Archive for March, 2012

Lag – rättstillämpning – rättssäkerhet!

March 28, 2012

För att det här med lag, ordning och rättssäkerhet skall fungera i Sverige så krävs det att rättstillämparen har gedigen kunskap och erfarenhet av den “juridiska metoden”, vilket man hittar i tex boken “Praktisk juridisk metod” skriven av Berth Lehrberg. Dessutom krävs det förstås att man förstår hur man hittar och använder sig av rättskällorna, för att man skall kunna lösa det “juridiska problem” man står inför. Hur detta går till hittar man i boken “Finna rätt – Juristens källmaterial och arbetsmetoder” skriven av Ulf Bernitz, Lars Heuman, Madeleine Leijonhufvud, Peter Seipel, Wiweka Warnling-Nerep och Hans-Heinrich Vogel. Lika viktigt är det förstås att man lär sig läsa och tolka förarbetena till den lagstiftning som ens ärende/mål berör…dvs olika utredningar/propositioner. Sedan måste man givetvis känna till de olika instanserna som är aktuella i ens fall, och att det i vissa mål också kan vara aktuellt med prövning i Europadomstolen, men även att finna rättspraxis och prejudikat från nationella domstolar eller Europadomstolen för att få vägledning.

Advertisements

Att Googla arbetssökande!

March 22, 2012
Har nu på Google gått igenom alla sökträffar på mitt namn , och nästan allting berör jobb och arbetsmarknad och det är sådant som jag kan stå för till 100%. Där finns hänvisningar till min svenska blogg och min amerikanska blogg där jag också berör arbetsmarknad och lite andra samhällsfrågor. Sedan finns det hänvisningar när jag kommenterat någon relevant samhällsfråga. Högt upp bland sökresultaten finns också en hänvisning till att jag finns på Facebook, vilket jag “inte” har några problem med. Så, jag har inget att dölja för “potentiella” arbetsgivare!

“Tillstånd som egendom”

March 21, 2012

Eftersom grupp 3:10 väljer att tillämpa tp 1 artikel 1 dvs “skydd för egendom”, då Pudas fick sitt “trafiktillstånd och sedan 1 år senare fick sitt “trafiktillstånd” återkallat.

Därför ställer vi oss frågan om “tillstånd kan ses och tolkas som egendom” och då har vi funnit att “tillstånd” kan uppfattas och tolkas som “egendom” dvs falla in under artikel 1 tp 1.

I boken “Europarätten: En introduktion till EU-Rätten och Europakonventionen” så påpekar författarna Mattias Nilsson och Jenny Lundberg att “Egendom har här getts en mycket vid innebörd, i princip alla rättigheter som har ett penningvärde – så att även fordringar, immateriella rättigheter och begränsade sakrätter ingår, liksom vissa berättigade förväntningar om ekonomiska förmåner. I det svenska fallet “Tre Traktörer” har ett utskänkningstillstånd (för alkohol) ansetts vara “egendom” i artikelns mening. (Nilsson & Lundberg.2010:140).

Således skulle grupp 3:10 kunna argumentera som hon gör, dvs att ett “trafiktillstånd” kan betraktas som en “egendom” dvs tp 1 artikel 1 är tillämplig.

Skydd för privatlivet

March 20, 2012

Advokat Mattias Nilsson och Jur.kand Jenny Lundberg har skrivit den mycket intressanta boken Europarätten – En introduktion till EU-Rätten och Europakonventionen.

I denna mycket intressanta och relevanta bok så tar de bland annat upp det här med skydd för privatlivet, och de resonerar som så att:

Skyddet för privatlivet med mera i artikel 8 har ett mycket omfattande tillämpningsområdet. Skyddet för privatlivet är inte absolut, utan får begränsas med stöd av lag i den utsträckning det är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. Beträffande mindre allvarliga ingrepp i den personliga integriteten anses stater ha en förhållandevis stor frihet att tillåta eller förbjuda olika aktiviteter – till exempel har krav på bilbälte, obligatoriska hälsokontroller och blodprov vid misstänkt rattonykterhet eller för fastställande av faderskap inte ansetts strida mot artikel 8. Däremot uttalade sig domstolen i målet Codarcea att staten avseende såväl allmänna som privata sjukhus har en skyldighet att vidta lämpliga åtgärder för att skydda patienternas integritet och se till att patienterna informeras om konsekvenserna av till exempel en operation och med full kännedom om dem kan ge samtycke (eller inte ge samtycke) till behandlingen. I fallet fälldes Rumänien för att det i praktiken varit omöjligt för en felbehandlad kvinna att få ersättning för medicinsk vårdslöshet.

Myndigheters kontroller av personers förflyttningar, kontakter och övervakning av besök i hemmet har ansetts oförenliga med respekten för privatlivet och hemmet (så länge de inte är proportionerliga inskränkningar). Storbritannien kränkte skyddet för privatlivet när polisen gavs rätt att med stöd i en terroristlag stoppa  och visitera personer utan att det fanns någon misstanke mot personerna. Domstolen konstaterade att det ett tydligt intrång i respekten för privatlivet samt att visiteras offentligt och få sina personliga uppgifter utlämnade i allmän åsyn kunde förvärra intrånget genom ett inslag av förnedring.

Artikel 8 aktualiserar även enskildas skydd mot att myndigheter inhämtar och förvarar personuppgifter. Sådant får inte används i odemokratiska syften , tex  åsiktsregistrering, men i övrigt har konventionsstaterna ett stort bedömningsutrymme – särskilt när det gäller skyddet mot spioneri.  I det svenska Leanderfallet hade Leander anställts på Marinmuseum i Karlskrona, vilket var en säkerhetsklassad tjänst. Efter att SÄPO hade gjort en personkontroll sades han upp med hänvisning till resultatet av kontrollen. Han fick dock inga närmare besked om vad som gjort att han klassats som en säkerhetsrisk. Utan att veta vad som framgick av de sekretessbelagda uppgifterna fann en oenig Europadomstol att detta inte innebar ett brott mot konventionen. I ett senare fall från 2006 (Segerstedt-Wiberg mfl mot Sverige) fann Europadomstolen att den svenska hanteringen av SÄPO akter i flera avseenden kränkte rättigheter enligt konventionen. Dels saknades effektiva nationella rättsmedel för en prövning av SÄPO:s skyldighet att rätta eller radera uppgifter i sina register (artikel 13). Dels riktades kritik mot att inaktuella uppgifter inte raderades. I det aktuella fallet hade register – baserat på uppgifter från 1967 – bland annat förts över deltagande i politiska möten eller medlemskap i KPML(r) mot bakgrund av att organisationen förespråkade våld som politisk metod. Enbart sådana uppgifter kunde inte över 30 år senare innebära ett hot mot rikets säkerhet som motiverade att uppgifterna fortfarande fanns kvar i SÄPO:s register. Därigenom hade artikel 8, 10, och 11 kränkts”. (Nilsson & Lundberg.2010:123-124)

 

Vad är mänskliga rättigheter?

March 20, 2012

Kristina Hedlund Thulin har skrivit boken Lika i värde och rättigheter – om mänskliga rättigheter. I denna bok börjar hon redan direkt i början av boken genom att ställa frågan: Vad är mänskliga rättigheter?. Hon svarar också på denna viktiga fråga, genom att hon resonerar som så att “De mänskliga rättigheterna slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Alla människor är lika mycket värda. Alla människor har samma rättigheter oavsett ras, hudfärg, kön, nationalitet eller socialt ursprung, egendom, språk eller religion. Mänskliga rättigheter betyder att människor har rätt: (1) till liv och frihet, (2) att tycka och säga vad man vill, (3) till opartisk rättegång, (4) att gifta sig med vem man vill och bilda familj, (5) till mat kläder och bostad och en tillfredsställande levnadsstandard, (6) till utbildning och arbete, och (7) till hälsa”. (Hedlund Thulin.2008:13)

Individen och myndigheterna!

March 18, 2012

Vad gäller avstängning hos Arbetsförmedlingen så är det ett “beslut” av en “myndighet” och enligt Förvaltningslagen 22§ så har man rätt att få ett beslut överprövat först hos myndigheten, och ändrar sig “inte” myndigheten så har man rätt att överklaga saken till allmän förvaltningsdomstol. För, enligt artikel 6 i Europakonventionen så har man rätt att få sin sak prövad “rättsligt” i en “opartisk domstol”.

Sverige har också “förpliktelser” gentemot Europakonventionen, och i den nya Regeringsformen (SFS 2011:109) så kan man i
19 § läsa ordagrant, klart och tydligt att “Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden
på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lag (2010:1408)”.

