Skärpt lagstiftning mot stalkning

Hej vänner och kära läsare!.

På grund av den senaste tidens attacker mot Nina Jansdotter och ett flertal av hennes vänner på Facebook, så vill jag passa på att påminna alla om att vi har en klar och tydlig, och skärpt lagstiftning mot stalkning. Vi har också sedan tidigare en lag om kontaktförbud.

Här nedan hittar ni länkar till alla förarbeten runt denna skärpta lagstiftning, och till själva lagstiftningen.

Justitieutskottets Betänkande 2010/11:JuU5

Förbättrat skydd mot stalkning

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/201011pForbattrat-skydd-mot_GY01JuU5/?html=true

Regeringens proposition 2010/11:45

Förbättrat skydd mot stalkning

http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/49/60/13d7ca47.pdf

Stalkning – ett allvarligt brott

SOU 2008:81

http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/27/87/320886d0.pdf

Lagrådsremiss – förbättrat skydd mot stalkning

http://regeringen.se/content/1/c6/15/20/26/916c5faa.pdf

Lag om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 12 maj 2011.

SFS 2011:485

4 kap.

4 b § Den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgör

1. misshandel enligt 3 kap. 5 § eller försök till sådant brott som inte är

ringa,

2. olaga tvång enligt 4 kap. 4 § första stycket,

3. olaga hot enligt 4 kap. 5 § första stycket,

4. hemfridsbrott eller olaga intrång enligt 4 kap. 6 §,

5. ofredande enligt 4 kap. 7 §,

6. sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 §,

7. skadegörelse enligt 12 kap. 1 § eller försök till sådant brott,

8. åverkan enligt 12 kap. 2 § första stycket, eller

9. överträdelse av kontaktförbud enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud

döms, om var och en av gärningarna har utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet, för olaga förföljelse till fängelse i högst fyra år.

http://www.notisum.se/KBVLag/20110485.PDF

Lagen (1988:688) om kontaktförbud

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880688.HTM

Förutom detta så har vi också Brottsbalken 5 kap. Om ärekränkning

1§ Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter. 

2§ Är brott som§ i 1 § sägs att anse som grovt, skall för grovt förtal dömas till böter eller fängelse i högst två år. 

3§ Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom, dömes, om gärningen ej är belagd med straff enligt 1§ eller 2§ för förolämpning till böter.

Ett annat tillämpligt lagrum i det här fallet är BrB 4 kap. Om brott mot frihet och frid

5 § Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år. 

Eftersom attackerna har skett på Facebook, som “inte” är svenskt territorium utan lyder under den Amerikanska konstitutionen och Konstitutionen för delstaten California där Facebook har sitt “juridiska och fysiska säte” så gäller således följande rättsregler:

The U.S. Constitution First Amendment – Invasion of privacy

http://supreme.lp.findlaw.com/constitution/amendment01/19.html

The Constitution for the State of California

Article 1 Declaration of rights

http://www.leginfo.ca.gov/.const/.article_1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: