Archive for December, 2011

Oligopol, monopol och dominerande företag!

December 27, 2011

Hej vänner och kära läsare!

Idag tänkte jag fortsätta min redogörelse och sammanställning av det viktigaste inom marknads- och konkurrensrätten.

Bernitz (2011) lyfter i boken “Svensk och europeisk marknadsrätt 1” fram att “motsatsen till fri konkurrens i betydelsen fullständig konkurrens är det faktiska monopolet. Detta är också ett ytterlighetsfall som förutsätter att företaget är helt ensamt på sin marknad (monopolist i ekonomisk bemärkelse). En sådan total, faktisk ensamställning är sällsynt (bortsett från den vanliga situationen  att företag har monopol på reservdelar och liknande till sina egna produkter).  Det förekommer sannolikt oftare att ett företag genom lagstiftning har givits ensamrätt att driva viss verksamhet, rättsligt monopol.

Det är däremot vanligt, inte minst i Sverige, att ett företag behärskar så stor del av marknaden, att det har en dominerande ställning på denna. I det allmänna språkbruket kallas ibland också sådana företag för monopol, särskilt om dominansen är mycket stark. Är så fallet talar man lämpligen om kvasimonopol eller superdominans. Som allmän term är dock företag med dominerande ställning eller kortare dominerande ställning att föredra och används inom konkurrensrätten.

Mycket vanligt på många marknader är att det råder fåtalskonkurrens, oligopol. Här utspelas konkurrensen väsentligen mellan ett fåtal stora företag, ofta 3-5 stycken, med likvärdiga produkter, god kännedom om varandra och möjligheter att anpassa sina åtgärder efter den effekt som dessa kan ha på konkurrenternas handlande. Ett välkänt exempel är den svenska bensin- och oljemarknaden. Ett utmärkande drag för denna marknadsform är att företagen är ömsesidigt beroende av varandras beslut. På marknader, där konkurrensen väsentligen utspelas mellan endast två inbördes självständiga företag, föreligger duopol.

Finns det å andra sidan ett större antal säljare av likartade, men inte identiska, varor på marknaden, föreligger ofta monopolistisk konkurrens“. (Bernitz. 2011:52-53)

Bernitz (2011) tar även upp det här med Rättsligt monopol och Faktiskt monopol, och där resonerar han som så att “Rättsligt monopol föreligger när ett visst företag eller förvaltningsorgan har givits legal ensamrätt att driva ett visst slags ekonomisk verksamhet, i Sverige tex Systembolaget. Om en  näringsidkare gör intrång i ett rättsligt monopol, är detta straffbart. Där ett rättsligt monopol föreligger är näringsfriheten helt utsläckt; det råder totalt konkurrensförbud inom det område monopolet täcker. De rättsliga monopolens förenlighet med EU-rätten är problematisk.

Faktiskt monopol föreligger när ett företag har en faktisk ensamställning på den relevanta marknaden men saknar juridiskt skydd mot att konkurrenter söker etablera sig. Faktiska monopol utgör givetvis en mycket långtgående form av konkurrensbegränsning men är som nämnt rätt sällsynta. Vanligare är att ett företag är helt dominerande på den relevanta marknaden med en marknadsandel på 80-90% eller mer, superdominans“. (Bernitz. 2011:60)

 

Advertisements

Monopol, oligopol och dominerande företag

December 25, 2011

Hej vänner och kära läsare! Hoppas att ni alla fick en riktigt fin julafton igår!

Idag tänkte jag fortsätta att redogöra för de viktigaste inom marknads och konkurrensrätten, då detta är ett mycket viktigt rättsområde i både Sverige och EU.

I boken Svensk och europeisk marknadsrätt 1: Konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar så tar Professor Ulf Bernitz upp det här med Monopol, oligopol och dominerande företag. Han resonerar som så att “Motsatsen till fri konkurrens i betydelsen fullständig konkurrens är det faktiska monopolet. Detta är också ett ytterlighetsfall som förutsätter att företaget är helt ensamt på sin marknad (monopolist i ekonomisk bemärkelse). En sådan total, faktisk ensamställning är sällsynt (bortsett från den vanliga situationen att företag har monopol på reservdelar och liknande till sina egna produkter). Det förekommer sannolikt oftare att ett företag genom lagstiftning har givits ensamrätt att driva viss verksamhet, rättsligt monopol.

Det är däremot vanligt, inte minst i Sverige, att ett företag behärskar så stor del av marknaden att det har en dominerande ställning på denna. I det allmänna språkbruket kallas ibland också sådana företag för monopol, särskilt om dominansen är mycket stark. Är så fallet talar man lämpligen om kvasimonopol eller superdominans. Som allmän term är dock företag med dominerande ställning eller kortare dominerande företag att föredra och används inom konkurrensrätten.

Mycket vanligt på många marknader är att det råder fåtalskonkurrens, oligopol. Här utspelas konkurrensen väsentligen mellan ett fåtal stora företag, ofta 3-5 stycken, med likvärdiga produkter, god kännedom om varandra och möjligheter att anpassa sina åtgärder efter den effekt som dessa kan ha på konkurrenternas handlande. Ett välkänt exempel är den svenska bensin- och oljemarknaden. Ett utmärkande drag för denna marknadsformen är att företagen är ömsesidigt beroende av varandras beslut. På marknader, där konkurrensen väsentligen utspelas mellan endast två, inbördes självständiga företag, föreligger duopol. Finns det å andra sidan ett större antal säljare av likartade, men inte identiska, varor på marknaden, föreligger ofta monopolistisk konkurrens”. (Bernitz. 2011:52-53)

 

Konkurrens och konkurrensbegränsning

December 23, 2011

Hej vänner och kära läsare!

Professor Ulf Bernitz skriver i den nya och rykande färska boken “Svensk och europeisk marknadsrätt 1: Konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar”  att “termen konkurrensbegränsning (restraint of competition, restrictive business practice) är egentligen nationalekonomisk och knyter an till den grundläggande konkurrensteorin. Den begagnar termen fri eller fullständig (perfekt) konkurrens som beteckning för en teoretisk modell, som särskilt tar sikte på att förklara prisbildningsmekanismen. För att fri konkurrens i denna mening skall föreligga på en marknad, måste emellertid en rad förutsättningar vara uppfyllda. Köparna måste uppfatta de olika säljarnas produkter som likvärdiga, köpare och säljare måste ha tillgång till full information om sina inköps- och säljmöjligheter, och antalet köpare och säljare måste vara så stort att en förändring i den enskildes efterfrågan inte märkbart påverkar marknadspriset. Det får inte heller föreligga några  regleringar eller avtal beträffande beteendet på marknaden.

Tar man utgångspunkt i denna modell är konkurrensen inom våra dagars näringsliv i realiteten praktiskt taget alltid i viss mån begränsad. Fri konkurrens i betydelsen fullständig konkurrens är ett ytterlighetsfall, som tex kan förekomma på vissa varubörser. Utvecklingen har lett till att det finns konkurrensbegränsande inslag på praktiskt taget alla marknader, inte minst såsom en konsekvens av nutida krav på stordrift och specialisering.

Man brukar tala om en fungerande eller effektiv konkurrens (workable competition). Av stor betydelse är härvid inte bara den aktiva konkurrens som förekommer i ett visst läge utan också  hot om konkurrens i form av potentiell konkurrens från aktörer som inte i nuläget är verksamma på en viss marknad men som utan  alltför stora svårigheter kan gå in på denna.
Begreppet effektiv konkurrens är nyckeln till förståelsen av nutida konkurrenspolitik och konkurrenslagstiftning, både i Sverige och EU. Den nutida konkurrensrätten syftar primärt till att främja  effektiv konkurrens, främst genom att motverka konkurrensbegränsningar av större betydelse”. (Bernitz. 2011:51-52)

Den inre marknaden och marknadsrätten!

December 21, 2011

Hej vänner och kära läsare!

Idag tänkte jag ta upp lite intressant kring den inre marknaden och marknadsrätten som man finner i Ulf Bernitz nya bok “Svensk och europeisk marknadsrätt 1”.

Bernitz (2011) tar upp en av de viktigaste grunderna för marknadsrätten i Europa, nämligen Den inre marknaden, och här resonerar han som så att “Det slås fast redan i unionsfördragets inledande bestämmelser att unionen skall bygga på en social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft där full sysselsättning och sociala framsteg eftersträvas. I ett protokoll till Lissabonfördraget förklaras att den inre marknaden innefattar en ordning som säkerställer att konkurrensen inte snedvrids. En grundläggande utgångspunkt inom EU-rätten är likabehandlingsprincipen. Den innefattar ett generellt förbud mot varje form av diskriminering inom EU grundat på nationalitet och har direkt effekt (art. 18.1 FEUF). Unionens kärna kan sägas vara upprättandet av den inre marknaden. Den omfattar ett område utan inre gränser, där man avskaffat hindren för fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital mellan medlemsstaterna, dvs för de grundläggande produktionsfaktorerna (art. 26.2 FEUF).  Likaledes skall arbetskraften och kapitalet kunna röra sig fritt. Man vill alltså  uppnå att hela EU bildar ett enda område i ekonomiskt hänseende utan inre gränser.

Den fria rörligheten för varor på den inre marknaden bygger på att medlemsländerna inte får tillämpa tullar eller andra import- eller exportrestriktioner. Såväl produkter med ursprung i EU som produkter från tredje land som passerat unionens yttre gränser kan fritt cirkulera mellan medlemsstaterna: de är i fri cirkulation. Unionsrätten förbjuder också åtgärder med motsvarande verkan som kvantitativa importrestriktioner (art. 30 FEUF). Denna regel har direkt effekt och mycket bred räckvidd. I princip är alla bestämmelser i medlemsstaterna, som direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt, kan förhindra handeln mellan medlemsstaterna, åtgärder med motsvarande verkan.

I begränsad utsträckning är dock medlemsstaterna tillåtna att tillämpa nationella regler som verkar handelshindrande i syfte att säkerställa så kallad tvingande hänsyn, såsom allmän ordning, säkerhet och hälsa eller miljö eller konsumentskydd (art. 36 FEUF).

Den fria rörligheten för tjänster innebär att det normalt är fritt för företag och enskilda att utföra tjänster av alla slag i andra medlemsstater (art. 56 FEUF).

Den fria rörligheten för personer innebär att medborgarna i medlemsländerna också är unionsmedborgare och normalt har rätt att fritt röra sig mellan medlemsländerna och uppehålla sig i annan medlemsstat (art. 21 FEUF).

Den fria rörligheten för kapital innebär framför allt att alla restriktioner för kapitalrörelser mellan medlemsstaterna är förbjudna (art. 63.1 FEUF). Detta gäller både investeringar och kapitalplaceringer i annat medlemsland (inbegripet förvärv av företag) och även köp av fastigheter”. (Bernitz. 2011:23-27)

Bernitz (2011) lyfter i denna nya bok fram att “Som redan antytts finns det ett fundament av viktiga rättsregler som har till uppgift att dra upp rättsliga gränser för företagens ekonomiska verksamhet på marknaden genom ramregler för företagsetablering, konkurrens, marknadsföring, produktutformning, avtalsvillkor mm. Bakom dessa regler kan man på det nationella planet till stor del urskilja två huvudsyften, nämligen att säkerställa en effektiv och tillbörlig konkurrens mellan företagen på marknaden och att skydda konsumenterna.

Det är dessa ramregler som med här använd terminologi, bildar marknadsrätten. Den kan definieras som en del av rättsordningen vilken har till uppgift att normera bedrivandet av  näringsverksamhet och företagens handlande på marknaden genom ramregler som särskilt behandlar företagens etablering, marknadsföring, produkter och konkurrens samt skyddet för konsumenterna.

Inom marknadsrätten kan man urskilja delområden. Ett sådant är EU:s inre marknadsrätt som kort presenteras ovan i 1.3. En annan central del är konkurrensrätten. Termen konkurrensrätt är inte entydig. Den används numera framför att beteckna den del av marknadsrätten som avser reglerna om konkurrensbegränsningar (konkurrensbegränsningsrätt) och som alltså syftar till att säkerställa effektiv konkurrens. Konkurrensrätten i denna mening behandlar i första hand förbuden mot konkurrensbegränsande avtal och missbruk av dominerande ställning samt kontrollen av företagskoncentrationer (företagsförvärv). Konkurrensrätten bygger på den grundläggande uppfattningen att det behövs en lagstiftning mot konkurrensbegränsningar, aktivt övervakad av offentliga organ och tillämpad av domstolarna, för att säkerställa det marknadsekonomiska systemets upprätthållande och effektiva funktion samt för att skydda konsumenterna.

Konkurrensrätten, tagen i en vidare bemärkelse, har emellertid också till syfte att säkerställa att konkurrensen bedrivs med metoder som är tillbörliga med hänsyn till konsumenterna och andra näringsidkare.

Marknadsrätten ligger i gränsområdet mellan civilrätt och offentlig rätt. Till stor del utgör de marknadsrättsliga reglerna rättsliga styrmedel för samhällets kontroll av marknadens förhållanden – främst i syfte att främja effektiv och tillbörlig konkurrens och skydda konsumenterna”. (Bernitz. 2011:27-29)

Ett inkluderande samhälle är möjligt – Exemplet AmeriCorps!

December 13, 2011

Hej vänner och kära läsare!

Idag tänkte jag skriva lite om ett område som är mycket viktigt och som ligger mig varmt om hjärtat. Det handlar om möjligheterna att skapa ett inkluderande samhälle.

Vi har sätt att politiska beslut inte är vägen framåt, utan att politikerna bara tänker på sig själva och på sin egen plånbok. Därför behövs det helt andra aktörer som tar ansvaret och som inte stänger ute och exkluderar människor.

Det finns nästan inget av det här i Sverige eller EU, därför här har vi haft en tradition av att “staten” skall ta hand om alla. Dvs, välfärdsstaten.

Men, en förebild för mig när det gäller att skapa ett inkluderande samhälle och där ungdomar inte lämnas utanför samhället och tvingas bli förnedrade och bli bidragsberoende, är AmeriCorps.

AmeriCorps är ett program inom Corporation for National and Community Service, som engagerar människor inom väldigt många områden. Den stora fördelen med AmeriCorps är att de även inkluderar och välkomnar människor med funktionshinder, och de har också stor mångfald. Här spelar det ingen roll vad man heter, vilken etnisk bakgrund man har eller vilken nationell bakgrund man har. Här är alla välkomna att bidra till samhället och till de ställen där de bor.

Vad är AmeriCorps? – En kort förklaring:

AmeriCorps är verksamma inom ett flertal områden, tex:

  • Tutor and mentor disadvantaged youth
  • Fight illiteracy
  • Improve health services
  • Build affordable housing
  • Teach computer skills
  • Clean parks and streams
  • Manage or operate after-school programs
  • Help communities respond to disasters
  • Build organizational capacity

 

Mitt reviderade/korrigerade CV

December 8, 2011

Mikael Drakenberg
Fornhöjdsvägen 16, Bv
152 58 Södertälje
Tel: 0733 916629
Epost: mikael @drakenberg.se
LinkedIn: http://se.linkedin.com/pub/mikael-drakenberg/1a/13a/5a2

CURRICULUM VITAE

Mål,framtidsplaner och personlighetsprofil:
Mitt anställningsmål är att få ett arbete där jag får praktisera mina förvärvade kunskaper inom samhällsfrågor, juridik och gärna statsvetenskap. Jag ser att mina erfarenheter och min personlighet passar väl för arbeten inom såväl administration, kundtjänst, handläggare och utredare. Då jag saknar lång arbetslivserfarenhet är jag intresserad även av en traineetjänst hos er, där jag får visa vad jag går för. Jag är framförallt intresserad av att arbeta i en kommunal verksamhet, myndigheter där jag ser att min analytiska förmåga och min noggrannhet kan komma väl till pass. Som person är jag vetgirig, nyfiken och social. Jag sätter mig snabbt in i arbetsuppgifter och är en bra och omtänksam kollega. Satsa på mig och ni har en lojal och flitig anställd.

Arbetslivserfarenhet:

Bemannia (Heltid, 11/10 – 13/10 (2008)
Proffice 2007-2008
Jag har haft uppdrag på flera olika myndigheter med varierande administrativa sysslor.
Malmö Högskola (vårterminen 2007)
Arbetsuppgifter: att transkribera ett stort datamaterial (bandade intervjuer) inom ramen för ett projekt om tvåspråkighet i skolan. Registrering av resultaten från nutidsorienteringen ute på Strömbergs i Flemingsberg.

Utbildning:

Filosofie Kandidatexamen i statsvetenskap, 180 poäng
Södertörns högskola, examen 2006.
Förvaltningsprogrammet, Svenska Social- och kommunalhögskolan,
Helsingfors Universitet (1994-2000).
Juridik studier: Internationell rätt; Försvarshögskolan; Stockholm.(HT 2010)
Juridik studier: Förvaltningsrätt, Malmö Högskola (HT 2009)
Juridik studier: EU-rättens grunder (7,5poäng), Södertörns Högskola (1/9 – 28/9, 2011)
Statsvetenskapliga studier: Freds- och konfliktvetenskap, Malmö Högskola (VT 2006 – HT
2007)
Övriga samhällsvetenskapliga studier: Omvärldsanalys, Malmö Högskola (VT 2009)

Examensarbete
Utvärdering av Växtkraft Mål 4-programmet: En granskning av två utvärderingsrapporters
angreppssätt och resultat (6sv).
Kandidatavhandling i offentlig ekonomi med statsvetenskap
(Svenska Social & Kommunalhögskolan, Helsingfors Universitet 2000-02-25
Projektarbete/magisteruppsats: ”11 september” En fallstudie av upprätthållandet av
ordning och kollektiv säkerhet, Södertörns Högskola.
Språkkunskaper:
Engelska (flytande kunskaper), Helsingfors Universitet
Svenska (flytande kunskaper), Helsingfors Universitet
Finska (Nybörjarkurs), Helsingfors Stads Svenska arbetarinstitutet
Övrigt:
Data/IT kunskaper (grunderna i ADB (MS Office/MS Windows/E-mail/Social media).

Övriga studier exempelvis: redovisning/bokföring, offentlig rätt och offentlig ekonomi.
Har erfarenheter av utlandsstudier (Finland).

Intressen:

På min fritid tycker jag om att hjälpa andra att hittar var de nya jobben växer fram och det gör jag genom att dela med mig av jobbtips via Facebook (Dolda Jobb) och viaTwitter. På min fritid tycker jag också om att umgås med släkt och vänner, men även att läsa intressanta böcker på engelska och svenska.

Två mycket bra Android “applikationer” för jobbsökande via mobilen

December 5, 2011

Hej vänner och kära läsare! Nu på kvällen har jag hittat två mycket bra “applikationer” för “Android mobiltelefoner”. Det är två mycket användbara verktyg för att söka jobb.

Här nedan följer länkar till dessa två applikationer för jobbsökande via mobilen:

http://www.appbrain.com/app/jobmo-job-search/kiefer.JobMo

http://www.appbrain.com/app/job-search/com.indeed.android.jobsearch

En sida där du hittar flera olika applikationer som underlättar ditt jobbsökande via mobilen:

http://jobsearch.about.com/od/apps/job-search-apps.htm

 

Att hitta nya jobb inom olika branscher – en bra lista att börja med!

December 3, 2011

Hej vänner och kära läsare!

Här låter jag nu publicera en användbar lista med verktyg från olika branscher,

och detta för att underlätta ert jobbsökande. Nu har jag också lagt till en förklaring till varje länk,

så ni lätt hittar det ni söker efter.

Jobb inom Marknadsföring/reklam:

http://www.advertisingcrossing.com/

Jobb inom hotellnäringen:

http://www.hcareers.com/

En länk till Indeed.com för jobb inom HR/Rekrytering:

http://www.indeed.com.sg/HR-jobs

Jobb som sekreterare/administrativ personal:

http://www.ihiresecretarial.com/site_map.aspx?s_kwcid=TC-13054-2328351300-e-164959664&campaigntype=searchengine&campaign=msn&adgroup=SCL+-+Data+Entry+Jobs&searchterm=data+entry+jobs&ihirematch=e

Jobb inom bankvärlden:

http://www.bankjobs.com/

Jobb inom sport/idrott:

http://www.globalsportsjobs.com/

Jobb för journalister:

http://www.journalismjobs.com/

Mediajobb:

http://www.mediajobs.net/

Byggjobb:

http://www.construction-jobs.ie/

Jobb inom flygbranschen:

http://www.aviationjobsearch.com/

Industrijobb:

http://www.windindustryjobs.com/

Jobb inom solkraftsindustrin:

http://jobsinsolarpower.jobamatic.com/a/jobs/find-jobs

Jobb inom Förenta Nationerna:

http://unjobs.org/

Ingenjörsjobb:

http://www.ingenjorsjobb.se/?gclid=CKn7lO6ukKkCFQK-zAod0RCpgg

Ytterligare en bra guide till jobb inom flyget:

http://www.employmentguide.com/Airline_jobs/apply.html

En bra länk till ingenjörsjobb utomlands:

http://www.engineerjobs.com/

Jobb inom hotellnäringen:

http://www.hoteljobs.com/

En användbar länk till jobb i Storbritannien:

http://www.jobisjob.co.uk/tour-guide/jobs

Jobba på kryssningsfartyg:

http://www.cruiseshipjob.com/

En användbar länk till att jobba globalt inom flyget och flygindustrin:

http://www.flightglobal.com/jobs/default.aspx

Ett mycket bra sökverktyg för att hitta och söka jobb i Australien:

http://www.whoshiring.com.au/

Ett mycket bra sökverktyg för jobb inom säkerhetsbranschen i Storbritannien:

http://www.totaljobs.com/JobSeeking/Security.html

Har just hittat en mycket “intressant” karriärsajt för den som är intresserad av “alternativa energislag”, nämligen: Alternative power careers. Se länk här: http://alternativepowercareers.com/

 

Letar du nytt jobb? – Här hittar du bra sökvägar till nya jobb!.

December 3, 2011

Hej vänner och kära läsare!

Nu har jag skapat en lista med riktigt bra sökverktyg för att hitta de nya

jobben!.  Hoppas att detta kan vara till någon nytta för alla jobbsökare därute

i verkligheten. Nu har jag uppdaterat den här sidan , och där finns nu en förklaring

till varje länk så det är lättare att förstå vad länken hänvisar till. Detta då jag fått in

en kommentar om att detta är “önskvärt”. Det är klart jag tar till mig av sådant och lägger

till denna viktiga information. Har också uppdaterat så att länkarna är “klickbara”.

Här nedan hittar du en lista med många användbara sökvägar för nya jobb!

En användbar länk till den Kanadensiska arbetsmarknaden:

http://www.workingincanada.gc.ca/content_pieces-eng.do?lang=eng&cid=1
En motsvarande länk men till den amerikanska arbetsmarknaden

http://www.usa.gov/visitors/work.shtml
En mycket användbar länk som berör arbetsmarknaden i Danmark

https://www.workindenmark.dk/
En mycket användbar länk som berör arbetsmarknaden i Norge

http://www.nav.no/English/Working+in+Norway
En mycket användbar länk som berör arbetsmarknaden i Finland

http://www.mol.fi/mol/en/02_working/05_foreigners/index.jsp
En länk till den globala arbetsmarknaden som är mycket användbar

http://www.bunac.org/uk/workabroad/workabroad.aspx
En länk till statliga jobb i Danmark

http://www.job-i-staten.dk/

En länk till arbete och arbetsförmedlingen i Sverige

http://www.ams.ax/sv/soka_jobb/lediga_jobb_pa_aland#mainCategory=&jobDuration[]=99&jobDate=&textSearch=

En mycket bra och användbar länk för att söka jobb i Kanada
http://www.job-finder.ca/jobs/index.jsp
En mycket bra och användbar länk för att söka jobb som “frilandsmedarbetare”

http://se.elance.com/

För dig som söker jobb via sociala medier kan jag rekommendera följande länk

till jobbsökande via Twitter

http://www.tweetmyjobs.com/
En mycket användbar länk som berör “globala” lösningar för att jobba globalt

http://www.gesnetwork.com/
En internationellt inriktad blogg som fokuserar på internationella jobb

http://jobsaroundtheworld.blogspot.com/

En mycket användbar sida från Quintcareers om globala jobbresurser

http://www.quintcareers.com/Global_job_resources.html

Jobrapidos databas för jobb i Amerika

http://www.jobrapido.com/

En bra och mycket användbar länk om “omställningen” för att jobba utomlands

http://www.transitionsabroad.com/listings/work/index.shtml

Jobrapidos databas för jobbsökande i Kanada

http://www.jobrapido-ca.com/

Global och landsspecifik information om karriärmöjligheter, internships osv

http://www.goinglobal.com/

En mycket användbart och mycket bra länk för att hitta och söka jobb i Australien:

http://www.whoshiring.com.au/