Således får Sverige “inte” meddela vara sig lag, förordningar eller myndighetsföreskrifter som står i strid med eller riskerar stå i strid med Europakonventionen. Sverige har också förpliktelser gentemot EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna då denna stadga är “bindande” för alla EU:s medlemsländer.

Därmed kan en individ/arbetssökande åberopa både Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna inför myndigheterna, dvs när individen har med Arbetsförmedlingen att göra.

 

Mycket användbara “juridiklänkar”:

March 11, 2012

Juridisk information

Länk till svensk juridik:

https://lagen.nu/

Privacy Act of Canada:

http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/P-21.pdf

ACTA avtalet – Rådets förslag till beslut:

http://www.webcitation.org/651TgzVzC

Europakonventionen:

http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/020521/bb9e3648d3ba4bc99876ca6c6485a221/europa_501104.pdf

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna:

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_sv.pdf

U.S. Constitution:

http://www.archives.gov/exhibits/charters/constitution.html

Bill of Rights in the U.S. Constitution:

http://www.ratical.org/co-globalize/BillOfRights.html

Sveriges Domstolar:

http://www.domstol.se/

Europadomstolen:

http://www.echr.coe.int/ECHR/homepage_en

Europeiska Unionens Domstol:

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

Tidskriften “Dagens juridik”:

http://www.dagensjuridik.se/

Nya rättsfall från Högsta Förvaltningsdomstolen:

https://lagen.nu/dom/nyheter/forvaltning.html

Europaparlamentets och rådets IPRED-direktiv “skydd för immaterialla rättigheter”:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004L0048:20040520:SV:PDF

Ändringsförslag angående IPRED-direktiv:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0168:FIN:SV:PDF

Förvaltningslag (1986:223):

https://lagen.nu/1986:223

Utredning om ny förvaltningslag (SOU 2010:29)

http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/50/83/09ece60d.pdf

Den nya Plan- och bygglagen:

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm

Jordabalk (1970:994) angående fastigheter, rättförhållanden mellan grannar, Arrende osv:

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm

Utredning “En reformerad grundlag” (SOU 2008:125)

http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/77/44/3623172e.pdf

Lag (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (FRA-lagen)

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080717.htm

Den nya “Försvarsunderrättelsedomstolen”:

http://www.undom.se/default.html

Lag om ändring i regeringsformen (SFS 2010:1408):

http://www.lagboken.se/files/SFS/2010/101408.PDF

Lag om allmän kameraövervakning:

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980150.htm

Lag om hemlig kameraövervakning:

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19951506.htm

SOU 2009:87 “En ny kameraövervakningslag”:

http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/46/70/d6fdb86d.pdf

Ds 2011:1 “Olovlig fotografering”:

http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/95/70/696e74c9.pdf

Lagrådsremiss “Kränkande fotografering”:

http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/73/60/08f8404a.pdf

Europeisk juridikportal:

https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=sv

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100110.htm

Länk till “prejudikat” från Högsta Domstolen:

http://www.hogstadomstolen.se/Avgoranden/

Juridisk information – länk till min personliga website

March 9, 2012

Hej vänner och kära läsare! Här delar jag med mig av mycket användbara juridiska länkar från min personliga website. http://www.jagvillhaettjobb.n.nu/juridisk-information

Angående “Kameraövervakning” och “olovlig/kränkande” fotografering

March 5, 2012

Hej vänner och kära läsare!

Två länkar som känns jätteviktiga att dela med sig av och som nu är aktuella på grund av en ny lagrådsremiss

är dels Ds 2011:1 om “olovlig fotografering”

http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/15/95/70/696e74c9.pdf

Men även den lagrådsremiss som lämnades till lagrådet den 1 mars 2012 med benämningen “kränkande fotografering”.

http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/73/60/08f8404a.pdf

 

En blogg om folkrätt och politik som jag rekommenderar!

March 5, 2012

Hej vänner och kära läsare!

Tänkte bara tipsa de läsare som följer min blogg att det finns en mycket bra blogg om folkrätt och politik, som skrivs av Mark Klamberg.

Jag rekommenderar verkligen alla som är intresserade av juridik , folkrätt och politik att ta del av hans blogg då den innehåller mycket

som är väldigt intressant och väldigt relevant. Länken till hans blogg hittar ni här:

http://klamberg.blogspot.com/