Archive for August, 2011

Hjärta – samvete – attityd!

August 19, 2011

Hej vänner och kära läsare!

Jag har under en längre tid funderat på varför det fungerar som det gör!. Det jag tänker på i första hand handlar om hur vi bemöter och behandlar varandra som medmänniskor. Respekten verkar vara som bortblåst, då folk verkar kunna vräka ur sig vad som helst när de tex kommenterar artiklar i olika tidningar på nätet. Hur man uppträder/uppför sig spelar stor roll. Det handlar ju i grund och botten om ens personliga varumärke. Därför måste man tänka sig för när man uttalar sig. Det handlar också om att bygga förtroende mellan människor, och då för man inte uppföra sig hur som helst.

Det är samma sak vad gäller våra beslutande makthavare. De måste inse att när människor känner sig illa behandlade och i värsta fall känner sig kränkta, då är steget till att uppleva att någon saknar samvete inte långt borta. Därför är det viktigt att man som makthavare tänker sig för extra noga. Dvs, man får inte ta i för hårt , och överskrida det vi kallar för “respekt och värdighet”. Jag tänker tex på artikeln i Expressen som handlar om hur man nu tänker införa “arbetsläger/straffläger” för de som är ofrivilligt arbetslösa i Ungern.  Att straffa människor som inte har begått något brott, är ju det samma som att döma och straffa utan stöd av lag. Enligt mig som juridiskt kunnig så  är det ju inte särskilt klokt om man vill bli tagen på allvar.

Därför är det bättre att man för dialog mellan människor!. Konfrontation och trakasserier som uteslutande riktas mot “ofrivilligt” arbetslösa och långtidsarbetslösa,  är aldrig en lösning på  ett större samhällsproblem.

Så, i grund och botten handlar allt om “vilken attityd och vilket förhållningssätt man har gentemot sina medmänniskor”.

Tar man beslut baserat på ideologisk inskränkthet och fördomar mot vissa av sina medmänniskor så har man öppnat upp till att skapa kaos , och motsättningar som aldrig går att lösa. Därför måste man som makthavare lägga sin politiska prestige åt sidan och att stänga av sina fördomar om utsatta människor.  Att söka konfrontation med hela grupper av individer är inget som gynnar våra makthavare, eftersom det kommer att leda till att förtroendet för makten och politiken sakta men säkert försvinner bland vissa grupper av individer i vårt samhälle.

Därför är det viktigt att man är “open minded” och kritiskt tittar på varje enskild fråga, och ställer sig den kritiska frågan “Vad handlar det här egentligen om?“.  Tex kan vi ta det här med arbetslösheten i vårt samhälle och i vår omvärld. Det handlar ju i grund och botten om samhälls och strukturförändringar, som innebär att vissa företag/verksamheter försvinner och ställer människor utanför arbetsmarknaden under kortare eller längre perioder. Allt beroende på hur bra arbetsgivarna och andra parter är på att i tid sätta sig ner och försöka sy ihop hållbara lösningar, så inte människor drabbas onödigt hårt i onödan.

Visst, vi har trygghetsråden här i Sverige. Men, det räcker inte.  Vi måste också se över utbildningssystemet så att det blir flexiblare och kan ställa om och förändra sig när det sker samhälls- och strukturförändringar. För, det viktigaste måste vara enskilda individers “anställningsbarhet”.

Därför måste vi ha olika typer av yrkesinriktade utbildningar som har starka kopplingar till många olika branscher och områden. För, det kommer alltid att ske samhälls- och struktutförändringar som riskerar att göra människor arbetslösa. Därför måste också de olika företagen bli bättre på att när de ser att det kommer en allvarlig konjunkturnedgång och där de kanske måste säga upp personal, snabbt sätta sig ner med olika parter för att se hur de kan hjälpa de som behöver hjälp att hitta nya jobb. Tex kan det behövas någon specialutbildning/kurs eller något annat som gör att de snabbt och enkelt kan byta bransch utan att  de först behöver hamna i utanförskap under en längre eller kortare period.

Så, i grund och botten handlar det om samverkan och förtroende mellan människor. Dvs, man måste ha viljan att strecka ut en hand till varandra och skapa ett samhälle där vi står upp för varandra. Så, istället för att tala om den enskilda individen som ett “problem” eller att tala om ofrivilligt långtidsarbetslösa som “hopplösa/omöjliga fall”, så borde vi använda oss av ett annat positivare språkbruk. De som inte klarar av det här , bör omgående lämna sina politiska uppdrag då de inte är lämpliga att inneha förtroendeuppdrag.

För, det är viktigt att man bemöter och behandlar människor med respekt och värdighet. För, jag kan inte tolerera trakasserier, förtal, förolämpningar, eller andra kränkningar som riktas mot arbetslösa, långtidsarbetslösa, sjuka eller andra som råkar vara i en utsatt situation.

Så, det är viktigt att ha ett stort och varmt hjärta, och att ha ett samvete. Sedan är som sagt attityden viktig, och då att man har en positiv attityd gentemot sina medmänniskor. För, vi skall inte ha ett “vi” mot “dem” samhälle.

Nu önskar jag er en fortsatt trevlig kväll och en riktigt trevlig helg!!.

Advertisements

Utbildning och arbetsmarknad – 8 förslag på förändringar!

August 17, 2011
Hej vänner och kära läsare!
Jag tycker det är “jättekonstigt” att det “inte” lönar sig “ekonomiskt” att ta eget ansvar och söka jobb, och att det heller “inte” lönar sig “ekonomiskt” att ta eget ansvar för sin egen kompetensutveckling…dvs att investera i utbildning och färsk kompetens och färska kunskaper. Jag “gnäller” inte utan funderar bara över “varför” det skall behöva fungera på det här “dåliga” sättet.

Något måste göras för att få ordning på Sverige och resten av världen!. Tex så borde de två blocken i svensk politik sätta sig ner och försöka kompromissa och hitta långsiktigt hållbara lösningar vad gäller skola, utbildning, socialförsäkringar,  arbetslöshetsförsäkring, försvarspolitik, utrikes och säkerhetspolitik osv. Vi har helt enkelt inte tid att vänta, medan den gamla tidens politik fortsätter med de evinnerliga politiska striderna mellan höger och vänster. Dagens värld kräver en annan politik. Det är dags att lägga de ideologiska striderna på historiens soptipp, och istället lyssna på vanliga människors erfarenheter från verkligheten, och se att deras hinder är verkliga, och något som någon måste våga göra något åt. Det är bara genom samverkan och viljan att kompromissa som vi kan föra Sverige och resten av världen framåt. Det vill säga , vi behöver en rejäl förändring. Vi behöver helt enkelt en ny tids modiga politiker som vågar föra Sverige i en fundamentalt ny riktning.

För, dagens politiska system har i princip brutit samman. Dagens system där man bråkar om allt, leder inte till någon utveckling. Vi ser att den gamla tidens trätor har skapat ett icke hållbart utbildningssystem där nästan ingen som tar examen från den högre utbildningen lyckas hitta ett relevant/lämpligt jobb inom sitt kompetensområde. Detta leder i sin tur till att kommunernas ekonomi pressas till bristningsgränsen. Aldrig tidigare i sveriges historia har vi haft så långa köer till socialbyråerna. Aldrig tidigare har vi haft så många välutbildade, tex högutbildade akademiker som tvingas leva på försörjningsstöd/socialbidrag.

Redan för ett par år sedan så lyfte fackförbundet Sveriges Universitetslärarförbund upp det här problemet, genom sin skrift “forskarutbildad till arbetslös”. Där visade de upp officiell statistik som visade på att 30% av alla med examen från forskarutbildningen är ofrivilligt långtidsarbetslösa trots att de söker jobb.

Ännu värre är situationen för de med examen från grundutbildningen eller från något av mastersprogrammen. Bryter vi sedan ner det och tittar på olika ämnen, så ser vi att bland statsvetare och andra samhällsvetare så ligger arbetslösheten på mycket höga och extrema nivåer. Vi talar alltså om en arbetslöshet på en bit över 60%. Detta togs tex upp i Saco Rapporten “Unga akademikers arbetslöshet och etableringsproblem”. Men, sedan hände ingenting.

Så, pratet om att det “bara” är de utan utbildning, och de som saknar avslutade gymnasiestudier som är arbetslösa och långtidsarbetslösa stämmer alltså inte med verkligheten.

Sedan har vi en “öppen” ungdomsarbetslöshet som ligger på närmare 30%, vilket är en personlig katastrof för varje enskild individ som drabbas av det här.

Så vad behöver man göra:

(1) Förbättra kvaliteten på våra gymnasieutbildningar, tex behöver vi införa obligatorisk praktik för att koppla utbildningarna till arbetsmarknadens behov.

(2) Förbättra kvaliteten på våra högskole- och universitetsutbildningar, och satsa på aktiv samverkan mellan akademi och arbetsmarknad precis som man gör i Kanada. Vi behöver också öka antalet föreläsningstimmar, dvs lärarledda lektioner.

(3) Studenter som upptäcker att de inte får möjlighet till denna typ av samverkan för att bli anställningsbara, bör kunna överföra ansvaret för återbetalning av studielån till det universitet eller den högskola som utfärdat examen. Detta, för att minska den ekonomiska bördan för individen. För, individen skall ju inte dubbelbestraffas för att utbildningsarrangören inte har tagit ansvar för det här med anställningsbarheten. För, det är ju universiteten och högskolorna som fattar beslut om studieplanerna, och det görs redan innan kurser och program börjar varje termin.

(4) Kanske borde man fundera över om det finns möjligheter att “återkalla” examenstillstånd för utbildningar med svag eller ingen samverkan med arbetsmarknaden/näringslivet. Detta för att ytterligare öka trycker på utbildningsarrangörerna.

(5) Personligen skulle jag också vilja se möjligheter till ökad rörlighet på den globala arbetsmarknaden. Detta därför att det är lättare för unga människor att etablera sig på arbetsmarknader utanför EU. Detta därför att länder/nationer som Kanada och Amerika använder sig av Entry Level Jobs, som inte finns i Sverige och EU.

(6) Kanske borde man göra det obligatoriskt med minst 1-2 terminer med utlandsstudier, för att på så vis öka kontakten med andra länder/nationer. Tex , skulle det vara lämpligt att svenska studenter tillbringade 1-2 terminer vid något universitet/college i Kanada. Detta, för att få möjligheter som inte erbjuds hemma i Sverige. Tex så ser jag att ämnet statsvetenskap har en bättre koppling till verkligheten vid Universitetet i Calgary (Alberta) än vad som är fallet med statsvetenskaplig utbildning i Sverige. I Kanada så tar de nämligen upp det här med andra länder runt om i världen, vilket saknas på många statsvetenskapliga utbildningar i Sverige. I Sverige har vi fastnat mycket i teori och filosofi och glömt bort den globala verkligheten. Dessutom har de samhällsvetenskapliga utbildningarna, däribland statsvetenskap en bättre samverkan med arbetsmarknaden borta i Kanada tack vare sitt federala program federal student workers experience program. Något liknande finns inte i Sverige. Det gör att kanadensiska studenter lyckas ta sig in och etablera sig på arbetsmarknaden efter examen, samtidigt som svenska studenter misslyckas att ta sig in och etablera sig på arbetsmarknaden och istället blir hänvisade till utanförskap och socialbidragsberoende.

(7) Vi borde ta fram och utveckla ett system för att de som inte släpps in på arbetsmarknaden i Sverige skall få möjlighet att försöka ta sig in och etablera sig på arbetsmarknader utanför EU. Tex, skulle det vara en intressant möjlighet att försöka ta sig in och etablera sig på den nordamerikanska arbetsmarknaden, där det är lättare för ungdomar med utbildning att göra något med sitt liv. Detta tack vare kombinationen av Entry Level Jobs – No Experience Needed, och den aktiva samverkan som finns mellan akademi och arbetsmarknad.Vad som bland annat måste till är att världens ledare kommer överens om ett hållbart system för arbetsvisum/arbetstillstånd. Detta för att alla världens länder vinner på ökad öppenhet och samverkan. Dvs, protektionismen mellan EU och ICKE-EU måste rivas ner en gång för alla.

(8) Inför en möjlighet för nyutexaminerade och relativt nyutexaminerade att slippa ha med CSN att göra. Tex, en spärrmarkering i folkbokföringen som exklusivt riktas mot just CSN. Detta så att nyutexaminerade får andrum efter examen. För, när det är så extremt få som lyckas ta steget från utbildning till arbete trots ansvarsfullt och professionellt jobbsökande, så är det relevant och önskvärt att inte öka dessa personers ekonomiska bördor. För, vi behöver inte öka risken för att enskilda individer drabbas av psykisk ohälsa som i värsta fall leder till obotliga psykiska sjukdomar därför att de “knuffas” över kanten till vad som anses vara mänskligt. Vi behöver nämligen inte fler självmord, det får nämligen räcka med alla de som har tagit livet av sig på grund av Försäkringskassan.

Mvh

Mikael Drakenberg

E-post: mikael@drakenberg.se

 

 

 

 

Att förstå livet i en global värld!

August 15, 2011

Hej vänner och kära läsare!

Idag tänkte jag ta upp det här med vår “globala värld”, och för att det inte skall bli ett “ideologiskt/politiskt” inlägg, så tänkte jag utgå ifrån vad Sociologerna och forskarna William E. Thompson och James V. Hickey lyfter fram i boken Society in Focus.

De lyfter nämligen fram att:

One of the most significant social consequences of the twentieth century was the transformation of a world of separate nation-states with unique histories, cultures, and social experiences into a massive global village. The world has changed, and understanding the nature of these changes is essential for developing a sociological understanding of our lives and the world around us. Nowhere is that change more apparent and powerful than in our ability to communicate information, transport people, and move huge sums of capital around the globe quickly. Technological advances in communication, transportation, importation, and exportation have rendered the ideology and policies of social isolationism not only ridiculous, but also impossible. The recognition that we live in a global society is an integral part of thinking sociologically and developing our sociological imaginations – that is, understanding ourselves in a larger social context. Global awareness also helps us to question cultural misconceptions and media stereotypes about people who live in countries with cultures very different from our own”. (Thompson & Hickey. 2005:5)

Om vi nu använder de här kunskaperna till att förklara och förstå det här med marknader och lönenivåer, så blir det lite klarare. Tex så kan vi se att om en vara produceras och skall säljas på världsmarknaden så måste det vara till ett konkurrenskraftigt pris. Detta därför att varor konkurrerar på en global världsmarknad. Därför måste lönerna ligga på en rimlig nivå, som gör att det inte blir för dyrt att producera jämfört med andra länder som svenska företag konkurrerar med. Inom produktion så kan vi tex idag se att Kina är en allt starkare aktör, och att det pressar lönerna i Sverige och resten av världen. För, om vi inte kan producera till ett konkurrenskraftigt pris så blir svenska företag och produkter utkonkurrerade, eller så flyttar helt sonika hela produktionen till Kina.

Det är precis det som nu sker, när tillverkning av både Volvo och Saab är i Kinesisk ägo. Så när man ropar på “lönehöjningar” så måste man tänka på vad det betyder i form av varans pris på världsmarknaden. När personalkostnaderna ökar, så läggs detta pris givetvis på produkten, och detta gör att vi får svårare att sälja våra varor till ett konkurrenskraftigt pris på världsmarknaden.

Vi måste nämligen förstå att priset på arbetskraften också är något som vi påverkas av från vår globala omvärld. Vi ser tex hur inte bara biltillverkning flyttar till Kina, vi ser också hur det sker en snabb utveckling och tillväxt i Indien, och en som skrivit mycket om det här är Fareed Zakaria. Han kallar fenomenet för “The rise of the rest“. Detta kan man läsa om i hans senaste bok “The Post-American World“.

Det här med olika kulturer spelar också roll när svenska företag skall ut på världsmarknaden och försöka etablera sig på nya marknader. Därför behöver svenska företag idag mycket goda kunskaper om affärskultur/företagskultur i både Indien och Kina. Detta därför här hittar vi framtidens snabbt växande marknader.

Ingen kan med säkerhet säga något om utvecklingen i Mellanöstern eller Nordafrika. Detta därför att där är det mycket instabilt och osäkert i dagsläget. Men, vid en eventuell demokratisering och stabil utveckling, så finns här kanske ytterligare en stor exportmarknad för svenska företag. Då, blir det ytterligare nya affärs/företagskulturer som svenska företag behöver kunskap om, för att lyckas etablera sig på dessa marknader.

Forskarna tar också upp det här med att “isolering” inte fungerar, och det kan vi också tillämpa på verkligheten. Tex så kan man utifrån detta förhållningssätt förstå och förklara varför den typ av isolering gentemot omvärlden som förespråkas inom socialismen och kommunismen inte fungerar i en global värld.  Därför kan inte det styrelseskick som tillämpas i tex Nordkorea fungera i längden, och även andra diktaturer lär falla. Vi ser ju detta i den “arabiska vår” som dragit fram och fällt diktatorn Mubarak i Egypten, och det är nog bara en tidsfråga innan diktatorn Khadaffi faller i Libyen. Vad gäller situationen i tex Iran så är situationen lite mer svårbedömd.

Sociologi – samhälle – och verklighet

August 15, 2011

Hej vänner och kära läsare!

Vi lever i en global värld, och då behövs det sociologiska kunskaper och sociologisk kompetens för att förklara vissa fenomen i vårt samhälle, men även för att förklara vissa av våra samhällsproblem.

Då blir första frågan: Vad är sociologi?

Sociologerna och forskarna William E. Thompson och Joseph V. Hickey har skrivit boken Society in focus, och där förklarar det att:

Sociology is the systematic and scientific study of human behavior, social groups, and society. Sociologists examine the structural and institutional forces that shape our everyday lives, behaviors and social values and look at how we help create those social structures and institutions”. (Thompson & Hickey. 2005:2)

Thompson & Hicke (2005) lyfter också fram vikten av Sociological Imagination. Och här resonerar de som så att “By using sociological imaginations we can better see the relationship between ourselves and the society in which we live. Sociologist C. Wright Mills (1959) contended that this requires that we grasp the connection between history and biography. This important link is often overlooked, but it is essential for sociological understanding, because it places individual behavior in its larger social context. It reminds us that we, as individuals, are to some extent products of the particular society and historical period in which we live, but also acknowledges that we are history makers, who help produce and change society by our actions”.  (Thompson & Hickey. 2005:3)

Thompson & Hickey (2005) lyfter också fram att “A Sociological imagination allows us to see the important relationship between personal troubles, which affect an individual, and social issues, which reflect a problem for the entire society. This distinction is a critical component of sociology, because it enables us to see the general in the particular. Sociologists study patterns of behavior in order to draw general conclusions about a social issue that transcent the effect of the problem or issue on any particular individual”. (Thompson & Hickey.2005:3)


 

 

Tea Party rörelsen – vilka de är och vad de tror på!

August 14, 2011

What is the Tea Party?

The Tea Party is a grassroots movement that calls awareness to any issue that challenges the security, sovereignty, or domestic tranquility of our beloved nation, the United States of America.

From our founding, the Tea Party is the voice of the true owners of the United States, WE THE PEOPLE.

Many claim to be the founders of this movement — however; it was the brave souls of the men and women in 1773, known today as the Boston Tea Party, who dared defy the greatest military might on earth.

We are the beneficiaries of their courage. By joining the Tea Party, you are taking a stand for our nation. You will be upholding the grand principles set forth in the U.S. Constitution and Bill of Rights.

Vad är “icke-förhandlingsbart” enligt Tea Party rörelsen?

NON-NEGOTIABLE CORE BELIEFS OF THE TEA PARTY
1. Illegal Aliens Are Here Illegally.
2. Pro-Domestic Employment Is Indispensable.
3. Stronger Military Is Essential.
4. Special Interests Eliminated.
5. Gun Ownership Is Sacred.
6. Government Must Be Downsized.
7. National Budget Must Be Balanced.
8. Deficit Spending Will End.
9. Bail-Out And Stimulus Plans Are Illegal.
10. Reduce Personal Income Taxes A Must.
11. Reduce Business Income Taxes Are Mandatory.
12. Political Offices Available To Average Citizens.
13. Intrusive Government Stopped.
14. English As Core Language Is Required.
15. Traditional Family Values Are Encouraged.

Att utbilda för fred – Peace Education!

August 11, 2011

Hej vänner och kära läsare!

Vi lever i en värld som tyvärr kännetecknas av mycket våld och konflikter, och därför behöver vi fundera över hur vi kan förändra vårt utbildningssystem, för att förhoppningsvis kunna uppnå en fredligare värld. Ett steg i en sådan riktning hittar man inom ämnet “Peace Education”.

Det finns en hel del intressant forskning inom Peace Education, och en av de mest intressanta böckerna har titeln Peace Education och är skriven av Professor Ian M. Harris och Mary Lee Morrison.

Under rubriken What is Peace Education? så lyfter de fram att:

“Peace education is currently considered to be both a philosophy and a process involving skills, including listening, reflection, problem-solving, cooperation and conflict resolution. The process involves empowering people with the skills, attitudes and knowledge to create a safe world and build a sustainable environment. The philosophy teaches nonviolence, love, compassion and reverence for all life. Peace education confronts indirectly the forms of violence that dominate society by teaching about its causes and providing knowledge of alternatives. Peace education also seeks to transform the present human condition by, as noted educator Betty Reardon stats, “changing social structures and patterns of thought that have created it.

Violence in our world may be seen in its various forms from domestic abuse to militarism, which has been defined as “the result of a process whereby military values, ideology and patterns of behavior achieve a dominating influence over the political, social, economic and foreign affairs of the state. Militarism comes from values, opinions and social organizations which support war and violence as legitimate ways to manage human affairs”. (Harris & Morrison. 2003:9-10)

Författarna lyfter också fram att:

“Peace education tries to inoculate students against the evil effects of violence by teaching them skills to manage their conflicts nonviolently and by motivating them to choose peace when faced with conflict.  It seems that one of the reasons there is so much violence in the post-modern world is that people neither understand nor appreciate the power of nonviolence. Education about nonviolence can help counter a culture of violence that reverberates in the media, entertainment industry, politics, national policy, schools, community, and the family”. (Harris & Morrison. 2003:10)

 

Att lära sig att leva tillsammans – att förhindra hat och våld bland ungdomar

August 10, 2011

Hej vänner och kära läsare!

När vi nu återigen “tyvärr” kan beskåda hat och våld i en av Europas huvudstäder, nämligen London, och att detta sedan “tyvärr” spridit sig till andra orter runt om i England, så känns det ännu viktigare för mig att ta upp det här med att “lära sig att leva tillsammans, och att förhindra hat och våld i vårt samhälle”.

Därför tänkte jag passa på att lyfta fram relevant forskning på området, nämligen boken “Learning to Live Together – Preventing Hatred and Violence In Child and Adolescent Development”. Bokens författare är David A. Hamburg och Beatrix A. Hamburg.

Under rubriken Growing Up in the Twenty-Firsty Century så lyfter författarna fram att:

“Like it or not, conflicts have become everyone´s business. The idea that countries and people should be free to conduct their quarrels on their own terms, no matter how deadly, is outmoded in the nuclear age and in a global world where local hostilities can rapidly become international ones with devastating consequences. Today, the human species is engaged in an increasingly dangerous proliferation of lethal weaponry, including nuclear, biological, and chemical weapons of mass destruction, as well as the worldwide, wall-to-wall spread of deadly small arms. At the same time, in all parts of the world, we also see evidence of abundant prejudice, hatred, and threats of mass violence.

In a contemporary world full of hatred and violence, widespread knowledge and understanding of deadly conflicts past and present, as well as paths to conflict resolution and prevention of deadly conflicts, are in urgent agenda. Such an agenda deserves major educational efforts – not only in schools and universities, but also in community organizations, religious institutions, the media, and the public health system. Education, broadly defined, has a great responsibility to provide basic understanding and insight as well as applied knowledge about implementing preventive interventions. Educational efforts addressed to young children, graduate students, and everyone in between – and not least to the adult leaders of powerful sectors and governments – have a vital role to play. Historically, education everywhere has to some degree been ethnocentric – and all too often flagrant prejudicial.  As a practial matter, there is a powerful and growing need to develop effective education that gives our children a solid basis of knowledge about conflict resolution, violence prevention, peace with justice, and mutual accommodation – in short, decent human relationships from family to community to humanity on a worldwide basis”. (Hamburg & Hamburg. 2004:3-4)

Under rubriken The Potential of Education så lyfter Hamburg & Hamburg (2004) fram att:

“The potential of education for diminishing prejudice and ethnocentrism and for reducing intergroup conflict is powerful. Education, broadly speaking, can convey everywhere a clear image of a single species – a huge family including many cousins, more similar than different, searching for a decent life. In all our diversity and inherent readiness to learn prejudice, we must somehow find mutual accommodations. Humanity must try, as never before, to enlarge our social identifications in light of common human characteristics and shared goals. We must find a basis for fundamental human identification across a diversity of cultures in the face of manifest conflict”. (Hamburg & Hamburg. 2004:8)

Global kompetens!

August 7, 2011

Hej vänner och kära läsare!

Vi lever som alla vet och förstår i en global värld där förändringar sker i snabb takt. Därför duger det inte att vända sig inåt och ägna sig åt politisk propaganda och låta ens ideologiska “skygglappar” styra sina tankar och sitt handlande.

I en global värld så behövs det istället “global kompetens”, detta för att hänga med i de snabba förändringar som sker, och som påverkar både offentlig och privat sektor.

En person som skrivit om det här är Marie-Louise Json Hansson. Hon har nämligen skrivit den lilla men mycket användbara boken Global kompetens – Om hur du blir framgångsrik internationellt.

I denna mycket viktiga bok lyfter hon fram att “Hur kan det bli det för dig eller hur är det för dig? Är du global?.

Den stora utmaningen är att hänga med, det räcker inte längre att ha överblick över den lokala närmiljön utan man måste förstå de omvärldsförändringar som sker globalt, vad konkurrenterna gör på olika marknader, vilka nätverk som byggs, hur den globala industrin, kunder och marknaderna man opererar inom fungerar. En kund i Kina har helt andra preferenser och önskemål än en i Europa. Och det måste gå snabbt att tillägna sig kompetensen, globaliseringen sker i detta här och nu. Att leva i nuet men samtidigt söka se framåt och våga flytta positionerna framåt är viktigt i den globala miljön, att undvika handlingsförlamning är också viktigt. Dessutom måste man ha god förmåga att bygga goda och starka relationer till andra i den globala miljön och inge förtroende i det nätverk man skall operera inom”. (Json Hansson. 2007:7)

 

Vi som både kan och vill arbeta!!

August 5, 2011

Hej vänner och kära läsare!

Vi lever i ett samhälle och i en värld som kännetecknas av snabba förändringar.

Det innebär att samhället och arbetsmarknaden hela tiden behöver tillföras nya kunskaper/ny kompetens.

Ungdomsarbetslöshet och akademikerarbetslöshet som samhällsproblem!

Men, aldrig tidigare i Sveriges historia har vi sätt en så snabbt ökande arbetslöshet bland unga akademiker, och det hela vägen från grundutbildningen och upp till forskarutbildningen.

Tex så har Sveriges universitetslärarförbund för några år sedan presenterat sin skrift “Forskarutbildad till arbetslös”. Där lyfter de bland annat fram att 30% av alla nyutexaminerade från forskarutbildningen är långtidsarbetslösa.

Det är enligt mig ett katastrofalt misslyckande både för individen och för samhället. Dvs, individens kunskaper/kompetens tas inte tillvara, och samtidigt så drabbar det individen som istället för arbete och möjligheten att använda sig av sina kunskaper/sin kompetens tvingas söka bidrag, och i värsta fall blir det en rutschbana utför, dvs de tvingas söka socialbidrag för att ens klara sin egen “existens”.

Även SACO tar upp det här i sin rapport “Unga akademikers arbetslöshet och etableringsproblem”.

Resonemang kring vad som kan vara problemet med dessa utbildningsprogram!

Frågan är om det är utbildningarnas innehåll som det är fel på, dvs i relation till vad som efterfrågas på en föränderlig arbetsmarknad, eller om det är så att utbildningarna är feldimensionerade, dvs att man tar in för många varje termin i relation till vad det finns för avsättning för dem på den “verkliga/riktiga” arbetsmarknaden.

Stärk samverkan mellan akademi och arbetsmarknad – lär av Kanada!

I Kanada som är ett land som liknar Sverige på många olika sätt, så har man lyckats hitta en fungerande modell för att förhindra arbetslöshet bland nyutexaminerade, och detta genom deras framgångsrika program “federal student workers experience program” (FSWEP). Detta program för samverkan innebär att utbildningsprogram och arbetsmarknad samverkar så att studenten får möjlighet till kvalificerad arbetslivserfarenhet inom sitt ämnesområde under sina studier, och därmed står beredd att ta steget direkt in på arbetsmarknaden efter examen. Detta därför att de har både examen och relevant erfarenhet, vilket många arbetsgivare söker efter.

Detta program kan vi lära oss mycket av, precis som vi kan lära oss mycket av hur de jobbar i Danmark, och där de kallar sitt system “studentmedhjälpare”. Detta så att anställningsbarheten stärks för studenterna redan under deras utbildning och att de har gångbar/relevant erfarenhet när de sedan tar examen och skall ta steget in på arbetsmarknaden.

Jag söker jobb på ett mycket ansvarsfullt och professionellt sätt!

För, när man som jag är ansvarsfull, envis , professionell, noggrann, seriös arbetssökande är mycket flexibel, och alltid försöker matcha mig själv mot vad arbetsgivarna efterfrågar, och dessutom alltid är 100% ärlig, och lyfter därmed fram att jag “inte” har några som helst problem att flytta till arbetsorten, så får jag alla dörrar slängda i sitt ansikte.  Eftersom jag både kan och vill arbeta, och då helst heltid, så har jag också sökt och fortsätter att söka jobb även utanför mitt eget kunskapsområde/kompetensområde, för att förhoppningsvis hitta någon arbetsgivare som vill ta tillvara mina kunskaper och min kompetens.

Kunskaper/kompetens som jag kan tillföra arbetsgivarna!

Jag kan bland annat erbjuda arbetsgivarna mycket goda datorkunskaper, flytande kunskaper i svenska och engelska, men även mycket goda analytiska kunskaper. Tex så kan jag tillföra arbetsgivarna mycket goda kunskaper i bland annat Statsvetenskap och Sociologi, men även goda kunskaper i Omvärldsanalys. Detta verktyg är mycket användbart för att bevaka och analysera vad ens konkurrenter gör runt om i världen, och på det sättet erbjuda arbetsgivaren/företaget handlingsberedskap. Detta för att minska riskerna för att företaget skall drabbas av eventuella obehagligheter.

Jag har även mycket goda kunskaper inom det juridiska området, tex inom Förvaltningsrätt och Folkrätt/Internationell rätt. Förvaltningsrätt är otroligt bra att kunna för att förstå sig på de lagar som styr mycket av statens och kommunernas verksamhet. Men, förvaltningsrätt kan också vara användbart för företag, tex när det gäller förståelse för att man ibland måste söka tillstånd för att bedriva vissa typer av verksamheter, tex om det rör sig om miljöskadlig verksamhet.

Folkrätt, som jag studerade vid Försvarshögskolan i Stockholm är mycket användbart för att förstå och kunna tillämpa de regelverk som styr inom tex mänskliga rättigheter, tex Europakonventionen. Folkrättslig kompetens är också mycket användbart om man jobbar internationellt/globalt med tex olika internationella fredsoperationer. Detta därför att då kommer man med stor sannolikhet behöva kunskaper i det här med “väpnade konflikter eller icke-väpnade internationella konflikter”. (Laws of Armed Conflict).

Förutom detta så har jag också studerat freds- och konfliktvetenskap, som är mycket användbart för att förstå olika konflikter runt om på vår jord. I denna utbildning ingick även konflikthantering/konfliktlösning, tex medling.  Dessutom har jag studerat Internationella relationer, som är mer teoretiskt, och som kan användas för att förstå och förklara varför olika länder/nationer uppträder som de gör i sina relationer med främmande stater.

Andra kunskaper som jag besitter är goda kunskaper i bokföring/redovisning, då detta var en av mina biämnen på förvaltningsprogrammet vid Helsingfors Universitet. Där studerade jag också offentlig ekonomi med statskunskap som mitt huvudämne. Ett annat viktigt biämne för mig under dessa studier var offentligrätt/juridik. I denna utbildning vid Helsingfors Universitet ingick även administrativ databehandling, där vi gick igenom och grundligt fick lära oss MS Office, men även att hantera E-post.

Så, jag hoppas att arbetsgivarna runt om i vårt avlånga land läser det här, och att någon av dem tar kontakt med mig. För, jag kommer mer än gärna på en intervju så ni får träffa mig och får möjlighet att ställa alla de frågor som ni önskar få svar på.

Med vänlig hälsning

Mikael Drakenberg

E-post: mikael@drakenberg.se

 

 

Makt och “mjukmakt” – Power and softpower

August 3, 2011

Hej vänner och kära läsare!

Ofta får vi via medierna eller direkt från politiker höra ord som “makt”.

Därför behövs det att vi förklarar vad som menas med både “makt” och “mjukmakt”.

En som gör det här på ett väldigt bra sätt är Professor Joseph S. Nye Jr. Detta framkommer tydligt i hans välkända bok Soft Power – The means to success in world politics.

Professor Nye definierar makt som så att:

“Power is also like love, easier to experience than to define or measure, but no less real for that. The dictionary tells us that power is the capacity to do things. At this moste general level, power means the ability to get the outcomes one wants. The dictionary also tells us that power means having the capabilities to affect the behavior of others to make those things happen. So more specifically, power is the ability to influence the behavior of others to get the outcomes one wants”. (Nye. 2004:1-2)

Professor Nye also tells us that “This soft power – getting others to want the outcomes that you want – co-opts people rather than coerces them. Soft power rests on the ability to shape the preferences of others”. (Nye. 2004:5)