Extraordinära rättsmedel

Hej vänner och kära läsare!.

Idag tänkte jag ta upp en annan viktig sak inom lag & rätt, nämligen något som vi kallar för Extraordinära rättsmedel.

Extraordinära rättsmedel är något som endast får användas i undantagsfall. Idén med Extraordinära rättsmedel är att det skall fungera som en säkerhetsventil och att individen inte skall behöva riskera att drabbas orimligt hårt av att ett beslut har vunnit laga kraft.

Ett sådant här Extraordinärt rättsmedel är Resning

Med resning menas enligt RF 11:13 att ett ärende kan tas upp till ny prövning om beslutet redan vunnit laga kraft. Det fungerar som så att om det senare kommer fram att något är felaktigt eller stötande i det avgjorda ärendet, så kan individen ansöka om resning, vilket beviljas i vissa fall av Högsta Förvaltningsdomstolen. Men, det kan även gå till så att Högsta Förvaltningdomstolen beviljar resning ex-officio dvs på eget initiativ och då behövs ingen ansökan. För att det skall vara möjlighet att ansöka om resning så måste beslutet vara sådant att det går att överklaga.

Ett annat Extraordinärt rättsmedel är Återställande av försutten tid

I RF 11:13 regleras om återställande av försutten tid. Det innebär att en individ som har besvärsrätt men som varit förhindrad att klaga , kan på detta sätt få en ny besvärstid utsatt.

Slutligen finns det ett Extraordinärt rättsmedel som har beteckningen Rättsprövning

Rättsprövning tillkom därför att Sverige tidigare har blivit fällda så många gångar för brott mot Art 6 i Europakonventionen.

Därför skedde en förändring i Sverige genom att man införde en ny lag RättsprövningsLagen som kan tillämpas på beslut av regeringen där det handlar om den enskilda individens civila rättigheter och skyldigheter enligt Europakonventionens artikel 6.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: