Archive for January, 2012

Det “juridiska” begreppet “tvångsarbete och eller annat påtvingat arbete”.

January 19, 2012

I boken Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – en kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, så tar tidigare justitierådet Hans Danelius upp begreppet “Tvångsarbete”, och resonerar som så att “Frågan vad som skall förstås med tvångsarbete och påtvingat arbete blev först föremål för bedömning av Europakommissionen i det så kallade Iversenmålet. Under åberopande av ILO:s praxis på området uttalade kommissionen i sitt beslut att begreppet tvångsarbete och påtvingat arbete karakteriseras av två  omständigheter, nämligen (a) att arbetet utförs av den arbetande mot  hans vilja, och b) att kravet på att arbetet skall utföras är orättfärdigt eller innefattar ett element av förtryck eller att arbetet innebär en påfrestning (“hardship”) som skulle kunna undvikas. (Danelius. 2002:88)

Advertisements

Företagande och offentlig rätt

January 19, 2012
För företagare så är det jätteviktigt att känna till om ens verksamhet är “tillståndspliktig”. Det kan tex gälla om man startar en affär och där säljer livsmedel. Då krävs det tillstånd enligt livsmedelslagen. Startar man tex en restaurang/krog och vill sälja öl, och vin och kanske sprit…då krävs det tillstånd enligt Alkhollagen. Men, en restaurang kan också kräva tillstånd enligt strålskyddslagen om man har starka lampor som blinkar i olika färger, eftersom då är det tal om tillstånd för “laser”, vilket kräver att man som företagare söker tillstånd hos Strålsäkerhetsmyndigheten. Vill ett företag bedriva verksamhet som kan anses som miljöfarlig verksamhet, då är verksamheten tillståndspliktig och då måste företaget söka tillstånd enligt Miljöbalken. Men, rent allmänt så gäller “Näringsfrihet” i Sverige och EU. Detta så länge det inte är en verksamhet som är “tillståndspliktig”.

Angående förvaltningsrätt

January 19, 2012
Tänkte bara informera om att det är jätteviktigt att känna till skillnaden mellan förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen. Förvaltningslagen berör handläggningen av ärenden på myndigheterna, medan förvaltningsprocesslagen handlar om hur det skall gå till när ett ärende hamnar i en förvaltningsdomstol. Något annat som är jätteviktigt att känna till är skillnaden mellan “lagstiftning” och “speciallagstiftning”. Lag kan tex vara förvaltningslagen, medan speciallagstiftning är tex strålskyddslagen, plan och bygglagen, polislagen osv. Om speciallagen avviker från vanlig lag, så är det speciallagen som har företräde. Lika viktigt är det att känna till att om det finns en konflikt mellan nationell lag och EU-rätt, så har EU-rätten företräde. EU-förordningar kan tex åberopas direkt inför svensk domstol och svenska myndigheter. EU-direktiv däremot skall implementeras i svensk lag innan de blir gällande i Svensk rätt. Juridik är helt enkelt mycket intressant och användbart när man väl förstår hur det juridiska systemet fungerar både nationellt och inom EU.

Sverige måste förändras – sluta se “ofrivilligt” arbetslösa som ett problem

January 13, 2012

Allt handlar i grund och botten om vilka “attityder” vi har till varandra som människor. Vi måste sluta se människor som “problem”, och sluta se “bristen” på mångårig/flerårig arbetslivserfarenhet som ett “problem”. För, vi missar så många hungriga arbetssökande som “inte” vill något annat än att försörja sig själva och bidra till vårt land.

Det är mycket uppenbart för mig personligen att “vem som helst” kan bli dissad av arbetsgivarna för vad som helst utan att man ens får veta vad det handlar om. Är man det minsta lilla avvikande eller “udda”, eller inte passar in i arbetsgivarnas “föreställningsvärld” då riskerar man permanent utanförskap och utfrysning från arbetsmarknaden.

Personligen har jag i princip blivit “dissad/portad” av alla arbetsgivare där jag sökt jobb, så jag vet personligen hur det känns. Jag har tagit det väldigt personligt och det har medfört många sömnlösa nätter, vilket i sin tur har påverkat humöret. Dvs, det behövs inte mycket för att jag skall bli “förbannad”.

Så, förutom attityder så handlar det om att förändra systemet i grunden, tex göra som i Kanada där man har Entry Level Jobs, som minskar kraven på arbetslivserfarenhet, och därmed underlättar för individen att hitta ett relevant/lämpligt jobb. Samtidigt underlättar detta system för arbetsgivarna att hitta nya intressanta medarbetare. Sedan handlar det om att många högskoleutbildningar och universitetsutbildningar måste anpassas till verkligheten, dvs det måste finnas en aktiv samverkan mellan dessa utbildningar och arbetsmarknaden. Detta har man lyckats med i Kanada, och det har medfört att arbetslösheten bland nyutexaminerade i princip “inte” existerar.

Sedan borde vi satsa på så viktiga saker som meriterande Internships, som gör det lättare att få in en fot på den “reguljära/verkliga” arbetsmarknaden. Detta fungerar både i Kanada och Amerika, så här har vi mycket att lära.

Sedan borde vi lära oss av organisationen Jobtrain, för att hjälpa människor att bli anställningsbara, och kanske till och med underlätta för människor att byta inriktning i livet när man kör fast. För att köra fast i en hopplös situation där man inte kommer någonstans oavsett hur energiskt, aktivt, ansvarsfullt och professionellt som man söker jobb leder bara till att man sjunker längre och längre ner under den internationellt erkända fattigdomsgränsen.

En annan mycket framgångsrik organisation som vi kan lära oss mycket av är Cincinnati works, som har en mer human och professionell övergång mellan arbetslöshet och arbete/egen försörjning. Detta behövs, därför att var och en har bara ett liv här på jorden. Vi har inte råd med alla dessa “försäkringssjälvmord” som nu sprider sig som ett virus över Sverige därför att människor blir nollklassade och utförsäkrade.

För, så som det fungerar i Sverige idag så kommer ännu fler att bli dömda till fattigdom därför att de inte släpps in på den “reguljära/riktiga” arbetsmarknaden. För att sådana här förändringar skall kunna ske så måste vi få in en ny typ av politiker som är mer verklighetsförankrade och som förstår hur verkligheten fungerar inte bara i Sverige utan runt om i världen.

I grund och botten handlar allt om vilken människosyn man har , och hur man bemöter och behandlar andra människor.

Jag skulle aldrig bemöta och behandla människor på det sätt som jag själv blir bemött och behandlad överallt där jag söker jobb.  För, jag vet hur ekonomiskt och psykiskt slitsamt det är att i princip bli mer eller mindre “portförbjuden” överallt på den svenska arbetsmarknaden. Det börjar likna tyst psykisk mobbning och jag har fått nog av detta mycket barnsliga och småaktiga beteende.

Mitt erbjudande till sveriges arbetsgivare

Så, jag bjuder härmed in sveriges arbetsgivare till att sitta ner vid bordet tillsammans med mig och att vi genom en ansvarsfull kommunikation och dialog försöker komma fram till en lösning som båda parter kan leva med och acceptera.  Jag räcker härmed ut en öppen hand och en “open mind” för att försöka hitta en lösning som båda parter kan leva med. För, jag tror verkligen på att individer med ett “öppet sinne” och utan “fördomar” kan hitta lösningar om parterna verkligen försöker. Ett alternativ är att vi kallar in “medlare” från USA och Kanada, för att försöka hitta en lösning på den totala “låsning/brist på förtroende” som nu finns gentemot mig som människa och arbetstagare.

Detta erbjudande står inte kvar för “evigt”!. Om inget sker inom 6 månader så dras mitt erbjudande tillbaka från bordet och då är vi tillbaka på ruta 1.

Mvh

Mikael Drakenberg

E-post: mikael@drakenberg.se

Att lära av andra länder och kontinenter angående jobb och arbetsmarknad är viktigt!

January 12, 2012

Ett annat land/en annan kontinent som vi kan lära oss väldigt mycket av när det gäller ungdomar och arbetsmarknad är Australien. Där har man precis som i Kanada den här möjligheten med Apprenticeships, vilket innebär att de får rejäl ekonomisk ersättning under denna tid, för att de inte skall hamna i ekonomisk misär. Dessa Apprenticeships leder också till att arbetslösheten bland ungdomar minskar och de som gått den här vägen är mycket attraktiva på arbetsmarknaden
http://jobsearch.gov.au/jobseekerinfo/pages/youth.aspx
Ett annat mycket “berömvärt” initiativ för att öka ungdomars inkludering i samhället och möjligheter för att bygga upp sin erfarenhet, och som arbetsgivarna ser som “meriterande/kvalificerande” är idealist.org , som är en sammanhållen sida där man kan hitta olika typer av Internships, Volunteerjobs osv.
http://www.idealist.org/

Inkludering istället för exkludering. I Amerika har de under mycket lång tid lyckats med inkludering istället för att människor hamnar på glid. Det framgångsrika programmet AmeriCorps har gett människor möjligheter istället för utanförskap. Och den som “Tjänar sitt land” får som tack sin “utbildning” betald.
http://www.americorps.gov/

I Kanada har man också valt att underlätta för ungdomarna i deras jobbsökande, genom att man skapat en sammanhållen “sajt” där de hittar allting som de behöver för ett framgångsrikt jobbsökande, nämligen “Youthjobs”
http://www.youth.gc.ca/eng/home.shtml

Slutligen så har den Kanadensiska modellen en annan stor fördel jämfört med den icke-fungerande “svenska modellen”. Detta då de har en sammanhållen strategi för ungdomarnas inträde på arbetsmarknaden och det under mänskliga villkor. Denna strategi kallas för Youth Employment Strategy (YES)
http://www.youth.gc.ca/eng/common/yes.shtml

En annan fördel med den Kanadensiska modellen är att där har de det framgångsrika samarbetet mellan akademi och arbetsmarknad, nämligen “federal student work experience program” (FSWEP).
http://jobs-emplois.gc.ca/fswep-pfete/index-eng.htm

Jag förespråkar den Kanadensiska modellen. Där behöver “ingen” utsättas för att tvingas göra praktik “gratis” eller “gratisarbeta” så som vi har i FAS 3. I Kanada har de fördelen att där tillämpar man så kallade APPRENTICESHIP GRANTS. Detta stärker den enskilda individens anställningsbarhet.
http://www.actionplan.gc.ca/eng/feature.asp?mode=preview&pageId=204

CV för Mikael Drakenberg

January 5, 2012

Mikael Drakenberg
Fornhöjdsvägen 16, Bv
152 58 Södertälje
Tel: 0733 916629
Epost: mikael @drakenberg.se
LinkedIn: http://se.linkedin.com/pub/mikael-drakenberg/1a/13a/5a2

CURRICULUM VITAE

Mål,framtidsplaner och personlighetsprofil:
Mitt anställningsmål är att få ett arbete där jag får praktisera mina förvärvade kunskaper inom samhällsfrågor, juridik och gärna statsvetenskap. Jag ser att mina erfarenheter och min personlighet passar väl för arbeten inom såväl administration, kundtjänst, handläggare och utredare. Då jag saknar lång arbetslivserfarenhet är jag intresserad även av en traineetjänst hos er, där jag får visa vad jag går för. Jag är framförallt intresserad av att arbeta i en kommunal eller statlig verksamhet, myndigheter där jag ser att min analytiska förmåga och min noggrannhet kan komma väl till pass. Som person är jag vetgirig, nyfiken och social. Jag sätter mig snabbt in i arbetsuppgifter och är en bra och omtänksam kollega. Satsa på mig och ni har en lojal och flitig anställd.
Arbetslivserfarenhet:

Bemannia (Heltid, 11/10 – 13/10 (2008)
Proffice 2007-2008
Jag har haft uppdrag på flera olika myndigheter med varierande administrativa sysslor.
Malmö Högskola (vårterminen 2007)
Arbetsuppgifter: att transkribera ett stort datamaterial (bandade intervjuer) inom ramen för ett projekt om tvåspråkighet i skolan. Registrering av resultaten från nutidsorienteringen ute på Strömbergs i Flemingsberg.
Utbildning:
Filosofie Kandidatexamen i statsvetenskap, 180 poäng
Södertörns högskola, examen 2006.
Förvaltningsprogrammet, Svenska Social- och kommunalhögskolan,
Helsingfors Universitet (1994-2000).
Juridik studier: Internationell rätt; Försvarshögskolan; Stockholm.(HT 2010)
Juridik studier: Förvaltningsrätt, Malmö Högskola (HT 2009)
Juridik studier: EU-rättens grunder (7,5poäng), Södertörns Högskola (1/9 – 28/9, 2011)
Statsvetenskapliga studier: Freds- och konfliktvetenskap, Malmö Högskola (VT 2006 – HT
2007)
Övriga samhällsvetenskapliga studier: Omvärldsanalys, Malmö Högskola (VT 2009)

Examensarbete
Utvärdering av Växtkraft Mål 4-programmet: En granskning av två utvärderingsrapporters
angreppssätt och resultat (6sv).
Kandidatavhandling i offentlig ekonomi med statsvetenskap
(Svenska Social & Kommunalhögskolan, Helsingfors Universitet 2000-02-25
Projektarbete/magisteruppsats: ”11 september” En fallstudie av upprätthållandet av
ordning och kollektiv säkerhet, Södertörns Högskola.
Språkkunskaper:
Engelska (flytande kunskaper), Helsingfors Universitet
Svenska (flytande kunskaper), Helsingfors Universitet
Finska (Nybörjarkurs), Helsingfors Stads Svenska arbetarinstitutet
Övrigt:
Data/IT kunskaper (grunderna i ADB (MS Office/MS Windows/E-mail/Social media).

Övriga studier exempelvis: redovisning/bokföring, offentlig rätt och offentlig ekonomi.
Har erfarenheter av utlandsstudier (Finland).

Intressen:
På min fritid tycker jag om att hjälpa andra att hittar var de nya jobben växer fram
och det gör jag genom att dela med mig av jobbtips via Facebook (Dolda Jobb) och
viaTwitter, men även via min egen sida på Facebook “How to find the new jobs!”.

På min fritid tycker jag också om att umgås med släkt och vänner, men även att läsa
intressanta böcker på engelska och svenska. Jag har också ett mycket stort idrottsintresse.

Min förebild vad gäller idrott och ledarskap, men även hur man bör uppträda som person är den tidigare lagkaptenen i Detroit Red Wings , Steve Yzerman. Dvs, “laget kommer alltid före jaget”.