Grundlagsreform 2010

Hej vänner och kära läsare!

Idag tänkte jag ta upp en mycket viktig sak, nämligen reformen av den svenska grundlagen “Regeringsformen” vilket skedde 2010

efter att det först kommit en utredning om saken SOU 2008:125 “En reformerad grundlag”, vilket sedan följdes av en Proposition från
Regeringen, nämligen Prop. 2009/10:80.

De två stora förändringarna, handlar om att i RF 2 kap. så införde man nu 19§ och 25§.

I 19§ står det att “Europakonventionen
19 § Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges
åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna”.

I 25§ står det att “25 § För andra än svenska medborgare här i riket får särskilda begränsningar
göras genom lag i fråga om följande fri- och rättigheter:
1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten,
föreningsfriheten och religionsfriheten (1 § första stycket),
2. skyddet mot tvång att ge till känna åskådning (2 § första meningen),
3. skyddet mot kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i
4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot
intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång
som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes
personliga förhållanden (6 §),
4. skyddet mot frihetsberövande (8 § första meningen),
5. rätten till domstolsprövning av frihetsberövande av annan anledning
än brott eller misstanke om brott (9 § andra och tredje styckena),
6. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra
meningen),
7. författares, konstnärers och fotografers rätt till sina verk (16 §),
8. rätten att driva näring eller utöva yrke (17 §),
Prop. 2009/10:80
16
9. skyddet för forskningens frihet (18 § andra stycket), och
10. skyddet mot ingrepp på grund av åskådning (21 § tredje meningen).
På sådana föreskrifter om särskilda begränsningar som avses i första
stycket ska 22 § första stycket, andra stycket första meningen samt tredje
stycket tillämpas”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: