/nation/story/2012-08-04/facebook-social-media-crime/56762626/1

http://www.jusektidningen.se/Jusektidningen/Nyheter/Nyheter1/Bevis-fran-Facebook-slar-igenom-hos-domstolar/

Juridiken i de sociala medierna

November 3, 2012

Juridiken i de sociala medierna

Tidigare lagar och regler har baserats på nationalstater, dvs att det finns ett territorium och att det finns stater som har lagar som utarbetats av våra folkvalda politiker. Lagarna har under lång tid sett likadana ut och inte hängt med i den tekniska utveckling. När vi inom juridiken diskuterar det här så talas det alltmer om teknikneutral lagstiftning , dvs att lagstiftningen inte skall påverkas av vilken typ av teknik/teknologi som används. Det betyder att i Sverige så är det Yttrandefrihetsgrundlagen som skall tillämpas i yttrandefrihetsfrågor, och Brottsbalken när det handlar om Brott. Det stora juridiska problemet i och med framväxten av Internet och de sociala medierna är att det är svårt med hur man skall tolka och tillämpa det här med space and place, dvs på vilket territorium har det eventuella brottet begåtts. 

Stalkning på nätet som problem

Framväxten av Internet och de sociala medierna har tyvärr också medfört en ny arena för de som har ont uppsåt, tex det som ägnar sig åt det som man kallar för “stalkning”. För att anpassa lagstiftningen har Regeringen föreslagit förändringar av brottsbalken, så att det som tidigare benämndes “besöksförbud” nu istället kallas för “kontaktförbud“. Det innebär att den dömda individen inte får söka kontakt med brottsoffret på något sätt, dvs vare sig via besök, brev eller ta kontakt via Internet. http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/49/60/13d7ca47.pdf. Denna ändring finns införd i lagstiftningen som Lag av ändring av Brottsbalken 12 maj 2011 (SFS 2011:485)

Om ärekränkning – 5 kap Brottsbalken

1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter. Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.

2 §Är brott som i1 §sägs att anse som grovt, skall för grovt förtal dömas till böter eller fängelse i högst två år.
Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om uppgiften genom sitt innehåll eller den omfattning i vilken den blivit spridd eller eljest var ägnad att medföra allvarlig skada.

3 § Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom, dömes, om gärningen ej är belagd med straff enligt 1eller 2 §, för förolämpning till böter.
Är brottet grovt, dömes till böter eller fängelse i högst sex månader.

Yttrandefriheten på nätet – rättsfall från USA:s Högsta Domstol

Det rättsfall som har kommit att bli prejudicerande vad gäller yttrandefriheten på nätet är fallet

Janet Reno V ACLU. https://ifk07073.wordpress.com/2012/10/19/yttrandefrihet-pa-natet-fallet-reno-v-aclu-united-states-supreme-court-decision/. Vad gäller yttrandefriheten på nätet, så är USA bundet av första tillägget till konstitutionen, där man reglerar om “yttrandefrihet”. https://ifk07073.wordpress.com/2012/10/19/first-amendment-freedom-of-speech/.

Skydd för den personliga integriteten i de sociala medierna

Efter att man i delstaten California röstat igenom Assembly Bill No. 1844, så slås det nu fast att arbetsgivare inte har rätt att begära tillgång till arbetssökandes material i de sociala medierna, tex inloggningskoder till Facebook, Twitter osv. http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201120120AB1844&search_keywords=

Kontaktinformation:

Mikael Drakenberg

E-post: mikael@drakenberg.se