FAS 3 – ett juridiskt/rättsligt haveri!.

FAS 3 är i alla fall ingen hållbar lösning för de som hamnar där mot sin egen vilja. Dels strider anvisningen till FAS 3 mot art 4.2 i Europakonventionen, men också mot art 5.2 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Dvs, anvisning är helt i strid med förbudet mot tvångsarbete och eller annat påtvingat arbete. Att FAS 3 är tvångsarbete kan vi se ute i verkligheten bara man öppnar sina ögon och tar av sig sina ideologiska skygglappar. För, i verkligheten fungerar FAS 3 som så att den som vägrar trots att det finns lagstöd för att vägra blir av med hela sin arbetslöshetsersättning. Således är FAS 3 ett “tvång” och därmed uppstår tvångsarbete och eller påtvingat arbete. Alltså är FAS 3 ett “rättsligt haveri”. Således har de som blivit anvisade till FAS 3 fått sina mänskliga rättigheter kränkta vilket inte är acceptabelt i en demokratisk rättsstat.

Advertisements

21 Responses to “FAS 3 – ett juridiskt/rättsligt haveri!.”

 1. Daniel Says:

  AF svarade mig att det är ett erbjudande jag får…….men tänkte ompröva. Omprövningen bryr sig inte och utreder inte om sådana anvisningsärende sa AFs chef…

  • ifk07073 Says:

   Hej Daniel!. Det låter mycket skumt att omprövningen inte bryr sig. För, de har en skyldighet att följa EU-rätten när det finns en konflikt mellan nationell rätt och EU-rätt. I det här fallet med FAS 3 så är det ju solklart att det finns en juridisk konflikt mellan förordningen om jobb och utvecklingsgarantin / FAS 3 , och art 4.2 i Europakonventionen och art 5.2 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Om AF inte bryr sig så finns det bara en väg att gå och det är att först komma in med en överklagan till Förvaltningsdomstol och då med stöd av 22§ i Förvaltningslagen. Där i din överklagan så hänvisar du sedan till att det föreligger en konflikt mellan förordningen om jobb och utvecklingsgarantin / FAS 3 och Europakonventionen respektive EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Då, blir förvaltningrätten som är fösta instans tvungna att pröva din överklagan över myndighetens beslut. Detta därför att man har enligt Europakonventionen art 6.1 rätt till att få sin sak prövad och man har rätt till en opartisk domstol och en rättvis rättegång. Sverige som medlem av EU har en skyldighet att följa och respektera Europakonventionen annars har Sverige som land gjort sig skyldig till det som kallas för konventionsbrott. Detta kan också tolkas som att ett land brutit mot EU-fördraget. Mvh Mikael

   • Daniel Says:

    Detta svarade AFs chef Thomas Fager i Falkenberg!

    Hej Daniel

    Deltagande i Jobb- och utvecklingsgarantin är ett erbjudande. Det är inte en
    skyldighet man som arbetssökande har. Därmed kan inte heller
    Europakonventionens regler om skydd mot tvångsarbete eller motsvarande regler
    bli tillämpliga.
    Det står var och en fritt att som arbetssökande välja att vara inskriven vid
    den offentliga arbetsförmedingen. Det kan för den enskilde medföra vissa
    ekonomiska förmåner, men även vissa skyldigheter för att åtnjuta de förmånerna.
    Det är inte att likställa med tvångsarbete i Europakonventionens mening.

    Vad gäller omprövning av anvisning till fas 3:
    Det är inte ett beslut som kan bli föremål för omprövning i formell mening.
    Arbetssökande kan anvisas till Jobb- och utvecklingsgarantin och inom ramen för
    detta placeras i sysselsättningsfasen efter viss tid. Enheten för central
    omprövning inom myndigheten tar inte upp ärenden av denna typ till
    omprövning.

   • ifk07073 Says:

    Hej Daniel!

    AF:s chef är helt fel ute rent juridiskt!. Detta därför att man har “alltid” rätt att överklaga ett steg. Detta finns både i 22§ förvaltnngslagen och i Art 6.1 i Europakonventionen. Dvs, de kan “inte” vägra dig att få en omprövning av beslutet om anvisning till FAS 3.

   • ifk07073 Says:

    Hej Daniel!

    AF:s chef är helt fel ute rent juridiskt!. Detta därför att man har “alltid” rätt att överklaga ett steg. Detta finns både i 22§ förvaltnngslagen och i Art 6.1 i Europakonventionen. Dvs, de kan “inte” vägra dig att få en omprövning av beslutet om anvisning till FAS 3.

   • Daniel Says:

    Håller med! Jag har även blivit avstängd utan varningar eller något för jag kritiserat anordnare. Så det ligger hos omprövan också.
    Han har nog fått information från Juridiska avdelningen. Och det är ännu värre att inte jurister och andra begriper dessa saker.. Kan jag återkomma till dig om det skulle behövas. Synd att inte fler överklagar mm så där blir prejudikat osv..

   • ifk07073 Says:

    Hej Daniel!.

    Det här låter väldigt allvarligt, eftersom i Sverige så har vi rätt att yttra oss och för fram våra åsikter. Detta är grundlagsskyddat i Yttrandefrihetsgrundlagen. Att du blir avstängd av AF utan varningar bara för att du kritiserat FAS 3 anordnare är inte förenligt med grundlagen. Du har rätt att nyttja din grundlagsskyddade yttrandefrihet så länge du inte “avslöjar” hur en anordarnare…ofta ett privat företag fungerar…dvs deras affärsmetoder. Detta därför att inom det privata näringslivet finns det ett skydd för “affärshemligheter”. Men, som sagt var om du inte “avslöjar” sådant utan bara nyttjar din yttrandefrihet som är grundlagsskyddad så skall AF “inte” kunna stänga av dig utan att först komma med varningar om “avstängning”. AF verkar vara helt okunniga om hur rättssystemet är uppbyggt och fungerar både nationellt och inom EU-rätten.

   • Daniel Says:

    Problemet för mig är att jag får aktivitetsstödet indraget om jag inte tackar ja till anvisningen elller hur skall jag hantera det… men jag kommer överklaga och krångla så gott det går..AF är som du säger mycket dåligt insatta och jag som aldrig läst juridik kan mer än Af…Mvh Daniel …

   • ifk07073 Says:

    Hej Daniel!.

    Det här att de drar in hela ditt aktivitetsstöd om du inte tackar jag till FAS 3, är ett tydligt och flagrant övertramp från AF:s sida vad gäller art 6.1 i Europakonventionen. Dvs, din rätt att få saken prövad, och rätten till en opartisk domstol och en rättvis rättegång. Eftersom du helt uppenbart förvägras både omprövning och rätten att få överklaga, så har du förvägrats “rättsmedel” vilket innebär att då finns det ingen väg framåt i Sverige utan då blir det bara till att överklaga till Europadomstolen, och att Sverige har kränkt art 6.1 i Europakonventionen. Du skulle också kunna ta det här till tidningarna för sådant brukar skrämma makthavare. De vill inte hamna i ett mediadrev där Sverige riskerar att ställas inför Europadomstolen. Mvh Mikael

 2. Daniel Andersson Says:

  Hej igen!Har överklagat min nya anvisning till Fas 3 nu efter min avstängning..två ärende är i Förvaltningsdomstolen i Göteborg,
  en om avstängningen och en där jag begärt få
  ny anordnare istället för indragna pengar..Se hur omprövningen tar ställning. de skickar nog det vidare bara . Fick tillbaka häromdagen- Då har AF glömt tidspröva ärendet samt motivera beslutet..

  • ifk07073 Says:

   Hej Daniel!. Vad gäller det här med att “motivera” beslut, så är det lag på den saken. Det är nämligen reglerat i förvaltninglagen 20§. Här bifogar jag den 20§ så du kan se vad som gäller. Motivering av beslut
   20 § Ett beslut varigenom en myndighet avgör ett ärende skall innehålla de skäl som har bestämt utgången, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. Skälen får dock utelämnas helt eller delvis
   1. om beslutet inte går någon part emot eller om det av någon annan anledning är uppenbart obehövligt att upplysa om skälen,
   2. om beslutet rör tjänstetillsättning, antagning för frivillig utbildning, betygssättning, tilldelning av forskningsbidrag eller något jämförbart,
   3. om det är nödvändigt med hänsyn till rikets säkerhet, skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden eller något jämförbart förhållande,
   4. om ärendet är så brådskande att det inte finns tid att utforma skälen, eller
   5. om ärendet gäller meddelande av föreskrifter som avses i 8 kap. regeringsformen och det inte är fråga om prövning i högre instans efter överklagande.

      Har skälen utelämnats, bör myndigheten på begäran av den som är part om möjligt upplysa honom om dem i efterhand.

 3. Daniel Andersson Says:

  Blir förhoppningsvis tre ärende till Göteborg

 4. Daniel Andersson Says:

  Hej! Har fått svar på omprövningen angående omprövning av fas 3 anvisningen,omprövningen avvisar ärendet. Men säger ingenting om jag kan överklaga eller något. Har hänvisat till 22 förvaltningslagen samt 6,1 Europakonventionen.. Står bara att jag hänvisat till mänskliga rättigheter och juridiska regler men de bryr de sig inte om… Ses som en möjlighet att delta …
  Hur tänker du kring detta..?
  mvh Daniel

  • ifk07073 Says:

   Hej Daniel!.
   Ditt fall/ärendet är verkligen viktigt och jag skulle till och med kalla det för ett ärende som skulle kunna få status som “prejudikat” om saken tas upp i domstol. För, du har rätt att få deras beslut omprövat med stöd av 22§ förvaltningslagen, och även få saken prövad i allmän förvaltningsdomstol med stöd av 22a§ i förvaltningslagen. Att de avvisar din ansökan om omprövning är väldigt allvarligt. För att få klarhet i varför de avvisar ditt ärende så behöver ja få veta vad de skrivit exakt. Dvs, vilka lagrum åberopar AF som stöd för sitt avvisande. För, endast då går det att se hur man skulle kunna gå vidare med ditt ärende. För, den juridiska “knäckfrågan” är om en “anvisning” till FAS 3 är ett “beslut” och därmed möjligt att ompröva eller överklaga. Eller om en “anvisnig” är ett erbjudande och därmed inte möjligt att ompröva/överklaga med stöd av förvaltningslagen. Jag har nämnt ditt fall på min Facebook “utan” att nämna ditt namn. Du får stöd av samtliga de som har kommenterat mitt inlägg om det här. Folk är riktigt upprörda över hur AF agerar. Så, mitt råd till dig är att eventuellt gå till media med ditt fall tex “uppdrag granskning”. Sådant brukar leda till att myndigheterna ofta backar och ändrar sig. Mvh Mikael

   • Daniel Andersson Says:

    Pratade med handläggaren som fattat beslutet och hon får inte ens skriva hänvisning. Jag sa jag skickar ärendet till er i igen. Så kommer de skicka det till domstolen . Fast de säger ingen information och har man inte lite kunskap om detta så är man ofta maktlös. De har fått direktiv från juridiska enheten sa hon…..hör av mig igen hur det går tack så mycket
    ..mvh Daniel

 5. Daniel Andersson Says:

  Är väl två kvinnor med som driver ärende nu i Europadomstolen…intressant detta…

 6. Daniel Andersson Says:

  Den anger 7 Paragrafen 2007:414 Jobb och utvecklingsförordningen bara. Det betraktas inte vara ett beslut står där också.

  • ifk07073 Says:

   Hej Daniel!.

   I 7§ i förordningen står det “inte” ordagrant något om att anvisningen “inte” är ett beslut. Således har AF fel!. Dvs, det är vad vi kallar för “felaktig rättstillämpning”.

   Vad gäller omprövning/överklagande så hittar man däremot följande i 22§ i förordningen:

   22 § Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om det begärs av den som beslutet gäller. Vid omprövningen får beslutet inte ändras till den enskildes nackdel.
      En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran ska ges in till Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då den som begär omprövning fick del av beslutet. Förordning (2010:397).
   22 a § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om omprövning av beslut enligt 13, 14, 15 och 20 e §§ får dock inte överklagas.
      Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska överklagandet anses som en begäran om omprövning. Förordning (2010:397).

   Så, du måste “skriftligen” komma in med an ansökan om “omprövning” av anvisning till FAS 3 enligt ovanstående lagrum. Efter detta så skall myndighetens centrala enhet för omprövning. Den skall vara inlämnad “senast” tre veckor efter att beslut fattats, dvs 3 veckor efter att du fått anvisningen till FAS 3.

   Det som du måste vara uppmärksam på här är att enligt 22 a § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om omprövning av beslut enligt 13, 14, 15 och 20 e §§ får dock inte överklagas.

   Hoppas att detta kan vara till någon hjälp för dig vad gäller fortsättningen av ditt ärende hos AF.

   Mvh

   Mikael

 7. Daniel Andersson Says:

  Mina ärende är klara för avgörande..hör av mig då men vet, inte när,,,mvh Daniel

 8. rosvik94533 Says:

  Om man vill överklaga fas 3 beslut i europadomstol vart ska man vända sig då?
  / Tommy

  • ifk07073 Says:

   Hej Tommy!. Vad gäller överklagande av FAS 3 så finns det nu ett domstolsavgörande från en förvaltningsdomstol i Västra Götaland. Det som gäller är att det inte går att överklaga vidare till Europadomstolen. De har nämligen slagit fast att anvisningen till FAS 3 är inte att tolka som ett “beslut” och därmed går det varken att få saken omprövad av myndigheten (AF) eller att överklaga. Dvs, förvaltningslagen 22§ är inte möjlig att tillämpa på FAS 3 i rådande läge. Dvs, dessa personer som blir anvisade till FAS 3 befinner sig utanför det skydd från svenska lagar som omfattar alla andra svenska medborgare. Helt enkelt är de idag rätts och skyddlösa. Det betyder också att artikel 6.1 i Europakonventionen inte heller kan tillämpas på FAS 3 och anvisningar till FAS 3. Med vänlig hälsning Mikael Drakenberg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: